Integrationen av social- och hälsovården – kontaktuppgifter för aktörer inom företagshälsovården och andra aktörer inom social- och hälsovården dataskyddsbeskrivning

I denna dataskyddsbeskrivning beskrivs de uppgifter som förts in i kontaktuppgiftsregistret för aktörer inom företagshälsovården och andra social- och hälsovårdsaktörer samt om hur upp-gifterna behandlas.

Syftet med rättsgrunden för behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter behandlas i samband med utvecklingen av integrationen av social- och häl-sovården och kontakterna inom ramen för Arbetshälsoinstitutets forsknings- och utvecklings-projekt. 

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 e i EU:s allmänna dataskyddsför-ordning: Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.  

Behandlingen av personuppgifter grundar sig också på 2 § i lagen om Arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (2001/1287) och 4 § i dataskyddslagen (2018/1050).

Vilka uppgifter samlas in?

Kontaktuppgiftsregistret för företagshälsovårdsaktörer och andra social- och hälsovårdsaktörer innehåller

  • kontaktpersonens namn, e-postadress, arbetsbeteckning/yrke och/eller titel
  • dessutom om en del aktörer: uppgifter om arbetsplats (FO-nummer, adress, telefon-nummer, producentsektor, typ av producent, medlemskap i kvalitetsnätverk).

Varifrån fås personuppgifterna?

Uppgifterna i registret fås från 

  • de uppgifter som tjänsteproducenterna inom företagshälsovården lämnat till Arbetshäl-soinstitutets kvalitetsportal 
  • företagshälsovårds- och social- och hälsovårdsaktörernas webbplatser
  • kontaktuppgifter som samlats in inom ramen för Arbetshälsoinstitutets forsknings- och utvecklingsprojekt.

Vem behandlar personuppgifterna?

  • Uppgifterna i registret behandlas och uppdateras av personer som arbetar med Arbetshälsoinstitutets forsknings- och utvecklingsprojekt. Åtkomst till personuppgifterna har endast de personer som den personuppgiftsansvarige har bemyndigat och som har tystnadsplikt. 
  • Registeruppgifter lämnas i regel inte ut utanför Arbetshälsoinstitutet eller för samarbetspartners bruk.
  • Vi delar vid behov personuppgifter i följande fall med de parter som nämns nedan:
    • sjukvårdsdistriktens projektkoordinatorer i fråga om aktörer inom respektive sjukvårdsdistrikts företagshälsovård. 

Förvaringstid för personuppgifterna

Förvaringstiden bestäms av användningsbehovet och av kontaktuppgifternas giltighetstid. En person och dennes kontaktuppgifter avförs ur registret om en mottagare för en e-postförsändelse inte hittas eller om den organisation som personen företräder upphör att vara verksam eller om den personuppgiftsansvarige inte längre behöver kontaktuppgifterna. Användningsbehovet bedöms vart tredje år.

Den registrerades rätt till personuppgifterna

Vem kan den registrerade kontakta?

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige och dennes företrädare

Arbetshälsoinstitutet, PB 40, 00032 Arbetshälsoinstitutet

(besöksadress: Topeliusgatan 41b, 00250 Helsingfors)

Tfn 030 4741 (växel)

Kontaktperson för kontaktuppgiftsregistret för företagshälsovårdsaktörer och andra social- och hälsovårdsaktörer: 

Hanna Hakulinen: hanna.hakulinen [at] ttl.fi

Utövande av rättigheter

En begäran i anslutning till den registrerades rättigheter enligt den allmänna dataskyddsför-ordningen kan göras på Arbetshälsoinstitutets  formulär (Begäran avseende registrerades rättigheter) eller fritt formulerat skriftligt och den lämnas i regel till en projektarbetare inom det egna sjukvårdsdistriktet (Arbetshälsoinstitutets utvecklarefacilitator). I andra hand till kontaktpersonen för kontaktuppgifts-registret eller till dataskyddsombudet vid Arbetshälsoinstitutet. 

Arbetshälsoinstitutets dataskyddsombud

Arbetshälsoinstitutet

Dataskyddsombudet

PB 40

00032 ARBETSHÄLSOINSTITUTET

tfn 030 474 2429

e-post: tsv [at] ttl.fi

I konfidentiella ärenden kan man också skicka ett informationssäkert meddelande till  Arbetshälsoinstitutet, https://www.turvaposti.fi/meddelande/ttl.tietosuoja (förutsätter egen e-post).

Dataombudsmannens byrå

Tillsynsmyndighet för dataskyddet är i Finland Dataombudsmannens byrå, där man får in-formation om korrekt behandling av personuppgifter och hos vilken man också kan anföra besvär.

Dataombudsmannens kontaktuppgifter