Kommun10-meddelande

Meddelande för studiedeltagare.

KOMMUN10-UNDERSÖKNINGEN I ETT NÖTSKAL

Kommun 10-undersökningen utreder Kommunsektorns personals arbete och förändringar i arbetet och hur de påverkar personalens hälsa och välbefinnande. I undersökningen deltar Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo, Reso, Nådendal, Uleåborg, Nokia, Valkeakoski och Virdois. Alla de cirka 90 000 fast anställda eller långvariga vikarier i de kommuner som deltar i undersökningen får denna enkät. Det är frivilligt att delta i undersökningen. Svarsprocenten vid de tidigare enkäterna har varit 65–72 %. Ett stort antal respondenter gör det möjligt att få en tillförlitlig och exakt bild av arbetslivssituationen i kommunerna och personalens välbefinnande samt faktorer som påverkar dessa. Om du inte vill delta i undersökningen behöver du inte besvara frågeformuläret eller meddela forskarna detta.

Resultaten utnyttjas på många olika sätt i kommunerna

De centrala resultaten meddelas alla kommuner och deras anställda som deltagit i undersökningen från och med december 2022. Alla arbetsgemenskaper, där minst 10 personer har svarat, får ett sammandrag över de egna resultaten. Sammandraget innehåller också resultat från tidigare enkäter, vilket gör det möjligt att följa upp hur välbefinnandet och arbetslivet har utvecklats. Om antalet respondenter är 5–9 presenteras arbetsenhetens resultat som en så kallad situationsrapport som ger en uppfattning om arbetsenhetens situation i förhållande till andra. Exakta siffror rapporteras inte för enheter med färre än 10 respondenter.

I kommunerna används resultaten från undersökningen för att förbättra personalens välbefinnande och arbetslivets kvalitet. Undersökningen har också stor betydelse för utvecklingen av hela kommunsektorn. Efter enkäten är det möjligt att ännu bättre än tidigare utvärdera kommunsektorns arbete och ändringar i arbetslivets kvalitet och deras inverkan på personalens välbefinnande och hälsa.

Resultaten utnyttjas vid vetenskaplig forskning

Enkätens resultat används för vetenskaplig forskning. I undersökningarna har man hittat flera faktorer i arbetet som kan skydda de anställdas hälsa. Sådana faktorer är till exempel ledarskap som upplevs som rättvist, goda möjligheter att påverka arbetet, arbetstiderna och beslutsfattandet gällande det egna arbetet samt arbetsgemenskapens sociala kapital.

För vetenskaplig forskning kommer forskningsgruppen senare att följa upp hälsotillståndet hos de personer som deltar i denna undersökning ända fram till år 2030 med hjälp av nationella pensions-, olycks, yrkes- och dödsorsaksregister som förs av Pensionsskyddscentralen, Institutet för hälsa och välfärd, Olycksfallsförsäkringscentralen samt Statistikcentralen. Vid uppföljning av hälsotillstånd kan man även använda FPA:s registeruppgifter om användning av läkemedel, rätt till specialersättning för läkemedelsbehandling, sjukledigheter och rehabilitering. Från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan man hämta adressuppgifter, datum för flyttning utomlands och modersmål. Uppgifter gällande de undersökta personernas anställningsförhållande och arbetstider följs upp från arbetsgivarnas anställningsregister. I slutet av enkäten ber vi om ett samtycke till sammanslagning av registeruppgifter. Samtycket kan återtas när som helst genom att meddela detta till forskarna eller den dataskyddsansvarige (tsv [at] ttl.fi). Undersökningens dataskyddsbeskrivning finns på Dataskyddsmeddelande: Uppföljningsundersökning om personalen inom offentliga sektorn (FPS) | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Undersökningen är tvärvetenskaplig och internationell. I undersökningen deltar specialister inom medicin, psykologi, sociologi och epidemiologi från Arbetshälsoinstitutet samt ett flertal finländska och utländska universitet och forskningsinstitut. Resultaten från projektet har under de senaste åren rapporterats både som populärvetenskapliga publikationer och vetenskapliga artiklar. Undersökningen har huvudsakligen finansierats av Finlands Akademi, Arbetarskyddsfonden, Folkpensionsanstalten, Arbetshälsoinstitutet och de kommuner som deltar i undersökningen.