Den nya förordningen om skydd för arbetstagare som är gravida, nyligen fött barn eller ammar mot agenser och andra faktorer som kan medföra risk i arbetet betonar bedömningen av risker

Ändringen av förordningen ger arbetsgivaren nya skyldigheter som gäller bedömning av risker. Arbetsgivaren ska på ett mer diversifierat sätt bedöma det arbete som utförs av arbetstagare som är gravida och vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att dessa arbetstagare exponeras för agenser som medför en fara vid graviditet.
-
Heikki Frilander
Heikki Frilander

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande

Statsrådets förordning om agens och andra faktorer i arbetet som medför risker för den reproduktiva hälsan och om avvärjande av risker (SRf 603/2015) ersätts 5.4.2024 med förordningen om skydd för arbetstagare som är gravida, nyligen fött barn eller ammar mot agenser och andra faktorer som kan medföra risk i arbetet (Srf 143/2024).

Riskbedömningen kommer framöver att vara mer omfattande 

I den nya förordningen understryks bedömningen av risker för arbetstagare som är gravida, nyligen fött barn eller ammar och anges de faktorer som arbetsgivaren i sin bedömning ska beakta.

I förordningen anges dessutom individuella åtgärder som arbetsgivaren från fall till fall ska vidta för att avlägsna en risk som en enskild arbetstagare utsätt för. Det tas också ställning till den ordningsföljd enligt vilken åtgärderna ska vidtas.

Förteckningen över agenser som ska bedömas är mer omfattande än tidigare. I synnerhet fysikaliska och belastande faktorer i arbetet har lagts till i den nya förordningen. 

Förutom gravida ska även arbetstagare som nyligen fött barn eller ammar beaktas i samband med bedömningen av risker. Alla agenser som nämns i förordningen medför dock inte särskild fara för arbetstagare som nyligen fött barn eller ammar, utan vissa är endast skadliga under graviditeten. 

Vad förändrar i och med den nya förordningen?

Jämfört med den tidigare förordningen har följande lagts till:

  • Arbetstagare som nyligen fött barn eller ammar.
  • Fysikaliska och fysiska faktorer som man vet kan medför fara för arbetstagare som är gravida, nyligen fött barn eller ammar: 
    buller, icke-joniserande strålning, extrem kyla eller hetta, slag, vibrationer och eller rörelse, hantering av bördor, rörelser och ställningar, rörlighet, mental och fysisk trötthet och övriga fysiska belastningar som anknyter till arbetstagaren verksamhet.
  • Arbetsförhållanden som man vet att medför fara för arbetstagare som är gravida, nyligen fött barn eller ammar eller för graviditet och amning, såsom nattarbete och rök- och kemdykning.
  • Mangan, aluminium, svetsrök, skadliga kemikalier som tränger genom huden och i förordningen Srf 113/2024 nämnda cancerframkallande arbetsmetoder har lagts till i förteckningen över kemiska faktorer.

Den nya förordningen leder inte omedelbart till ändringar i Statsrådets förordning och verkställighet av sjukförsäkringslagen (SRf 1335/2004). Avsikten är dock att social- och hälsovårdsministeriet ska uppdatera den vid utgången av året.

Handboken uppdateras och rådgivning finns att tillgå

I handboken ”Raskaus ja työn altisteet” som utkom 2022 har också agenser som lagts till som nya i förordningen behandlats. 

– Våra sakkunniga i reproduktiv hälsa uppdaterar handboken i överensstämmelse med de nationella författningar när besluten för den del som gäller förordningen som reglerar särskild graviditetspenning har fattats. I praktiken betyder detta att uppdateringen av handboken kan börja år 2025, berättar Heikki Frilander, överläkaren på Arbetshälsoinstitutet.

Rådgivningstjänsten Arbete och graviditet ger råd till experter på företagshälsovården och moderskapsrådgivningarna samt till gravida arbetstagare.

I statsrådets tidigare förordning om agenser och andra faktorer i arbetet som medför risker för den reproduktiva hälsan och om avvärjande av risker (603/2015) nämndes även arbetsgivaren skyldigheter att på arbetsplatserna avvärja risker för fertiliteten. Framöver föreskrivs om dessa skyldigheter i den nya förordning om agenser som medför risk för cancersjukdom, mutagena agenser och reproduktionstoxiska agenser i arbetet (Vna 113/2024).

Läs mer

Mer information

  • Heikki Frilander, överläkare,+358304742265, heikki.frilander [at] ttl.fi
     

Dela innehåll på sociala medier!