Sysselsättning i flera samtidiga anställningar kräver en ny typ av stöd för att arbetsförmågan ska kunna upprätthållas

När man planerar att stödja arbetsförmågan för personer som har flera anställningar samtidigt, ska arbetets specifika egenskaper beaktas mer än vad som görs i nuläget. En enkät- och intervjuundersökning som genomfördes inom handelssektorn och turism- och restaurangbranschen visar att det är en svår uppgift att bedöma arbetsbördan och stödja arbetsförmågan för personersom har flera samtidigaanställningar. För det mesta gäller det för arbetstagaren själv att ta hand om sin arbetsförmåga.
Kokki valmistelee keittiössä ruoka-annosta.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 8.4.2024

Arbetshälsoinstitutet samlade in forskningsdata med hjälp av en elektronisk enkät och intervjuer. Enkäten besvarades av 1 746 medlemmar i servicefacket PAM. Av dessa rapporterade 254 att de haft flera anställningar samtidigt under det senaste året. Utöver arbetstagarna deltog även representanter för arbetsgivarna, företagshälsovården och arbetarskyddet i intervjun.

Varför man söker sig till flera anställningar samtidigt är en kombination av flera orsaker  

Det finns många olika skäl till sysselsättning i flera samtidiga anställningar. Bakgrunden kan till exempel vara brist på heltidsarbete, en önskan om variation, förändringar i livssituationen eller ett försök att få flexibla arbetstider.  

Majoriteten av dem som besvarade enkäten och många av de intervjuade skulle hellre göra bara ett jobb. Av intervjuerna framgick det att till exempel svårigheten att återhämta sig från arbetet, oron för utkomsten och samordnandet av olika arbeten ansågs vara betungande.

Nästan alla intervjuade nämnde trots allt positiva aspekter med flera samtidiga anställningar, såsom möjligheten att välja trevliga arbetsuppgifter, arbetsgivare och arbetsgemenskaper och att utveckla sin karriär.  

Stöd på arbetsplatserna erbjuds i varierande grad 

Enligt arbetstagarna varierar stödet för arbetsförmågan och arbetssäkerheten från arbetsplats till arbetsplats och kräver ofta att arbetstagaren själv är aktiv. De intervjuade arbetsgivarna uppskattar att de erbjuder omfattande stödförfaranden, men enligt dem är det svårt att upptäcka en försämring av arbetsförmågan hos deltidsanställda eller inhyrda arbetstagare. Tillgången tillföretagshälsovårdstjänster varierar också från arbetsplats till arbetsplats. 

Enligt undersökningen rekommenderas att personer med flera samtidiga anställningar uppmärksammas på arbetsplatsen 

Stödjandet av arbetsförmågan och arbetssäkerheten kräver ett ömsesidigt, långsiktigt och genomgripande engagemang, vilket ofta inte sker när det gäller sysselsättning i flera samtidiga anställningar. Möjligheten att ge ett genomgripande stöd försvåras i synnerhet av bristande information och arbetsgivarbyte.

Dagens förfaranden är utformade utifrån en fast anställning och heltidsanställning och tillgodoser inte behoven i sysselsättning i flera samtidiga anställningar. Förmågan att kunna läsa av arbetsförmågan är det facto mycket viktig då det gäller sysselsättning i flera samtidiga anställningar. Arbetstagarna måste själva förstå hurudan arbetsförmåga och vakenhet arbetet kräver, kunna identifiera tecken på överbelastning och kunna bedöma sin egen kompetens i förhållande till arbetsuppgifterna. 

Praxis och arrangemang som gäller stöd för arbetsförmågan bör ändras så att de bättre uppfyller behoven vid sysselsättning som består av flera samtidiga anställningar och att de stödjer de anställdas välbefinnande mer effektivt än i dagsläget. Det bör också finnas bättre information om de företagshälsovårdstjänster som finns tillgängliga. En del av respondenterna i undersökningen kände inte till huruvida tjänster hade ordnats.

Flera samtidiga anställningar kan vara en möjlighet eller en nödvändighet

Flera samtidiga anställningar är också en utmaning för leverantörerna av företagshälsovårdstjänster och arbetarskyddsförvaltningen. Företagshälsovården kanske inte känner till alla anställningsförhållanden som personerna med flera samtidiga anställningar har. Kontinuiteten och omfattningen av företagshälsosamarbetet kompliceras av arbetsgivarbyten.
 
Arbetarskyddsförvaltningens representanter identifierade hotet om överbelastning som anknyter till ett stort antal arbetstimmar. Ytterligare ett jobb kan även ge arbetstagaren resurser eller vara en ekonomisk nödvändighet. Intervjuerna betonade vikten av personlig integritet, individuella friheter och allas rätt att försörja sig.  

Läs undersökningsrapport

Monimuotoinen ansiotyö: haaste työkyvyn tuelle ja työturvallisuudelle (på finska)

Mer information 

  • Anu Järvensivu, forskningschef, Arbetshälsoinstitutet, tfn +358 30 474 8604, anu.jarvensivu [at] ttl.fi (anu[dot]jarvensivu[at]ttl[dot]fi) 

 

Dela innehåll på sociala medier!