Dataskyddsbeskrivning för ASA-registret

Arbetshälsoinstitutet är personuppgiftsansvarig för ASA-registret. ASA-registret är ett register över personer som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som medför risk för cancersjukdom samt för ämnen som skadar arvsmassan.

Varför och på vilka grunder behandlar vi personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för att upprätthålla det lagstadgade ASA-registret. Registret upprätthålls för uppföljning, förebyggande av sjukdomar och forskning om personer som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som medför risk för cancersjukdom samt för ämnen som skadar arvsmassan.

Rättsgrunden för behandling av personuppgifter är en lagstadgad skyldighet (artikel 6 punkt 1 c, 6.1 § punkt 2, lagen om förteckning och register 452/2020 över personer som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som medför risk för cancersjukdom).

Vilka personuppgifter behandlar vi

ASA-registret innehåller 

  • uppgifter om exponerade arbetstagare: förnamn, efternamn, personbeteckning, yrke 
  • uppgifter om arbetsgivaren 
  • produkter och metoder som används på arbetsplatsen och som innehåller ett cancerframkallande ämne eller ett ämne som skadar arvsmassan 
  • ämnen i produkten med risk för cancersjukdom eller som skadar arvsmassan 
  • kunskap om vad exponeringsinformationen grundar sig på 

Dessutom samlas händelse-, det vill säga loggdata, om användningen av ASA-registret. Loggdata samlas in om dem som matar in och använder uppgifterna. 

Var får vi personuppgifter

Arbetshälsoinstitutet får uppgifterna som registret innehåller från anmälningar som arbetsgivarna har levererat. Arbetsgivaren har en lagstadgad skyldighet att varje kalenderår till ASA-registret anmäla arbetstagare som har exponerats för cancerframkallande ämnen och metoder och ämnen som skadar arvsmassan. Enligt lagen kan endast arbetsgivaren anmäla exponering till ASA-registret.

Till vem utlämnar vi personuppgifter

Vi anlitar IT-leverantörer som erbjuder oss tekniska lösningar för behandling av uppgifterna. Personuppgifterna behandlas i en för respektive information lämplig och datasäker IT-tjänst. Arbetshälsoinstitutet har ingått avtal med respektive IT-leverantör, och i avtalen ställs villkor för och krav på hur personuppgifterna behandlas.      

Försäkringsanstalten har på ett sätt som lagen tillåter rätt att få nödvändiga uppgifter från ASA-registret för att bevilja en förmån. 

Social- och hälsovårdsministeriet har på ett sätt som lagen tillåter rätt att få nödvändiga uppgifter från ASA-registret för utredning eller beslutsfattande om arbetarskydd. 

En myndighet som ansvarar för arbetarskyddstillsynen har rätt att för tillsynsuppgiften få de uppgifter från ASA-registret som nämns i ASA-lagen (452/2020) 3.2 § punkterna 1–5. 

Uppgifterna kan på ett sätt som lagen tillåter användas i statistik eller i myndighetens planerings- och utredningsarbete. 

Vi kan på det sätt som lagen tillåter utlämna personuppgifter till aktörer som utför vetenskaplig forskning.  

Vi kan på det sätt som lagen tillåter och förpliktar utlämna personuppgifter till myndigheterna. 

Utlämnar vi personuppgifter utanför EU/EES

Vi överför inte personuppgifter utanför EU/EES.

Hur länge lagrar vi personuppgifter

Riksarkivet har beslutat att uppgifterna ska lagras permanent.

Huruvida vi utför automatiskt beslutsfattande eller profilering

Beslutsfattandet sker inte automatiskt utifrån uppgifterna i ASA-registret.

Vad innebär utlämnande av uppgifter

Insamlandet av personuppgifter i ASA-registret är lagstadgat.

Dina rättigheter

Du har många rättigheter som gäller dina personuppgifter och som varierar från situation till situation. Du kan begära att få ta del av dina personuppgifter hos Arbetshälsoinstitutet genom att fylla i  Arbetshälsoinstitutets formulär eller fritt formulera din begäran

Begäran ska inkludera

  • hela namnet
  • fullständig personbeteckning
  • telefonnummer
  • postadress
  • e-postadress (om den skiljer sig från den använda för att skicka meddelandet)

Gör en begäran till Arbetshälsoinstitutets dataskyddsombud om detta antingen som brevpost (adress nedan) eller per dataskyddsombudets säkra e-post. Personbeteckningen ska inte skickas i vanlig e-post. Arbetshälsoinstitutet kan vägra att förverkliga begäran om personuppgifter eller begränsa förverkligandet av den registrerades rättigheter i situationer då lagen tillåter det.

Personuppgiftsansvariges och dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Arbetshälsoinstitutet, PB 40, 00032 Arbetshälsoinstitutet, telefonväxel 030 474 1

Arbetshälsoinstitutet

Ytterligare information om ASA-registret 

Dataombudsmannens telefonnummer 030 474 2429 och e-post: tsv(at)ttl.fi

För att sköta ett konfidentiellt ärende kan du skicka ett säkert e-postmeddelande till Arbetshälsoinstitutet. Du måste ha en fungerande e-postadress och ett fungerande telefonnummer för att du på ett datasäkert sätt ska kunna kommunicera med Arbetshälsoinstitutet.

Säkert e-postmeddelande till Arbetshälsoinstitutet

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

I Finland övervakas dataskyddet av Dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannens byrå 

Kontaktuppgifter till Dataombudsmannens byrå

Nyckelord