Mitä hyötyä työpaikat kokevat saavansa työpaikkaselvityksistä?

”Näkisin työpaikkaselvitysten rooliksi sen, että ruvetaan miettimään työyhteisön haasteita ja sitten tekemään niille jotain.” Näin asian kiteytti eräs työpaikan edustaja.
-
Kirsi Lappalainen
Kirsi Lappalainen
vanhempi asiantuntija

Työpaikkaselvitys tarkoittaa työn ja työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden selvittämistä toistuvin työpaikkakäynnein ja muita työterveyshuollon menetelmiä käyttäen. Työpaikkaselvityksessä saatu tieto muodostaa perustan koko työterveyshuollon toiminnalle.

Työpaikkaselvityksen uudet toimintatavat ja käytännöt -hankkeessa teemme toimintamallin ja tiedonhallinnan suosituksen, jotka auttavat kehittämään työterveyshuollon työpaikkaselvityksen käytäntöjä. Keskitymme nimenomaan digitalisaatiota hyödyntävään työpaikkaselvitykseen.

Yhtenä menetelmänä hankkeessa on yhteiskehittäminen, jossa työpaikka–työterveyshuolto-parit työskentelevät yhdessä. Kysyimme hankkeen alussa, mitä hyötyä työpaikat kokevat saavansa työpaikkaselvityksistä.

Haastattelimme 12 työpaikalla 43:a henkilöä. Heidän joukossaan oli muun muassa henkilöstöpäälliköitä, HR-ammattilaisia, työsuojeluvaltuutettuja, esihenkilöitä ja työntekijöitä. Haastateltavat toivat esille useita hyötyjä, joista tähän blogikirjoitukseen on nostettu muutama. Sitaatit ovat haastatelluilta.

Haastateltavat kertoivat, että työpaikkaselvitys auttaa perehtymään työpaikan olosuhteisiin. Selvityksen tulosten avulla työpaikalla pystyy perustelemaan tarvittavia hankintoja, kuten parempia työvälineitä tai toimitilojen muutoksia.

Lisäksi koettiin, että työpaikkaselvitys auttaa kehittämistyössä ja työpaikan riskien tunnistamisessa. Myös työpaikkaselvityksen ennalta ehkäisevä rooli mainittiin.

”Minusta positiivista on se, että saa tavallaan toiset silmät näkemään työpaikan asioita. Saa positiivisia kommentteja ja vinkkejä. Ja sitten saa ehkä tietoa joistain suojaimista, joista itsellä ei välttämättä ole tietoa.”

Työpaikkaselvityksen pitää tuottaa työpaikalle hyödyllistä tietoa, jonka avulla työtä ja työympäristöä voi kehittää entistä terveellisemmäksi ja turvallisemmaksi sekä vaikuttaa myönteisesti työpaikan toimintaan ja työn tuottavuuteen.

Seuraavaksi paneudumme varsinkin näihin asioihin: Miten työpaikkaselvityksessä huomioidaan työpaikan muuttuvat työolosuhteet ja työtavat? Miten varmistetaan, että selvitys tuottaa todellista lisäarvoa työpaikalle? Miten yhtenäistetään työpaikkaselvitykseen liittyvää dokumentointia ja tiedonhallintaa?

Hanke jatkuu tänä vuonna kehittämistyöpajoissa, joissa työpaikat ja työterveyshuollot valitsevat yhdessä työpaikkaselvityksen kehittämiskohteen. Se voi olla vaikkapa aiempaa kattavampi työpaikkaselvitys, jossa hyödynnetään sähköisen kyselyn tuloksia.

Sitten valittua kehittämiskohdetta työstetään. Se tarkoittaa, että jokin työpaikkaselvityksen osa-alue toteutetaan uutta toimintatapaa hyödyntäen. Osa-alueita ovat työterveysyhteistyö, suunnittelu, työpaikkakäynti, terveydellisen merkityksen arviointi ja raportointi.

Lopullisen mallin uudenlaisesta työpaikkaselvityksestä laatii asiantuntijapaneeli. Siihen osallistuu muun muassa työpaikkojen, työterveyshuoltojen ja työmarkkinajärjestöjen edustajia. Tulokset saadaan työpaikkojen ja työterveyshuoltojen käyttöön syksyllä 2022.

Lisätietoja:

Työpaikkaselvityksen uudet toimintatavat ja käytännöt (DigiTPS) -hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa ja luoda toimintamalli ja tiedonhallinnan suositus. Niiden avulla voidaan kehittää työpaikan tarpeisiin perustuvan ja digitalisaatiota hyödyntävän työterveyshuollon työpaikkaselvityksen käytäntöjä. Hanketta rahoittavat Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos.

Jaa sisältö somessa!