Registret över läkarintyg för fartygspersonal

Arbetshälsoinstitutet är personuppgiftsansvarig för registret över läkarintyg för fartygspersonal.

Varför och på vilka grunder behandlar vi personuppgifter

Syftet med registret över läkarintyg är att främja arbetstagarnas lämplighet för fartygsarbete samt bedömning och uppföljning av deras hälsotillstånd, sjömansläkarnas enhetliga verksamhet samt forskningsverksamhet som inriktar sig på arbetstagarnas allmänna hälsa.

Rättsgrunden för behandlingen av personuppgifter är en lagstadgad skyldighet (artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen, 6.1 § punkt 2 i dataskyddslagen lagen om ett register över läkarundersökningar av sjömän).

Vilka personuppgifter behandlar vi

I registret över läkarintyg lagras det läkarintyg som uppgjorts vid arbetstagarens läkarundersökning. Personuppgifter som behandlas är

  • identifierande personuppgifter
  • information som behövs för bedömning av den undersöktes lämplighet för fartygsarbete: uppgifter om fysisk hälsa, mental hälsa, syn och hörsel samt sjukdomar
  • om den undersökte ännu inte fyllt 18 år, lagras uppgifter om huruvida fartygsarbete är skadligt för hans eller hennes hälsa eller utveckling

Var får vi personuppgifter

En läkare som utför en läkarundersökning för fartygspersonal ska enligt lag skicka en kopia av läkarintyget till Arbetshälsoinstitutet.

Till vem utlämnar vi personuppgifter

Vi anlitar IT-leverantörer som erbjuder oss tekniska lösningar för behandling av uppgifterna. Personuppgifterna behandlas i en för respektive information lämplig och datasäker IT-tjänst. Arbetshälsoinstitutet har ingått avtal med respektive IT-leverantör, och i avtalen ställs villkor för och krav på hur personuppgifterna behandlas.

Med den undersökte personens samtycke kan man ur registret över läkarintyg utlämna uppgifter om arbetstagarens tidigare hälsotillstånd till den undersökande läkaren.

Ur registret över läkarintyg kan man till Transport- och kommunikationsverket Traficom utlämna uppgifter som behövs för att fatta beslut om arbetstagarens lämplighet för fartygsarbete.

Transport- och kommunikationsverket Traficom och arbetarskyddsmyndigheten har rätt att ur registret få andra uppgifter än de som berör en enskild arbetstagares hälsa.

Vi kan på det sätt som lagen tillåter utlämna personuppgifter till aktörer som utför vetenskaplig forskning. 

Vi kan på det sätt som lagen tillåter och förpliktar utlämna personuppgifter till myndigheterna.

Utlämnar vi personuppgifter utanför EU/EES

Vi överför inte personuppgifter utanför EU/EES.

Hur länge lagrar vi personuppgifter

Riksarkivet har fastslagit att uppgifterna i registret över läkarintyg för fartygspersonal ska lagras permanent.

Gör vi automatiskt beslutsfattande eller profilering

Vi gör inte automatiskt beslutsfattande utifrån uppgifterna i registret över läkarintyg för fartygspersonal.

Vad innebär utlämnande av uppgifter

Behandlingen av läkarintyg för fartygspersonal på Arbetshälsoinstitutet är lagstadgad.

Dina rättigheter

Du har många rättigheter som gäller dina personuppgifter och som varierar från situation till situation. Du kan begära att få ta del av dina personuppgifter hos Arbetshälsoinstitutet genom att fylla i Arbetshälsoinstitutets formulär eller fritt formulera din begäran. Begäran riktas till Arbetshälsoinstitutets dataskyddsombud.  Du får ett svar på din begäran. Arbetshälsoinstitutet kan vägra att förverkliga begäran om personuppgifter eller begränsa förverkligandet av den registrerades rättigheter i situationer då lagen tillåter det.

Personuppgiftsansvariges och dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Arbetshälsoinstitutet, PB 40, 00032 Arbetshälsoinstitutet, telefonväxel 030 474 1 

Arbetshälsoinstitutet 

Dataombudsmannens telefonnummer 030 474 2429 och e-post: tsv(at)ttl.fi

För att sköta ett konfidentiellt ärende kan du skicka ett säkert e-postmeddelande till Arbetshälsoinstitutet. Du måste ha en fungerande e-postadress och ett fungerande telefonnummer för att du på ett datasäkert sätt ska kunna kommunicera med Arbetshälsoinstitutet.

Säkert e-postmeddelande till Arbetshälsoinstitutet

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

I Finland övervakas dataskyddet av Dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannens byrå 

Kontaktuppgifter till Dataombudsmannens byrå 

Nyckelord