Miten työterveysyhteistyötä kannattaa tehdä pienessä yrityksessä?

Hyvä yhteistyö varmistaa, että työterveyshuollon asiantuntemus on yrityksen ja sen työntekijöiden käytössä. Asiantuntemusta tarvitaan varsinkin, kun työ ja sen tekemisen tavat muuttuvat.
-

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö eli työterveysyhteistyö on noussut esiin keskusteluissa työurien pidentämisestä suomalaisessa työelämässä. Työterveysyhteistyö nähdään keinoksi havaita työkykyä ja -terveyttä uhkaavat asiat sekä puuttua niihin mahdollisimman varhain.

Työterveysyhteistyössä voidaan auttaa ihmisiä jatkamaan työssä silloinkin, kun heidän työkykynsä on syystä tai toisesta heikentynyt. Kun työkyky ei palaudu entiselleen, voi työtehtävien tai työolosuhteiden muuttaminen tai uusiin tehtäviin – jopa uuteen ammattiin – siirtyminen tuoda lisää työvuosia ja hyvinvointia.

Kaikissa näissä tilanteissa työterveyshuollon tuki on tarpeen niin työntekijälle kuin työnantajalle. Yhteistyössä voidaan miettiä, miten työssä jatkamista voi parhaiten tukea. Siitä hyötyvät kaikki.

Työterveyshuolto kaveriksi työn muotoiluun

Tunnistimme NewWoW Crafting -hankkeessa mobiilin ja monipaikkaisen työn vaatimuksia, joilla on merkitystä terveydelle, työkyvylle ja työssä jaksamiselle. Tuloksemme tukivat aikaisempaa tietoa, jonka mukaan erityisesti aikapaine aiheuttaa haitallista kuormitusta. Tiukat aikataulut, työruuhkat ja kiire synnyttivät stressiä. Myös liian suuri työmäärä, laaja työtehtäväkenttä ja työn pirstaleisuus nakersivat työssä selviytymistä.

Valitettavan usein näihin kuormitustekijöihin puututaan vasta, kun ihmiset alkavat oireilla. Ei kannata ajatella, että ”ne nyt vain kuuluvat asiaan tässä työssä”. Toimeen täytyy tarttua jo ennen kuin oma jaksaminen, terveys ja työn tekeminen alkavat kärsiä.

Onneksi on olemassa keinoja, jotka auttavat kehittämään työtä ja työolosuhteita työhyvinvointia tukeviksi. Työn toimintaympäristön – esimerkiksi työajan – yhteinen ja yksilöllinen muotoilu auttaa hallitsemaan haitallista kuormitusta ja sujuvoittamaan työtä.

Kun työtä ja sen toimintaympäristöä muotoillaan sujuvammaksi, mukaan kannattaa ottaa oma työterveyshuolto. Moni asia työssä ja työoloissa nimittäin vaikuttaa työterveyteen ja työkykyyn.

Yhteistyö työterveyshuollon kanssa takaa, että työterveyden ja työkyvyn asiantuntijatieto on yrityksen ja työntekijöiden käytettävissä. Yhteistyö varmistaa myös, että työterveyshuollon palvelut aidosti tukevat työhyvinvointia ja työn sujumista.

Johdolla ja työntekijöillä arvokasta tietoa

Työterveyshuolto mielletään usein sairaanhoitopalvelujen tarjoajaksi. Työterveyshuollon rooli työn ja työolojen terveellisyyden kehittäjänä näyttäytyi kapeana myös mobiilia ja monipaikkaista työtä tekevissä yrityksissä. Eivätkö työterveyshuollon toimijat tarjoa riittävän aktiivisesti omaa asiantuntemustaan? Vai eivätkö yritykset osaa tai ole halukkaita sitä hyödyntämään? Vai onko kyse piintyneistä toimintatavoista, jotka kaipaavat ravistelua, kun työ ja sen tekemisen tavat muuttuvat?

Perinteisesti työterveysyhteistyö on pienissä yrityksissä painottunut yrityksen johdon ja työterveyshuollon väliseen keskusteluun ja palveluista sopimiseen. Usein on unohtunut, että yhteiseen pohdintaan ja päätöksentekoon tarvitaan myös työntekijöitä; he tuntevat oman työnsä ja tarpeensa parhaiten.

Johdon ja työntekijöiden kuuleminen on erityisen tärkeää työn murroksessa sekä monimuotoisen, mobiilin ja monipaikkaisen työn yleistyessä. Tässä muutoksessa työterveyshuollon perinteiset menetelmät eivät välttämättä toimi, vaan tarvitaan uudenlaisia toimintatapoja ja palveluja. Niitä kannattaa kehittää työterveysyhteistyössä.

Vinkkejä työterveysyhteistyöhön pienissä yrityksissä

NewWoW Crafting -hankkeessa työterveysyhteistyötä alettiin tehdä uudella mallilla kaikkia osapuolia kuunnellen ja toiminnasta yhdessä sopien.

Työterveysyhteistyön työpajoissa yritysten johto ja työntekijät pohtivat työterveyshuollon kanssa, miten heidän mobiili ja monipaikkainen työnsä vaikuttaa terveyteen ja työkykyyn. Samalla he miettivät, mitä kukin voi omasta roolistaan käsin tehdä työhyvinvoinnin ja työn sujumisen varmistamiseksi.

Yhteistyö ei jäänyt miettimisen tasolle: yhdessä sovittiin, mitä tehdään ja miten tekemistä ja sen vaikutuksia seurataan.

Hankkeessa kehitetyt ratkaisut perustuivat yritysten ja niiden työntekijöiden yksilöllisiin tarpeisiin. Yksilöllisyydestä huolimatta niistä kannattaa ottaa vinkkejä työterveysyhteistyön tekemiseen muissakin pienissä yrityksissä – myös niissä, joissa työn uudet muodot ovat vasta kehittymässä.

Lisätietoja:

NewWoW Crafting -hankkeen HowSpace-alustalla on työkaluja työterveysyhteistyön ja työn muotoilun tueksi sekä yritysten tarinoita työterveysyhteistyöstä. Kirjaudu sivuille ja ota työkalut käyttöösi!

Kirjoittaja: Helena Palmgren

Jaa sisältö somessa!