ASA-rekisterin tietosuoja

Työterveyslaitos toimii ASA-rekisterin rekisterinpitäjänä. ASA-rekisteri on syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille sekä perimää vaurioittaville aineille ammatissaan altistuvien rekisteri.

Miksi ja millä perusteella käsittelemme henkilötietoa

Käsittelemme henkilötietoa ylläpitääksemme lakisääteistä ASA-rekisteriä. Rekisteriä ylläpidetään syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille sekä perimää vaurioittaville aineille ammatissaan altistuvien seurantaa, sairauden ennaltaehkäisyä ja tutkimusta varten.

Oikeusperuste henkilötiedon käsittelylle on lakisääteinen velvoite (tietosuoja-asetus 6 artikla kohta 1 c, tietosuojalaki 6.1 § kohta 2, laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä 452/2020).

Mitä henkilötietoa käsittelemme

ASA-rekisteri sisältää

  • tiedot altistuneista työntekijöistä: etunimi, sukunimi, henkilötunnus, ammatti
  • työnantajaa koskevat tiedot
  • työpaikalla käytettävät syöpävaarallista ainetta tai perimää vaurioittavaa ainetta sisältävät tuotteet ja menetelmät
  • tuotteen sisältämät syöpäsairauden vaaraa tai perimää vaurioittavat aineet
  • tieto siitä, mihin altistumistieto perustuu

Lisäksi ASA-rekisterin käytöstä kertyy tapahtuma- eli lokitietoa. Lokitietoja kerätään tietojen syöttäjistä ja tietojen käyttäjistä.

Mistä saamme henkilötiedot

Työterveyslaitos saa rekisterin sisältämät tiedot työnantajien toimittamista ilmoituksista. Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa syöpävaarallisille aineille ja menetelmille ja perimää vaurioittaville aineille altistuneet työntekijät ASA-rekisteriin kalenterivuosittain. Lain mukaan ainoastaan työnantaja voi ilmoittaa altistumisesta ASA-rekisteriin.

Mihin luovutamme henkilötietoja

Käytämme IT-palveluntarjoajia, jotka tarjoavat meille tekniset ratkaisut tietojen käsittelyä varten. Henkilötietoja käsitellään kullekin tiedolle soveltuvassa ja tietoturvallisessa IT-palvelussa. Työterveyslaitoksella on sopimus kunkin IT-palveluntarjoajan kanssa ja henkilötietojen käsittelyn ehdoista ja vaatimuksista on sovittu.     

Vakuutuslaitoksella on oikeus saada välttämättömiä tietoja ASA-rekisteristä etuuden myöntämistä varten lain sallimalla tavalla.

Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus saada välttämättömiä tietoja ASA-rekisteristä työsuojelullista selvitystä tai päätöksentekoa varten lain sallimalla tavalla.

Työsuojeluvalvonnasta vastaavalla viranomaisella on oikeus saada valvontatehtävää varten ASA-rekisteristä ASA-lain (452/2020) 3.2 §:n 1–5 kohdassa mainitut tiedot.

Tietoja voidaan käyttää tilastoinnissa tai viranomaisen suunnittelu- ja selvitystyössä lain sallimilla tavoilla.

Voimme luovuttaa henkilötietoja tieteellistä tutkimusta tekeville tahoille lain sallimilla tavoilla.

Voimme luovuttaa henkilötietoja viranomaisille lainsäädännön velvoittaessa lain sallimilla tavoilla.

Siirrämmekö henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Emme siirrä henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Miten kauan säilytämme henkilötietoja

Kansallisarkisto on määrännyt tiedot pysyvästi säilytettäväksi.

Teemmekö automaattista päätöksentekoa tai profilointia

Emme tee automaattista päätöksentekoa ASA-rekisterin tietojen perusteella.

Mitä tietojen antaminen merkitsee

Henkilötietojen kerääminen ASA-rekisteriin on lakisääteistä.

Sinun oikeutesi

Sinulla on useita henkilötietoihin kohdistuvia oikeuksia, jotka vaihtelevat eri tilanteissa. Voit tehdä Työterveyslaitokselle henkilötietojasi koskevan pyynnön Työterveyslaitoksen lomakkeella tai vapaamuotoisesti. 

Pyynnössä tulee olla mukana

  • koko nimi
  • täydellinen henkilötunnus
  • puhelinnumero
  • postiosoite
  • sähköpostiosoite (jos muu kuin viestin lähettämiseen käytetty)

Toimita pyyntö Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavalle joko kirjepostina tai lähetä tietoturvallinen sähköpostiviesti Työterveyslaitokselle . Henkilötunnusta ei pidä lähettää tavallisessa sähköpostissa. Työterveyslaitos voi kieltäytyä toteuttamasta henkilötietopyyntöä tai rajoittaa rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista lain sallimissa tilanteissa. 

Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Työterveyslaitos, PL 40, 00032 Työterveyslaitos, puhelinvaihde 030 474 1

Työterveyslaitos
Lisätietoa ASA-rekisteristä

Tietosuojavastaavan puhelinnumero 030 474 2429 ja sähköposti: tsv(at)ttl.fi

Luottamuksellisen asian hoitamiseksi voit lähettää Työterveyslaitokseen tietoturvallisen sähköpostiviestin. Sinulla pitää olla toimiva sähköpostiosoite ja puhelinnumero, jotta voit viestiä tietoturvallisesti Työterveyslaitoksen kanssa.

Tietoturvallinen sähköpostiviesti Työterveyslaitokselle

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Tietosuojan valvontaviranomaisena toimii Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot

Avainsanat