Tillgänglighetsutlåtande – Digitala lärplattformar

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Arbetshälsoinstitutets digitala lärplattformar Moodle och Howspace. Utlåtandet publicerades 3.11.2020.

Tillgänglighet

Tillgänglighet innebär att webbtjänsten är planerad för alla. Tillgänglighet innebär åtkomlighet på nätet och att så många olika människor som möjligt kan använda en webbtjänst.

En tillgänglig webbtjänst är tekniskt felfri, har ett tydligt användargränssnitt och har ett begripligt innehåll.

Arbetshälsoinstitutet säkerställer tillgängligheten i lärplattformerna med hjälp av följande åtgärder:

 • Tillgänglighet ingår i vår verksamhetsidé.
 • Tillgänglighet ingår i våra interna rutiner.
 • Vi erbjuder ständigt utbildning om tillgänglighet till våra anställda.
 • Vår organisation har tydliga mål och ansvarsnivåer för tillgänglighet.
 • Vi utvecklar ständigt tillgängligheten i våra lärplattformar. 

Tillgänglighetsdirektivet

Denna webbplats omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som förutsätter att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga. Detta betyder att webbtjänsten ska uppfylla kravnivå A och AA i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -riktlinjerna.

Tillgänglighetsdirektivet, som trädde i kraft år 2019, föreskriver att den offentliga sektorns webbplatser och mobiltjänster ska vara tillgängliga. Lagen tillämpas också på offentliga företag inom vatten- och energiförsörjning, trafik och posttjänster samt på aktörer i finansbranschen. Lagen kommer också att gälla organisationer som får mer än hälften av sin finansiering från offentliga instanser.

Tillämpningen av tillgänglighetskraven startade stegvis och Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att kraven uppfylls. Kraven i lagen och tillhörande anvisningar publiceras på webbplatsen tillganglighetskrav.fi.

Status för tillgänglighet i lärplattformen Moodle

Undervisningsplattformen Moodle strävar efter att uppfylla nivåerna A–AA i WCAG 2.1-riktlinjerna.

Webbplatsen uppfyller kraven delvis och webbplatsen har följande brister:

1.4.5 Text i form av bild – nivå AA

 • i en del bilder saknas textbeskrivning (s.k. alt-attribut).

3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner – nivå A

 • i en del inmatningsfält saknas beteckning (s.k. label-uppgift).

2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll – nivå A

 • navigering: ordningsföljden och nästling (s.k. nesting) av elementen h1, h2, h3 och h4 bör förbättras för att underlätta navigeringen.

 

Utvärderingsmetoder i lärplattformen Moodle

Lärplattformen Moodles tjänsteleverantör Mediamaisteri Oy har utvärderat tillgängligheten för denna webbplats som en självutvärdering i samarbete med ett företag eller en organisation.

Tekniskt genomförande i lärplattformen Moodle

Moodle har planerats att erbjuda alla människor samma funktioner och samma uppgifter. Detta innebär att det inte bör finnas hinder för användningen av webbtjänsten oavsett personernas begränsningar, hjälpprogram, skärmstorlek eller inmatningsenheter (t.ex. mus, tangentbord eller pekskärm).

Webbtjänsten är planerad att vara kompatibel med följande webbläsare:

 • Edge
 • Firefox
 • Chrome

Webbplatsens tillgänglighet beror på hur följande tekniker fungerar:

 • HTML
 • CSS
 • Javascript

Status för tillgänglighet i lärplattformen Howspace

Tjänsteleverantören för lärplattformen Howspace, Humap Software, tillhandahåller Howspace-miljön till Arbetshälsoinstitutet som en programtjänst enligt SaaS-principen. Howspace är ett flexibelt och skalbart webbläsarbaserat program, som kan användas via vilken som helst enhet med en internetuppkoppling.

Arbetsrum som skapats med Howspace uppfyller i fråga om tekniska egenskaper i praktiken alla kritiska tillgänglighetskrav som framförts som WCAG-kriterier på nivå A eller AA. Tillgängligheten och riskerna specificeras i detta utlåtande efter användargrupp.

