Mitä työterveyshuollossa tehdään? Siitä saa entistä parempaa tietoa

Työterveyshuollon toiminnasta on kaivattu kattavaa ja ajantasaista tietoa. Työterveyshuollot ja tutkimuslaitokset ovat yhdistäneet voimansa kerätäkseen entistä parempaa tietoa. Sitä kannattaa hyödyntää myös tulevilla hyvinvointialueilla.
-
Sari Nissinen
Sari Nissinen
johtava asiantuntija
Henkilökuva Satu Soini
Satu Soini
ylilääkäri

Keskustelu työterveyshuollosta ja etenkin sairaanhoidon roolista osana työterveyshuoltoa käy kiihkeänä. Minkälaiseen tietopohjaan keskustelu työterveyshuollosta nojaa? Tähän voisi todeta, että melko puutteelliseen.

Oikeastaan käytettävissä ovat olleet vain Kelan työterveyshuoltotilastot, jotka julkaistaan noin puolentoista vuoden viiveellä ja jotka perustuvat työnantajien tekemiin korvaushakemuksiin. Tilastot antavat kyllä tietoa työterveyshuollon volyymista ja sisällöstä, mutta kuva ei ole kattava. 

Työterveyshuollon toiminnasta tarvitaankin yhä kattavampaa, ajantasaisempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) on nykyisen lainsäädäntönsä puitteissa oikeus kerätä tietoja yksityisestä terveydenhuollosta – mukaan lukien työterveyshuollot. Työterveyslaitos ja työterveyshuollot ovat yhteistyössä THL:n kanssa päivittäneet työterveyshuollosta kerättävää tietosisältöä, jotta se kuvaisi työterveyshuollon palveluja ja käytön syitä mahdollisimman hyvin.

Työterveyshuoltoa ja työikäisiä koskeva tieto tulee näkyväksi

Työterveyshuollon tiedot ovatkin olleet vuoden 2019 alusta lähtien aiempaa kattavammin mukana Avohilmo-tietosisällössä ja -tiedonkeruussa. Avohilmo on osa THL:n valtakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmää, josta saadaan ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa muun muassa palvelujen sisällöstä ja vastaanottojen käyntisyistä. 

Keväästä 2022 lähtien Avohilmon rekisteritietoaineistosta ja siitä tuotetuista tietokantaraporteista on alkanut löytyä työterveyshuollon tietoja.

Tietotuotannon tavoitteena on ensinnäkin koota yhteen kaikkien työterveyshuollon palveluntuottajien tiedot. Työterveyshuollosta kerätään olennaiset tiedot, tiedonkeruussa hyödynnetään yhtenäisiä luokitteluja ja keskeisenä periaatteena on kertakirjaaminen. Kertakirjaaminen tarkoittaa sitä, että tilastoitava tieto kerätään ammattilaisten kirjauksista ilman erillisiä tiedonkeruita. 

Toisena tavoitteena on luoda ajantasainen ja kattava kuva työterveyshuollon palvelujen käyttöä ja työhön liittyviä sairauksia kuvaavista seurantatiedoista. Tulevaisuudessa tiedon eri käyttäjäryhmille halutaan myös tarjota mahdollisuus yhdistellä tietoja oman tarpeensa mukaan.

Kolmas tavoite on se, että työterveyshuollon toiminta ja työikäisiä koskeva tieto tehdään näkyväksi.

Työterveyshuollon tiedot auttavat arvioimaan sote-toimintaa

Tulevien hyvinvointialueiden on seurattava väestönsä hyvinvointia ja terveyttä sekä vertailtava näitä tietoja muiden hyvinvointialueiden tietoihin.

Työterveyshuollon Avohilmo-tiedonkeruun avulla on mahdollista saada mukaan kattavat ja ajantasaiset tiedot esimerkiksi työterveyshuollon käyntimääristä, käyntien syistä, asiakasmääristä ja palvelutoiminnan tarkasta sisällöstä. 

Avohilmon avulla kerätään työikäisiä koskeva tieto sieltä, missä työikäiset ovat hoidossa ja missä tieto syntyy. Tiedonkeruun ansiosta työterveyshuollossa syntyviä tietoja onkin nyt aiempaa paremmin mahdollista hyödyntää alueellisessa ja kansallisessa sote-toiminnan arvioinnissa, ohjauksessa ja seurannassa sekä alan tutkimustoiminnassa. 

Työterveyshuollosta kerättävän tiedon laatua pitää parantaa

Työterveyshuollosta kerättävän tiedon sisältöä siis laajennettiin vuonna 2019. Viime vuosien aikana työterveyshuollot ovatkin alkaneet yhä enenevästi tuottaa tietoa Avohilmoon. Myös tietojärjestelmätoimittajat ovat muokanneet potilastietojärjestelmiään niin, että ne mahdollistavat kertakirjaamisen periaatteen mukaisen tiedonkeruun.

Voimme tyytyväisinä todeta, että työterveyshuollon tietojen kattavuus Avohilmossa alkaa jo olla melko hyvä. Yhteisenä haasteena on kuitenkin edelleen parantaa siirrettävien tietojen laatua ja käynnistää tietotuotanto lopuissakin työterveyshuolloissa.

Se, että tiedot siirtyvät potilastietojärjestelmistä Avohilmoon oikein ja yhtenäisesti, on aivan keskeistä. Laadukas tieto on ehdoton edellytys tiedosta tehtäville, oikeille johtopäätöksille.

Tähän tarvitaan tulevaisuudessakin THL:n, Työterveyslaitoksen ja työterveyshuoltojen tiivistä yhteistyötä. Pidetään yhdessä huolta siitä, että työterveyshuollon tiedot saadaan hyötykäyttöön!

 

Lisätietoja:

THL:n ylläpitämistä tietokantaraporteista löydät tietoa esimerkiksi perusterveydenhuollosta, suun terveydenhuollosta, kotihoidosta ja työterveyshuollosta kattavasti eri palveluntuottajilta.Perusterveyden­huollon avohoidon hoitoilmoitus AvohilmoTyöterveyden tilannekuvaan tarvittavan tiedon luotettavuus, laatu ja uudet mahdollisuudet – Työterveys-tilannekuva (Työterveyslaitoksen tutkimushankkeen esittely)Yhtenäisyyttä työterveystietojen kirjaamiseen (Työterveyslaitoksen oppimateriaali)

Jaa sisältö somessa!