Undersökning om arbetshälsan inom välfärdsområden – meddelande till deltagare

Meddelande till dem som deltar i undersökningen.

Undersökningen i ett nötskal

Undersökningen utreder arbetet för personalen inom välfärdssektorn, förändringar i arbetet och hur dessa påverkar personalens hälsa och välbefinnande. I undersökningen deltar Birkalands, Österbottens, Egentliga Tavastlands, Vanda och Kervo samt Västra Nylands välfärdsområden. Undersökningen är en fortsättning på Arbetshälsoinstitutets Kommun10-undersökning och Undersökningen om personalens välbefinnande.

Alla de cirka 46 000 arbetstagare på de organisationer som deltar i undersökningen får enkäten. Det är frivilligt att delta i undersökningen. Svarsprocenten vid de tidigare enkäterna har varit 65–72 procent. Ett stort antal respondenter gör det möjligt att få en tillförlitlig och exakt bild av arbetslivssituationen i välfärdsområdena, personalens välbefinnande och de faktorer som påverkar dessa. Om du inte vill delta i undersökningen behöver du inte besvara frågeformuläret. Du kan också meddela forskarna om detta.

Resultaten utnyttjas på många olika sätt inom välfärdsområdena

De centrala resultaten meddelas alla organisationer och deras arbetstagare som deltagit i undersökningen från och med slutet av 2023. Alla arbetsgemenskaper där minst 10 personer har svarat får ett sammandrag över sina resultat. Om antalet respondenter är 5–9 presenteras arbetsenhetens resultat som en så kallad situationsrapport som ger en uppfattning om arbetsenhetens situation i förhållande till andra. Exakta siffror rapporteras inte för enheter med färre än 10 respondenter. Frågorna om hälsa och levnadsvanor rapporteras inte för arbetsenheter eller chefer.

Undersökningens resultat används inom välfärdsområdena för att förbättra personalens välbefinnande och arbetslivets kvalitet. Undersökningen har också en stor betydelse för utvecklingen av hela välfärdssektorn. Efter enkäten är det möjligt att ännu bättre än tidigare utvärdera välfärdssektorns arbete och ändringar i arbetslivets kvalitet samt social- och hälsovårdsreformens inverkan på personalens välbefinnande och hälsa.

Resultaten utnyttjas vid vetenskaplig forskning

Enkätens resultat används för vetenskaplig forskning. I undersökningarna har man hittat flera faktorer i arbetet som kan skydda arbetstagarnas hälsa. Sådana faktorer är till exempel ledarskap som upplevs som rättvist, goda möjligheter att påverka arbetet, arbetstiderna och beslutsfattandet gällande det egna arbetet samt arbetsgemenskapens sociala kapital.

För vetenskaplig forskning kommer forskningsgruppen senare att följa upp hälsotillståndet hos de personer som deltar i denna undersökning. Uppföljningen utförs med hjälp av nationella pensions-, olycks-, yrkes- och dödsorsaksregister, som förs av Pensionsskyddscentralen, Institutet för hälsa och välfärd, Olycksfallsförsäkringscentralen samt Statistikcentralen. Vid uppföljningen av hälsotillståndet används även FPA:s registeruppgifter om användning av läkemedel, rätt till specialersättning för läkemedelsbehandling, sjukledigheter och rehabilitering. Från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan man hämta adressuppgifter, datum för flyttning utomlands och modersmål. Uppgifter gällande de undersökta personernas anställningsförhållande och arbetstider följs upp från arbetsgivarnas anställningsregister. I slutet av enkäten ber vi ditt samtycke till sammanslagning av registeruppgifter. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att meddela detta till forskarna eller den dataskyddsansvarige (tsv [at] ttl.fi). Undersökningens dataskyddsbeskrivning finns på

Undersökningen är tvärvetenskaplig och internationell. I undersökningen deltar specialister inom medicin, psykologi, sociologi och epidemiologi från Arbetshälsoinstitutet samt från ett flertal finländska och utländska universitet och forskningsinstitut. Resultaten från projektet har under de senaste åren rapporterats både som populärvetenskapliga publikationer och vetenskapliga artiklar. Undersökningen har huvudsakligen finansierats av de organisationer som deltar i den, Arbetshälsoinstitutet, Finlands Akademi, Arbetarskyddsfonden och Folkpensionsanstalten.