Hälsoundersökningar i anslutning till tuberkulos

När arbetskraften rör sig över våra landsgränser är det viktigt att ta hänsyn till hälsoundersökningarna i samband med tuberkulos. Med hjälp av dem strävar man efter att förhindra tuberkulossmittor och särskilt att läkemedelsresistenta tuberkulosstammar sprids.

Bakgrund

Finland är ett land med låg förekomst av tuberkulos. Tuberkulosen är utbredd bland annat i Afrika söder om Sahara, i Indien, Afghanistan, Sydostasien, Ryssland och Kina. Läkemedelsresistent tuberkulos förekommer mycket i våra grannregioner, bland annat Ryssland, Belarus och Ukraina. 

På hälsoundersökningar inom företagshälsovården och sjukmottagningar ska man komma ihåg att misstänka tuberkulos och inleda diagnostiska undersökningar när arbetstagaren har utdragna symptom i luftvägarna och/eller allmänna symptom (Tuberkuloositaudin diagnostiikka, luku 5: Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 2020 : Tuberkuloosin ehkäisyn, hoidon ja seurannan suositukset (sammandrag på svenska).

Tuberkulos bör misstänkas särskilt hos arbetstagare som har bott eller fötts i riskländer för tuberkulos (Screening av smittsamma sjukdomar hos invandrare samt vaccination mot tuberkulos och hepatit B av barn, THL) eller exponerats för tuberkulos i sitt arbete eller annars när som helst under sitt liv. 

Tuberkulos smittar luftburet när den insjuknade hostar, pratar, nyser och sjunger, då det utsöndras aerosoler som innehåller bakterier i luften. Tuberkulos smittar inte via ytor. Endast en del av de exponerade (ca 30 procent) blir smittade och av dem insjuknar endast en liten del (10 procent av personer i arbetsför ålder) i tuberkulos.

Den som har blivit smittad kan insjukna när som helst under resten av livet. Typiska symptom på smittosam lungtuberkulos är utdragen hosta som pågått i mer än tre (3) veckor, slemmiga och ibland blodiga upphostningar, feber, avvikande nattlig svettning, viktnedgång och sämre allmänkondition. 

Undersökningar enligt lagen om smittsamma sjukdomar 55 § på arbetstagare och praktikanter inom social- och hälsovården och småbarnspedagogik före arbetet inleds

Motivering: Smittsam tuberkulos hos medarbetaren skulle orsaka allvarliga följder hos de som får vård.

Det är arbetsgivarens ansvar att kräva en tillförlitlig utredning av den anställda eller praktikanten om att hen inte har insjuknat i tuberkulos i andningsvägarna, om det finns en motiverad orsak att misstänka att hen har tuberkulos i andningsvägarna.

Lag om smittsamma sjukdomar 1227/2016, FINLEX

Gäller arbetstagare och praktikanter som arbetar med uppgifter där följderna av att tuberkulos sprids är allvarligare än vanligt:

 1.  i verksamhetsenheter inom social- eller hälsovården
 2. vid vårduppgifter med barn under skolåldern.

Undersökningarna är nödvändiga för anställda och praktikanter, som arbetar mer ofta än slumpmässigt i samma lokaler och möjligtvis kan befinna sig på nära avstånd till barn, äldre eller sjuka som vårdas. Gäller även dem som arbetar inom hemvården.

Undersökningarna görs:

 1. före arbetet inleds 
 2. under anställnings- eller praktikförhållandet, om den anställda har symptom som tyder på tuberkulos, till exempel hosta som pågått i över tre (3) veckor eller om arbetstagaren har rest långvarigt eller upprepade gånger till riskländer för tuberkulos eller arbetstagaren uppvisar en annan särskild exponering för tuberkulos.

Undersökningen behövs dock inte om personen uppvisar ett utlåtande om hälsoundersökning som har upprättats inom två (2) år om att hen inte har tuberkulos i andningsorganen och hen inte har symptom i luftvägarna som tyder på tuberkulos.     

 • Det är på arbetsgivarens ansvar att utföra utredningen. Det är viktigt att företagshälsovården informerar arbetsgivare om det här ansvaret.
 • Förpliktelsen ska också beaktas vid uthyrning av arbetskraft eller vid anskaffning av den från privata serviceproducenter samt när man väljer praktikanter till arbetsplatsen.

Inledande och periodiska undersökningar för anställda som har en särskild risk att få tuberkulos i sitt arbete

Undersökningarna krävs enligt lag för anställda (Statsrådets förordning om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa).

De görs exempelvis för dem som arbetar inom följande branscher och/eller arbetsplatser:

 1. hälsovård (särskilt jourområdet, infektions-, lung-, intensiv- och långtidsavdelningen för äldre)
 2. obduktionsverksamhet
 3. laboratorier som behandlar mikrobiologiska prover
 4. arbete med invandrare eller droganvändare
 5. fångvårdsbranschen.

Avrese- och inreseundersökningar för dem som åker utomlands för att arbeta eller studera inom hälsovårds- eller socialbranschen för minst tre månaders tid

Motivering: arbetstagaren har en risk att få tuberkulos i sitt arbete. Inreseundersökningen behövs ofta även på basis av 55 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Undersökningarna krävs enligt lag för anställda (Statsrådets förordning om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa). De genomförs vid arbetstagarens avresa till riskländer för tuberkulos för arbete inom hälsovården i minst tre (3) månader.

Riskländerna för tuberkulos finns i THL:s förteckning: Screening av smittsamma sjukdomar hos invandrare samt vaccination mot tuberkulos och hepatit B av barn, THL. De är länder för vilka det också behövs hälsoundersökningar enligt 55 § för personer som arbetar inom socialvården eller hälso- och sjukvården eller vårdar barn under skolåldern. Undersökningar för andra länder görs enligt övervägande.

Våra experter

Henkilökuva Irmeli Lindström

Irmeli Lindström

E-post
irmeli.lindstrom [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2136