Den genomförda tillgänglighetsutvärderingen gäller de tekniska applikationslösningarna och förvalt innehåll i Howspace-arbetsrummen: respektive arbetsrums administratörer och innehållsproducenter svarar för tillgängligheten i det innehåll som de skapat.

Utvärderingsmetoder i lärplattformen Howspace

Tjänsteleverantören för webbundervisningsplattformen Howspace, Humap Software, har utvärderat tillgängligheten i denna webbplats med hjälp av en utomstående sakkunnigorganisation.

Tekniskt genomförande i lärplattformen Howspace

Howspace-miljön har planerats att erbjuda alla människor samma funktioner och samma uppgifter. Detta innebär att det inte bör finnas betydande hinder för användningen av webbtjänsten oavsett personernas begränsningar, hjälpprogram, skärmstorlek eller inmatningsenheter (t.ex. mus, tangentbord eller pekskärm).

Tillgängligheten och riskerna presenteras för Howspaces del nedan efter användargrupp.

Nedsatt hörsel

 • Med tanke på ljud är tillgängligheten i Howspace-arbetsrummen god: ingen funktion i arbetsrummen indikeras med ljud och inga ljud startar automatiskt. För närvarande är det inte möjligt att ansluta textning i en video som inbäddats i arbetsrummets videospelare.

Användare med nedsatt syn

 • Användare med nedsatt syn kan använda Howspace-arbetsrummet utmärkt. Sidorna och widgetarna, dvs. interaktiva element och element som visar olika slags innehåll anpassas idealiskt till att skärmstorleken ökas med hjälp av olika tekniker.

Färgblinda användare

 • Olika begränsningar i att se färger orsakar inga problem i användningen av arbetsrum. I widgetarna i Howspace-arbetsrummen ingår knappar och funktioner där färger hjälper tolka elementen. Färgen är emellertid inte det enda sättet att presentera information, utan informationen förmedlas också med text och/eller ikoner i alla element. I graferna som widgetarna producerar har det uppmärksammats att graffärgerna urskiljs mot bakgrunden och från varandra. Svarsfördelningen i graferna visas i siffror i samband med förklaringarna, och därför kan graferna tolkas väl, även om färgerna inte skulle urskiljas.

Användning med tangentbord

 • Om användaren tittar på det grafiska gränssnittet, men använder applikationen med tangentbord (utan mus), går detta bra. Övergångarna mellan aktiverande element sker i en logisk ordningsföljd, och elementens fokus är väl synlig. (Fokus för vissa element kan observeras sämre, men dessa punkter kommer att förbättras under hösten 2020.) Sammanfattningar av diskussioner som förs i arbetsrummen som skapas med hjälp av artificiell intelligens (ordmoln, temakluster osv.) öppnas i ett fönster som för närvarande inte kan användas med tangentbord. Detta kommer att korrigeras snabbt.

Användning med skärmläsarprogram

 • I Howspace-arbetsrummen har navigering, sidmallar och widgetar genomförts så att de kan identifieras och bläddras med hjälp av skärmläsarprogram. Elementens roller och syften markeras med ARIA-markeringar, för att det ska vara möjligt att med hjälp av skärmläsarprogram utreda användningsändamålet för de olika funktionerna i widgetarna och delta i omröstningar, enkäter, kommenteringar, tester, utvärderingar, stämningsmätningar och motsvarande funktioner, även om dessa skapats med skriptlösningar.

 

Respons och kontaktuppgifter

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist på webbplatsen? Berätta om den för oss och vi gör vårt bästa för att avhjälpa bristen. Du kan kontakta oss per e-post på adressen koulutusinfo(at)ttl.fi.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, lämna först respons åt oss. Om du inte är nöjd med svaret, kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggrann information om hur ett klagomål kan göras och hur ärendet behandlas.

Kontaktuppgifter för tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillganglighetskrav.fi

webbtillganglighet(at)rfv.fi

telefonnummer växel 0295 016 000