Hälsorisken som trädamm utgör kan förbyggas – uppdaterad handbok för arbetsplatserna

En lagrevision kräver att arbetsplatserna ägnar mer uppmärksamhet åt hanteringen av trädamm. Genom förebyggande åtgärder kan antalet sjukfrånvarodagar och hälsorisker minska och arbetstillfredsställelsen och arbetsplatsen attraktionskraft öka. Handboken uppdateras av Arbetshälsoinstitutet och Arbetarskyddscentralen.

Handboken som handlar hantering av trädamm (Puupölyn hallinta puuteollisuudessa) har uppdaterats och kan köpas på nätet. Du kan bekanta dig med ett kortfattat faktablad på nätet.

– Trots att det är fråga om en naturprodukt ska de skador trädammet eventuellt orsakar tas på allvar. Symtomen kan leda till sjukfrånvaro och symtomen är till sin karaktär sådana att livskvaliteten försämras, säger Markku Tolvanen, sakkunnig på Arbetarskyddscentralen.

Trädamm kan till exempel orsaka irritation i ögon och luftvägar, långvarig förkylning och irritationseksem samt allergisk snuva och astma. Ovanliga yrkessjukdomar är cancer i näsa, bihålor och nasopharynx (övre delen av svalget).

– Träindustrin har en viktig roll i Finland så det är även viktigt att sköta om arbetstagarna inom branschen, säger Tuula Liukkonen, ledande sakkunnig på Arbetshälsoinstitutet.

Trädammsproblematiken löser man inte enbart med personlig skyddsutrustning

I handboken betonas att blott andningsskydd inte är en tillräcklig åtgärd när det gäller att hantera trädamm.

Främst bör man kunna påverka mängden trädamm till exempel genom att välja arbetsmetoder som orsakar så lite damm som möjligt och minimera tryckluftsblåsning i samband med städning.

Om ett önskat slutresultat inte kan nås på detta sätt, ska spridningen av damm förhindras. I handboken finns detaljerade anvisningar om hur trädamm från olika maskiner för träbearbetning effektivt kan avlägsnas. Även med små investeringar kan goda resultat uppnås.

När det gäller hantering av trädamm är det viktigt att utbilda och handleda arbetstagarna och arrangera arbeten som minskar exponeringen för trädamm. Det kan även vara nödvändigt att använda personlig skyddsutrustning i situationer då det inte är möjligt att på annat sätt förhindra exponering.

– Andningsskydd är inte avsedda att användas kontinuerligt. De belastar alltid arbetstagaren. Arbetsplatserna behöver förebyggande åtgärder, effektiv städning och tekniska lösningar med vars hjälp exponeringen för trädamm och eventuella hälsoskador minskar, säger Tuula Liukkonen.

Lagrevisionen blir bekant med hjälp av handboken

Den föregående upplagan av handboken publicerades 2010 och en uppdatering av den blev aktuell i och med lagrevisionen.

Ett nytt och bindande gränsvärden för damm från hårda träslag, dvs. lövträdsdamm, som har fastställts av EU trädde i kraft i Finland år 2020.

Till ASA-registret anmäls i fortsättningen alla som i sitt yrke exponeras för damm från lövträ (Registret över personer som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som medför risk för cancersjukdom). Tidigare gällde anmälningsskyldigheten bara exponering för damm från ek och bok.

I handboken presenteras den reviderade lagen, risker i anknytning till exponering för trädamm och huvudprinciperna för hantering av damm. Principerna för hantering av damm i den tidigare upplagan av handboken är fortfarande användningsbara, säger Tuula Liukkonen.

Det kortfattade och praktiskt användbara faktabladet som baserar sig på handboken kan användas som en checklista när man på arbetsplatsen utvärderar redan genomförda och ännu nödvändiga lösningar för hantering av damm, konstaterar Markku Tolvanen.

Handboken uppdaterades i ett samarbete mellan Arbetshälsoinstitutet och Arbetarskyddscentralen. Branschkommittén för träindustrin fungerade som en rådgivare.

Hantering av trädamm inom träindustrin

Arbetshälsoinstitutets undersökning om trädamm

Ytterligare uppgifter

  • Tuula Liukkonen, ledande sakkunnig, Arbetshälsoinstitutet, tuula.liukkonen [at] ttl.fi (tuula[dot]liukkonen[at]ttl[dot]fi), tfn 040 556 7737
  • Markku Tolvanen, sakkunnig, Arbetarskyddscentralen, markku.tolvanen [at] ttk.fi (markku[dot]tolvanen[at]ttk[dot]fi), tfn 040 5124 124

Dela innehåll på sociala medier!