Työperäisten sairauksien rekisterin (TPSR) tietosuoja

Työterveyslaitos toimii Työperäisten sairauksien rekisterin (TPSR) rekisterinpitäjänä. TPSR on asetettu Työterveyslaitoksen ylläpidettäväksi laissa Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta (159/1978). TPSR:ään kirjataan tietoja ammattitautiepäilyistä ja vahvistetuista ammattitaudeista. Tietoja käytetään tilastointiin, suunnittelu- ja selvitystyöhön ja tieteelliseen tutkimukseen.
Sisällysluettelo

Miksi ja millä perusteella käsittelemme henkilötietoa

Käsittelemme henkilötietoa ammattitautien ja muiden työstä johtuvien sairauksien tutkimusta, selvittelyä ja ehkäisyä sekä diagnosoinnin ja hoidon kehittämistä varten. Oikeusperuste henkilötiedon käsittelylle on lakisääteinen velvoite (tietosuoja-asetuksen 6 artikla kohta 1 c, tietosuojalaki 6.1 § kohta 2).

Mitä henkilötietoa käsittelemme

Käsiteltäviä henkilötietoja ovat

 • nimi (vanhemmissa tapauksissa, nykyisin nimitietoa ei toimiteta TPSR:ään)
 • henkilötunnus
 • ikä
 • sukupuoli
 • ammatti
 • työnantajan toimiala ja maantieteellinen sijainti
 • tieto altisteesta
 • sairauden diagnoosi
 • vakuutuslaitoksen päätös ammattitaudiksi hyväksymisestä ja sen vahvistamispäivä tai tieto ammattitautiepäilystä
 • tieto ammattitaudin aiheuttamasta kuolemasta ja kuolinvuosi
 • tieto vahvistetun ammattitaudin vakavuudesta (seuraamustieto)

Mistä saamme henkilötiedot

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) ja Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki (873/2015) määrittelevät Työterveyslaitoksen oikeuden saada vakuutuslaitoksista ammattitauteihin liittyviä tietoja TPSR:ään. Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) toimittavat kaikkia uusia ammattitautiepäilyjä ja vahvistettuja ammattitauteja koskevat tiedot TPSR:ään kerran vuodessa. Lisäksi TPSR:ään päivitetään tieto aiemmin ilmoitetun ammattitautiepäilyn hyväksymisestä ammattitaudiksi.

Työterveyslaitoksella on lisäksi oikeus saada TPSR:ään tietoja lääkärien aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueille ilmoittamista ammattitaudeista ja niiden epäilyistä sekä työstä johtuneista muista sairaalloisista tiloista työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 46 §:n perusteella. Ammattitauti-ilmoitusten tietoja käytetään TPSR:ssä täsmentämään TVK:n ja Melan kautta tulleiden tapausten tietoja.

Mihin luovutamme henkilötietoja

Käytämme IT-palveluntarjoajia, jotka tarjoavat meille tekniset ratkaisut tietojen käsittelyä varten. Henkilötietoja käsitellään kullekin tiedolle soveltuvassa ja tietoturvallisessa IT-palvelussa. Työterveyslaitoksella on sopimus kunkin IT-palveluntarjoajan kanssa ja henkilötietojen käsittelyn ehdoista ja vaatimuksista on sovittu.     

Voimme luovuttaa henkilötietoja tieteellistä tutkimusta tekeville tahoille lain sallimilla tavoilla.  

Voimme luovuttaa henkilötietoja viranomaisille lainsäädännön velvoittaessa lain sallimilla tavoilla.

Siirrämmekö henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Emme siirrä henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Miten kauan säilytämme henkilötietoja

TPSR:n tiedot ovat lailla ja Kansallisarkiston määräyksellä säädetty pysyvästi säilytettäviksi.

Teemmekö automaattista päätöksentekoa tai profilointia

Emme tee automaattista päätöksentekoa TPSR:n tietojen perusteella.

Mitä tietojen antaminen merkitsee

Henkilötietojen käsittely TPSR:ssä on lakisääteistä. Tiedot saadaan muualta kuin itseltäsi.

Sinun oikeutesi

Sinulla on useita henkilötietoihin kohdistuvia oikeuksia, jotka vaihtelevat eri tilanteissa. Voit tehdä Työterveyslaitokselle henkilötietojasi koskevan pyynnön Työterveyslaitoksen lomakkeella tai vapaamuotoisesti. Toimita pyyntö Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavalle.

Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Työterveyslaitos, PL 40, 00032 Työterveyslaitos, puhelinvaihde 030 474 1

Työterveyslaitos

Tietosuojavastaavan puhelinnumero 030 474 2429 ja sähköposti tsv(at)ttl.fi

Luottamuksellisen asian hoitamiseksi voit lähettää Työterveyslaitokseen tietoturvallisen sähköpostiviestin. Sinulla pitää olla toimiva sähköpostiosoite ja puhelinnumero, jotta voit viestiä tietoturvallisesti Työtyöterveyslaitoksen kanssa.

Tietoturvallinen sähköpostiviesti Työterveyslaitokselle

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Tietosuojan valvontaviranomaisena toimii Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, josta saa tietoa henkilötietojen käsittelystä ja jonne voi myös tehdä valituksen.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot

Avainsanat

tietosuoja
rekisterit
työperäiset sairaudet