Den nya verksamhetsmodellen stödjer screening av tuberkulos hos anställda inom social- och hälsovårdsbranschen och småbarnspedagogiken

Tuberkulos är en av de vanligaste infektionssjukdomarna och kriget i Ukraina har påverkat antalet fall av tuberkulos i hela Europa. Arbetsgivaren ska säkerställa att anställda inom social- och hälsovårdsbranschen eller småbarnspedagogiken inte har tuberkulos. I fortsättningen kan arbetsgivaren screena anställda och praktikanter som behöver en egentlig hälsoundersökning med en enkät som nu även finns på svenska på Arbetshälsoinstitutets webbplats.
kuvituskuva: varhaiskasvatuksen työntekijä
Henkilökuva Irmeli Lindström
Irmeli Lindström

THL, Filha och Arbetshälsoinstitutet meddelar 

Tuberkulos är fortfarande en av de vanligaste infektionssjukdomarna i världen. Enligt Världshälsoorganisationen WHO:s bedömning insjuknade sammanlagt 10,6 miljoner människor i tuberkulos och 1,6 miljoner människor dog i sjukdomen år 2021. Flest sjukdomsfall konstateras i Asien och Afrika.

Under år 2022 konstaterades 189 tuberkulosfall i Finland, varav nästan hälften konstaterades hos patienter som var födda utomlands. En typisk tuberkulospatient i Finland är antingen en äldre finskfödd person som har fått smittan i sin ungdom, eller en ung invandrare som kommer från ett område där tuberkulos är en vanlig sjukdom.

Kriget i Ukraina har påverkat antalet fall av tuberkulos i hela Europa. Under år 2022 kom cirka 40 000 flyktingar från Ukraina till Finland. Tuberkulos konstaterades hos 15 patienter med härkomst från Ukraina. Fem av dessa fall var MDR-TB som är resistent mot många läkemedel.

Tuberkulos smittar luftburet via luftvägarna, men smittan kräver oftast en lång eller upprepad exponering. Sjukdomen kan bli latent och aktiveras först flera år efter smittan. Lungtuberkulos är den vanligaste sjukdomsformen hos tuberkulos, men sjukdomen kan även finnas någon annanstans i kroppen. Typiska symtom är utdragen hosta, upphostningar, feber och viktnedgång.

Arbetsgivaren ska säkerställa att anställda inom social- och hälsovårdsbranschen eller småbarnspedagogiken inte har tuberkulos

Enligt 55 § i lagen om smittsamma sjukdomar ska arbetsgivaren kräva en tillförlitlig utredning av anställda och praktikanter inom social- och hälsovårdsbranschen och småbarnspedagogiken innan anställningens början, som visar att personen inte lider av tuberkulos i andningsorganen. Frågan är aktuell eftersom det inom branscherna finns en hel del arbetskraft med utländsk bakgrund, som även rekryteras på grund av branschernas brist på arbetskraft. En betydande del av de anställda arbetar för personaluthyrningsföretag och underleverantörer. Skyldigheten gäller även dem.  

Enligt den nya verksamhetsmodellen kan arbetsgivaren i fortsättningen screena anställda och praktikanter som behöver en egentlig hälsoundersökning med en enkät, som nu även finns på svenska på Arbetshälsoinstitutets webbplats. Således inriktas undersökningarna till personer med en ökad risk att insjukna i tuberkulos. Det är viktigt att hälsokontrollerna innehåller rådgivning om tuberkulos och om att söka sig till undersökningar i ett tidigt skede vid långvariga symtom i luftvägarna.

– Med hjälp av hälsoundersökningarna strävar man efter att förhindra tuberkulossmittor och särskilt det att läkemedelsresistenta tuberkulosstammar sprids. Dessutom vill man förhindra att barn, äldre och sjuka exponeras för tuberkulos, eftersom smittan kan orsaka en allvarlig livshotande sjukdom hos dem. Vi önskar att den nya verksamhetsmodellen hjälper genomförandet av hälsoundersökningar inom social- och hälsovårdsbranschen och småbarnspedagogiken, säger Irmeli Lindström.

Verksamhetsmodellen har gjorts som ett samarbete mellan Arbetshälsoinstitutet, Filha, Institutet för hälsa och välfärd (THL), Terveystalo och Vanda stad med projektstöd från social- och hälsovårdsministeriet. Den har publicerats på finska och svenska.

Bekanta dig

Ytterligare information

  • Irmeli Lindström, överläkare, Arbetshälsoinstitutet, tfn 046 851 1898, fornamn.efternamn [at] ttl.fi
  • Tuula Vasankari, generalsekreterare, Filha, tfn 050 545 0589, fornamn.efternamn [at] filha.fi (fornamn[dot]efternamn[at]filha[dot]fi)
  • Hanna Soini, ledande expert, THL, tfn 029 524 6608, fornamn.efternamn [at] filha.fi (fornamn[dot]efternamn[at]thl[dot]fi)

Dela innehåll på sociala medier!