Var fjärde anställd tror att klimatförändringarna kommer att ge fler arbetstillfällen

Majoriteten av löntagarna tror inte att klimatförändringarna kommer att ha en dramatisk inverkan på arbetsmarknaden. Mycket få tror att klimatförändringen kan leda till att de förlorar sina egna jobb. Löntagarna önskar att deras arbetsplatser ska vara aktiva i fråga om ekologiskt hållbara val. Det förekom avsevärda skillnader mellan olika branscher i fråga om klimatåtgärder.
-
Fanni Moilanen
Fanni Moilanen
Henkilökuva Tuomo Alasoini
Tuomo Alasoini
Arja Ala-Laurinaho
Arja Ala-Laurinaho

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 24.4.2024

Enligt en studie som genomförts av Arbetshälsoinstitutet förhåller sig anställda oftare optimistiskt än pessimistiskt till klimatförändringens inverkan på arbetsmarknaden. 

Väldigt få av respondenterna till enkäten Klimatförändringen och arbete ansåg sig vara oroade över att klimatförändringen leder till att de förlorar sina jobb. Istället tror en av fyra att klimatförändringen kommer att leda till fler arbetstillfällen. Dessutom tror ungefär var femte att klimatförändringarna kan skapa fler arbetstillfällen inom den egna sektorn. Högutbildade tror mest på nya och intressanta arbetstillfällen. 

Av svaren framkom att många inte tror att klimatförändringen har betydande konsekvenser för dem själva eller för sin bransch. En betydande del av respondenterna kunde inte ta ställning till hur de skulle svara på frågorna om konsekvenserna på arbetsmarknaden.

– Skillnaderna mellan branscherna är avsevärda, och enkäten ger en uppfattning om vad den gröna omställningen innebär för olika branscher. Till exempel tror personer som arbetar inom informationsintensiva tjänstesektorer eller inom produktionssektorn oftare på nya arbetstillfällen, säger forskningsprofessor Tuomo Alasoini på Arbetshälsoinstitutet.   

Anställda önskar att arbetsplatserna vidtar klimatåtgärder

Baserat på resultaten är klimatåtgärder på arbetsplatser inte särskilt vanliga. Nästan hälften av de tillfrågade angav att deras egen arbetsplats skulle kunna spela en mer aktiv roll för att mildra klimatförändringen. Denna önskan betonades särskilt av de högutbildade. 

Anställda är också intresserade av att arbeta på ett mer hållbart sätt: majoriteten av respondenterna ansåg att de själva aktivt borde vidta åtgärder för att mildra klimatförändringen. Ungefär hälften av respondenterna har gjort ändringar i sitt eget arbete, oftast personer mellan 50 och 59 år. Oron för klimatförändringen ökar i takt med åldern.

– Resultaten tyder på en klar önskan om att arbetsgivarna ska förändra sin verksamhet i en mer hållbar riktning. Nästan hälften av respondenterna berättar dock att det inte är enkelt att agera klimatvänligt på jobbet. Arbetet utförs eller utvecklas ofta ännu inte med klimat- och miljöfrågor som prioritet, bedömer forskare Fanni Moilanen på Arbetshälsoinstitutet.

– Både klimatförändringen och digitaliseringen skapar ett behov av förnyande, och konsekvenserna av dessa sammanflätas också i arbetlivet. Mer information om detta utlovas i vårt forskningsprojekt om den gröna digitala omställningen, säger äldre sakkunnig Arja Ala-Laurinaho på Arbetshälsoinstitutet. 

Studie: Klimatförändringen och arbete

 • Bekanta dig med forskningsrapporten (på finska, sammandrag på svenska).
 • Syftet var att öka förståelsen för följande frågor på finländska arbetsplatser: klimatåtgärder, de anställdas klimatattityder och klimatagerande samt synen på klimatförändringens konsekvenser för arbetslivet.
 • Enkäten var den första i ämnet som genomfördes i Finland och den riktades till hela den befolkning som representerar löntagarna.
 • Undersökningen besvarades av 1 917 anställda från alla sektorer 2022.
 • Arbetshälsoinstitutet genomförde studien om klimatförändringen och arbete i samråd med Statistikcentralen.
 • Tidigare inlägg på projektens webbplats (på finska).

Läs även

Ytterligare information

 • forskare Fanni Moilanen, Arbetshälsoinstitutet, fanni.moilanen [at] ttl.fi, +358 505 761 356
 • forskningsprofessor Tuomo Alasoini, Arbetshälsoinstitutet, tuomo.alasoini [at] ttl.fi, +358 505 646 140
 • äldre sakkunnig Arja Ala-Laurinaho, Arbetshälsoinstitutet, Arja.Ala-Laurinaho [at] ttl.fi, +358 405 620 906
   

Dela innehåll på sociala medier!