Laivaväen poikkeuslupahakemusten rekisteri

Työterveyslaitoksella on henkilörekisteri poikkeuslupahakemuksiin liittyvään lausunnonantotehtävään perustuen. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin on lain mukaan ennen laivatyöntekijän terveyspoikkeuslupa-asian ratkaisemista pyydettävä lausunto hakijan terveydentilasta Työterveyslaitokselta.

Miksi ja millä perusteella käsittelemme henkilötietoa

Työterveyslaitos käsittelee henkilötietoja antaakseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille laissa säädetyn asiantuntijalausunnon terveydellisestä soveltuvuudesta laivatyöhön. Työterveyslaitos säilyttää tietoja varautuakseen mahdollisiin uusiin saman henkilön poikkeuslupahakemuksiin ja varmistaakseen lausuntokäsittelyn tasapuolisuuden.

Oikeusperuste henkilötiedon käsittelylle on yleinen etu (tietosuoja-asetus artikla 6 kohta 1 e, tietosuojalaki 6.1 § kohta 2, laki laivaväen lääkärintarkastuksista 1171/2010).

Mitä henkilötietoa käsittelemme

Käsiteltäviä henkilötietoja ovat

  • henkilön yksilöintitiedot
  • lääkärintarkastustodistukset ja niihin sisältyvät tiedot
  • poikkeusluvan hakijan terveydentilaa selvittävät asiakirjat kuten sairauskertomustiedot, arvioitavaan sairauteen tai terveydentilaan liittyvät tutkimustulokset ja työ- ja toimintakykyä selvittävät lausunnot

Mistä saamme henkilötiedot

Poikkeusluvan hakija hakee itse poikkeuslupaa ja toimittaa itse hakemuksessa tarvittavat terveydentilaa tai sairautta käsittelevät asiakirjatiedot, lausunnot ja tutkimustulokset Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin on ennen poikkeuslupa-asian ratkaisemista pyydettävä lausunto hakijan terveydentilasta Työterveyslaitokselta, jolloin Työterveyslaitos saa henkilötiedot Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta.

Tarvittaessa Työterveyslaitos pyytää hakijaa itse toimittamaan tai tilaa hakijan suostumuksella henkilöä hoitaneilta terveydenhuollon yksiköiltä soveltuvuusarvioinnissa välttämättömiä lisäselvityksiä tai aiempia asiakirjatietoja Työterveyslaitokselle. Työterveyslaitoksella on hakijan suostumuksella oikeus saada tarpeellisia tietoja henkilön aikaisemmasta terveydentilasta häntä aikaisemmin hoitaneilta lääkäreiltä, sairaaloilta ja laitoksilta laivaväen lääkärintarkastuslaissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi. Henkilö antaa luvan palvelukelpoisuuden arviointiin tarvittavien tietojen luovuttamiseen allekirjoittamalla laivaväen lääkärintarkastuslomakkeen lausekkeen, koskien antamiensa tietojen oikeellisuutta ja tietojen luovuttamista.

Mihin luovutamme henkilötietoja

Käytämme IT-palveluntarjoajia, jotka tarjoavat meille tekniset ratkaisut tietojen käsittelyä varten. Henkilötietoja käsitellään kullekin tiedolle soveltuvassa ja tietoturvallisessa IT-palvelussa. Työterveyslaitoksella on sopimus kunkin IT-palveluntarjoajan kanssa ja henkilötietojen käsittelyn ehdoista ja vaatimuksista on sovittu.     

Lausunto poikkeuslupaa hakeneen hakijan terveydentilasta luovutetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

Voimme luovuttaa henkilötietoja tieteellistä tutkimusta tekeville tahoille lain sallimilla tavoilla.  

Voimme luovuttaa henkilötietoja viranomaisille lainsäädännön velvoittaessa lain sallimilla tavoilla.

Siirrämmekö henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Emme siirrä henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Miten kauan säilytämme henkilötietoja

Poikkeuslupiin liittyvä henkilötieto säilytetään henkilön työuran ajan.

Teemmekö automaattista päätöksentekoa tai profilointia

Emme tee automaattista päätöksentekoa laivaväen poikkeuslupahakemusten rekisterin tietojen perusteella.

Mitä tietojen antaminen merkitsee

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin on lain mukaan ennen laivatyöntekijän terveyspoikkeuslupa-asian ratkaisemista pyydettävä lausunto hakijan terveydentilasta Työterveyslaitokselta. Tarvitsemme riittävät terveydentilatiedot voidaksemme laatia asiantuntijalausunnon terveydellisestä soveltuvuudesta laivatyöhön Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille poikkeusluvan ratkaisemista varten.

Sinun oikeutesi

Sinulla on useita henkilötietoihin kohdistuvia oikeuksia, jotka vaihtelevat eri tilanteissa. Voit tehdä Työterveyslaitokselle henkilötietojasi koskevan pyynnön Työterveyslaitoksen lomakkeella tai vapaamuotoisesti. Toimita pyyntö Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavalle. Saat vastauksen pyyntöösi. Työterveyslaitos voi kieltäytyä toteuttamasta henkilötietopyyntöä tai rajoittaa rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista lain sallimissa tilanteissa.

Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Työterveyslaitos, PL 40, 00032 Työterveyslaitos, puhelinvaihde 030 474 1

Työterveyslaitos

Tietosuojavastaavan puhelinnumero 030 474 2429 ja sähköposti: tsv(at)ttl.fi

Luottamuksellisen asian hoitamiseksi voit lähettää Työterveyslaitokseen tietoturvallisen sähköpostiviestin. Sinulla pitää olla toimiva sähköpostiosoite ja puhelinnumero, jotta voit viestiä tietoturvallisesti Työterveyslaitoksen kanssa.

Tietoturvallinen sähköpostiviesti Työterveyslaitokselle

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Tietosuojan valvontaviranomaisena toimii Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot

Avainsanat