Hanke

Ansvarsfullt stöd för arbetsförmågan

I projektet Vastuullinen työkyvyn tuki (TYÖOTE; Ansvarsfullt stöd för arbetsförmågan ) effektiviserar man samarbetet mellan företagshälsovården och den offentliga hälsovården genom att ta verksamhetsmodellen som används i Mellersta Finland i bruk i hela Finland. TYÖOTE-projektet fortsätter det verkningsfulla arbetet som inleddes i OTE7-projektet (den s.k. modellen för Mellersta Finland) och TYÖKE-projektet år 2017.
kuvituskuva

Tidtabell

1.9.2020-30.9.2023

Målsättningar

Hälsovård för personer i arbetsför ålder ordnas i Finland av flera aktörer, och samarbetet fungerar inte nödvändigtvis alltid optimalt med tanke på vad som är bäst för den arbetsföra befolkningens arbetsförmåga. Genom att förbättra samarbetet mellan specialsjukvården, primärhälsovården och företagshälsovården är det möjligt att effektivisera processen för arbetstagarens vård, rehabilitering och återgång till arbetet.

I TYÖOTE-verksamhetsmodellen som byggs upp i projektet tar företagshälsovården koordineringsansvaret för patienten som behandlats inom specialsjukvården eller på hälsovårdscentralen och tar hand om fortsatta åtgärder för att arbetstagaren ska kunna bli arbetsför och återgå till arbetet så snabbt som möjligt. På det här sättet kan företagshälsovårdens kompetens i frågor som gäller arbetsförmåga komma snabbare och mera systematiskt till nytta än det gör idag.

TYÖOTE-modellen gäller sysselsatta personer med ordnad företagshälsovård. Genom att utveckla tjänste- och rehabiliteringssystemet som riktas till dem frigörs offentliga resurser för dem som inte omfattas av företagshälsovården. Inom projektet mäts hur väl TYÖOTE-verksamhetsmodellen fungerar med hjälp av auditeringar.

TYÖOTE-verksamhetsmodellen. Specialsjukvårdens (SSV), primärhälsovårdens (PHV), privata aktörers (PRIV) och företagshälsovårdens (FHV) roll i förhållande till hur personer i arbetsför ålder återgår till arbetet eller konstateras vara arbetsoförmögna.

Bilden: TYÖOTE-verksamhetsmodellen. Specialsjukvårdens (SSV), primärhälsovårdens (PHV), privata aktörers (PRIV) och företagshälsovårdens (FHV) roll i förhållande till hur personer i arbetsför ålder återgår till arbetet eller konstateras vara arbetsoförmögna. Diagrammet har bearbetats utifrån en bild som ursprungligen publicerades i Suomen Lääkärilehti 2019;74(17)1048–1051. En remiss för stödjande av arbetsförmågan kan göras oberoende av omfattningen av patientens företagshälsovårdsavtal.

Material och tekniker

Under de tre år som projektet pågår sprider Arbetshälsoinstitutet verksamhetssättet som är i bruk i Mellersta Finland till varje sjukvårdsdistrikt i Finland. I verksamhetsmodellen styrs patienten från den offentliga hälsovården till företagshälsovården för aktiva åtgärder för bedömning och stöd av arbetsförmågan. Med stöd från företagshälsovården deltar även arbetsplatserna i stödjandet av arbetstagarens rehabilitering. Denna generiska verksamhetsmodell anpassas till regionernas särdrag.

Resultat och effektivitet

Åtgärderna som vidtas i projektet är till nytta för alla i samhället

Arbetstagare

 • Avtalade besök för bedömning av arbetsförmåga och kontroller inom företagshälsovården
 • Individuell återgång till arbetet och nödvändiga stödåtgärder i bruk
 • Risken för permanent arbetsoförmåga minskar

Sjukhus

 • Fokuserar på sin kärnverksamhet: uppföljning av patientens vård och arrangemang kring återgången till arbetet sköts enligt överenskommelse inom företagshälsovården
 • Sjukhusläkare har i allmänhet inte kännedom om patientens arbete -> behöver inte bedöma långsiktig arbetsförmåga
 • En sjukledighet på under två månader förutsätter inte B-utlåtande av sjukhusläkaren
 • Sjukhuset får fullt stöd av Arbetshälsoinstitutets facilitatorer för upprättandet av den nya verksamhetsmodellen

Företagshälsovård

 • Information till företagshälsovården i tid -> lämpligt med tid för att schemalägga och avtala om bedömning av arbetsförmåga samt arrangemang kring stödjande av arbetsförmåga och återgång till arbete
 • Företagshälsovårdens kompetens kommer till användning mer effektivt än i dag
 • Företagshälsovården får fullt stöd av Arbetshälsoinstitutets facilitatorer för upprättandet av den nya verksamhetsmodellen

Arbetsgivare

 • En del av arbetstagarna återgår till arbetet snabbare än med det tidigare verksamhetssättet
 • Behovet av vikarier minskar
 • Produktiviteten ökar

Samhälle

När en arbetsförmögen person är i arbete

 • Ökar skatteintäkterna
 • Minskar kostnaderna för sjukdagar
 • Förbättras sysselsättningen

Kontaktpersoner

Hanna Hakulinen

Hanna Hakulinen

E-post
hanna.hakulinen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7257
Henkilökuva Pauliina Kangas

Pauliina Kangas

E-post
pauliina.kangas [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2514

Aktörer och finansiär

Finansministeriet koordinerar projektet som en del av kostnadseffektivitetsarbetet. Projektet leds av Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt och finansieras av social- och hälsovårdsministeriet.

Arbetshälsoinstitutet ansvarar för den nationella spridningen av verksamhetsmodellen och för projektets kommunikation.

Verksamhetsmodellernas kvalitet och funktioner säkerställs genom auditeringar. Forskningen kring verkningsfullhet som Östra Finlands universitet ansvarar för är också en del av  projektet.