Lagstiftningen om agenser som är farliga för den reproduktiva hälsan har uppdaterats – ny webbplats till stöd för arbetsplatserna

Ändringar i förordningar medför nya skyldigheter för arbetsgivarna. Arbetsgivaren ska bedöma arbetstagarnas exponering och minimera anknytande hälsorisker. En förteckning ska föras över arbetstagare som exponeras.
kuvituskuva
Piia Taxell
Piia Taxell

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 5 April 2024

Revisionerna av förordningarna som träder i kraft i början av april leder till strängare lagstiftning om kemiska agenser som är farliga för den reproduktiva hälsan. Genom statsrådets förordning om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete (SRf 113/2024) kommer samma preciserade skyldigheter att minska exponering och risker, vilka tidigare gällde cancerframkallande agenser, även att gälla agenser som är farliga för den reproduktiva hälsan.

– Framöver ska agenser som är farliga för den reproduktiva hälsan beaktas på samma sätt som cancerframkallande agenser. Ärendet berör olika branscher på bred front, till exempel metall- och kemiindustrin, byggbranschen, gruvdriften, underhåll och reparationsarbeten inom olika sektorer, och i fråga om läkemedel, även social- och hälsovårdsbranschen, beskriver Piia Taxell på Arbetshälsoinstitutet.

I samband med uppdateringen av lagstiftningen kommer skadliga koncentrationsnivåer av agenser som är farliga för den reproduktiva hälsan (HTP-värden) att bli bindande gränsvärden. Ändringen gäller bland annat kolmonoxid (kolos), dimetylformamid, N-metylipyrrolidon, bisfenol A och kvicksilver. Arbetstagarnas exponering under arbetsdagen får inte överstiga gränsvärdena.

Arbetsgivare ska också framöver föra en förteckning över arbetstagare som i sitt arbete exponeras för agenser som är farliga för den reproduktiva hälsan (lag 452/2020: 117/2024). Skyldigheten att föra en förteckning gäller ämnen som uppfyller kriterierna för klassificering som Repr. 1A eller Repr. 1B (faroangivelser H360, H360D, H360F, H360FD, H360Fd eller H360Df). Förteckningen sammanställs kalenderårsvis och förvaras på arbetsplatsen i fem år.

Samtidigt kommer en ny förordning (SRf 143/2024) att träda i kraft som betonar arbetsgivarens skyldighet att redan proaktivt identifiera och bedöma arbetsrelaterade risker för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar. I arbeten, som misstänks medföra risker för arbetstagare som är gravida eller ammar, är det viktigt att arbetstagaren i ett så tidigt skede som möjligt informerar arbetsgivaren om sitt tillstånd för att arbetet ska kunna anpassas och vara tryggare.

– Företagshälsovården är arbetsplatsens bästa samarbetspartner i frågor om reproduktiv hälsa, konstaterar Piia Taxell.

En ny webbplats till stöd för arbetsplatserna

Arbetshälsoinstitutet har på en ny webbplats sammanställt ett infopaket om kemiska agenser som är farliga för den reproduktiva hälsan och en sammanfattning om arbetsgivaren skyldigheter och företagshälsovårdens roll. 

På webbplatsens sidor beskrivs hurudana skyldigheter arbetsgivaren har:

  • riskbedömning och identifiering av faror
  • delgivning av information till arbetstagarna
  • minskning av exponering och risker
  • förteckning över arbetstagare som exponeras och
  • säkerställande av säkerheten för gravida och ammande arbetstagare.

På webbplatsen finns även en riktgivande förteckning över agenser som är farliga för den reproduktiva hälsan, och de arbetstagare som exponeras för dessa ska en förteckning upprätthållas. Arbetsgivaren kan även från webbplatsen ladda ner en mall som kan användas när förteckningens upplägg planeras.

Läs mer

Mer information

  • Piia Taxell, äldre sakkunnig piia.taxell [at] ttl.fi (piia[dot]taxell[at]ttl[dot]fi), +35843 825 8285

Dela innehåll på sociala medier!