Laivaväen lääkärintodistusrekisterin tietosuoja

Työterveyslaitos toimii laivaväen lääkärintodistusrekisterin rekisterinpitäjänä (laki merimiehen lääkärintarkastuksista pidettävästä rekisteristä 25/1999).

Miksi ja millä perusteella käsittelemme henkilötietoa

Lääkärintodistusrekisterin tarkoituksena on edistää työntekijöiden laivatyökelpoisuuden sekä terveydentilan arviointia ja seurantaa, merimieslääkäreiden toiminnan yhdenmukaisuutta sekä työntekijöiden yleiseen terveyteen kohdistuvaa tieteellistä tutkimustoimintaa.

Oikeusperuste henkilötiedon käsittelylle on lakisääteinen velvoite (tietosuoja-asetus artikla 6 kohta 1 c, tietosuojalaki 6.1 § kohta 2, laki merimiehen lääkärintarkastuksista pidettävästä rekisteristä 25/1999).

Mitä henkilötietoa käsittelemme

Lääkärintodistusrekisteriin tulee työntekijää koskevassa lääkäritarkastuksessa laadittu lääkärintodistus. Käsiteltäviä henkilötietoja ovat

  • henkilön yksilöintitiedot
  • laivatyökelpoisuuden arviointia varten tarpeelliset tiedot tarkastetun fyysisestä terveydestä, mielenterveydestä, näkö- ja kuulokyvystä sekä sairauksista
  • mikäli tarkastettava ei ole täyttänyt 18, tallennetaan tieto siitä, onko työskentely aluksessa hänen terveydelleen tai kehitykselleen haitallista

Mistä saamme henkilötiedot

Laivaväen lääkärintarkastuksen suorittaneen lääkärin on lain mukaan lähetettävä kopio lääkärintodistuksesta Työterveyslaitokselle.

Mihin luovutamme henkilötietoja

Käytämme IT-palveluntarjoajia, jotka tarjoavat meille tekniset ratkaisut tietojen käsittelyä varten. Henkilötietoja käsitellään kullekin tiedolle soveltuvassa ja tietoturvallisessa IT-palvelussa. Työterveyslaitoksella on sopimus kunkin IT-palveluntarjoajan kanssa ja henkilötietojen käsittelyn ehdoista ja vaatimuksista on sovittu.

Lääkärintodistusrekisteristä voidaan luovuttaa tarkastetun henkilön suostumuksella tarkastavalle lääkärille tietoja työntekijän aikaisemmasta terveydentilasta.

Lääkärintodistusrekisteristä voidaan luovuttaa tarpeelliset tiedot työntekijän laivatyökelpoisuutta koskevan päätöksen tekemistä varten Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilla ja työsuojeluviranomaisilla on oikeus saada rekisteristä muita kuin yksittäisen työntekijän terveyttä koskevia tietoja.

Voimme luovuttaa henkilötietoja tieteellistä tutkimusta tekeville tahoille lain sallimilla tavoilla.  

Voimme luovuttaa henkilötietoja viranomaisille lainsäädännön velvoittaessa lain sallimilla tavoilla.

Siirrämmekö henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Emme siirrä henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Miten kauan säilytämme henkilötietoja

Kansallisarkisto on määrännyt laivaväen lääkärintodistusrekisterin tiedot pysyvästi säilytettäviksi.

Teemmekö automaattista päätöksentekoa tai profilointia

Emme tee automaattista päätöksentekoa laivaväen lääkärintodistusrekisterin tietojen perusteella.

Mitä tietojen antaminen merkitsee

Laivaväen lääkärintodistusten käsittely Työterveyslaitoksella on lakisääteistä.

Sinun oikeutesi

Sinulla on useita henkilötietoihin kohdistuvia oikeuksia, jotka vaihtelevat eri tilanteissa. Voit tehdä Työterveyslaitokselle henkilötietojasi koskevan pyynnön Työterveyslaitoksen lomakkeella tai vapaamuotoisesti. Toimita pyyntö Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavalle. Saat vastauksen pyyntöösi. Työterveyslaitos voi kieltäytyä toteuttamasta henkilötietopyyntöä tai rajoittaa rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista lain sallimissa tilanteissa.

Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Työterveyslaitos, PL 40, 00032 Työterveyslaitos, puhelinvaihde 030 474 1

Työterveyslaitos

Tietosuojavastaavan puhelinnumero 030 474 2429 ja sähköposti: tsv(at)ttl.fi

Luottamuksellisen asian hoitamiseksi voit lähettää Työterveyslaitokseen tietoturvallisen sähköpostiviestin. Sinulla pitää olla toimiva sähköpostiosoite ja puhelinnumero, jotta voit viestiä tietoturvallisesti Työterveyslaitoksen kanssa.

Tietoturvallinen sähköpostiviesti Työterveyslaitokselle

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Tietosuojan valvontaviranomaisena toimii Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot

Avainsanat