Förmågaren

Förmågaren® är en självskattningsenkät, med hjälp av vilken en person i arbetsför ålder kan bedöma sin egen arbets- och funktionsförmåga. Enkäten utnyttjas ofta i tjänster som är avsedda för arbetslösa och personer som befinner sig i en utmanande arbetsmarknadsställning. Förmågaren finns förutom på finska, svenska och lätt språk även på arabiska, engelska, persiska, holländska, japanska, somaliska, kurdiska (sorani) och ryska.
-

Förmågaren i kundarbete

Förmågaren fungerar som en mätare av arbets- och funktionsförmåga och som verktyg i kundarbete. Enkäten utnyttjas ofta i tjänster i vilka arbetslösa och personer som befinner sig i en utmanande arbetsmarknadsställning deltar. Personernas bakgrund kan utgöras av långvarig arbetslöshet, brist på arbetslivserfarenhet och utbildning samt andra utmaningar med anknytning till kompetens, hälsoproblem i varierande grad, funktionshinder eller invandrarbakgrund. Förmågaren har utvecklats för att bedöma arbets- och funktionsförmågan i synnerhet hos dessa kundgrupper.  

Användningen av Förmågaren-enkäten förutsätter inte en viss yrkes- eller utbildningsmässig bakgrund och den kan bra användas som ett gemensamt redskap i yrkes- och branschövergripande nätverk. Förmågaren är inte en diagnostiserande metod, utan den bedömer respondentens situation på ett riktgivande sätt ur flera perspektiv.

Vid elektronisk ifyllning ger Förmågaren respondenten respons som till innehållet är allmän, uppmuntrande och trygg att ta emot. Förändringar i respondentens situation kan bedömas och synliggöras med Förmågaren-enkäten, om hen besvarar enkäten på nytt. Om Förmågaren-enkätens resultat pekar på utmaningar, kan kundens situation bedömas ytterligare med en annan metod eller så kan hen hänvisas till närmare undersökningar.  

Förmågaren som ett verktyg för organisationer, beslutsfattare och forskare

Förmågaren är dessutom ett verktyg för organisationer, beslutsfattare och forskare. Förmågaren-enkäten kan användas för att samla in tillförlitlig information med anknytning till arbets- och funktionsförmåga som kan utnyttjas för bedömning av olika kundgruppers situation och delvis jämföra den med motsvarande information som samlats in på befolkningsnivå.

Dessutom kan uppföljningsinformation som samlats in med Förmågaren-enkäten användas i bedömningen av verksamhetens effekter och inverkan. Den insamlade informationen kan till exempel utnyttjas vid behovsenlig allokering av serviceresurserna och i informationsbaserat beslutsfattande.  

Utveckling av Förmågaren

Förmågaren har utvecklats inom Arbetshälsoinstitutets samordningsprojekt för social delaktighet och ändring av arbets- och funktionsförmåga (Solmu). Projektet genomfördes 1.10.2014−31.8.2023 och finansierades av Europeiska socialfonden (ESF).

Förmågaren utvecklades tillsammans med andra projekt som finansieras av ESF. Projektens målgrupp var personer i arbetsför ålder som befinner sig i en utmanande arbetsmarknadsställning.

Hur kan Förmågaren-enkäten tas i bruk?

Stöd för användning av Förmågaren

Handboken för Förmågaren innehåller all den information som gäller användningen av Förmågaren-enkäten, till exempel om användningen av enkäten i tjänster och beräkningen av poäng. Handboken finns på finska, svenska och engelska.

Förmågaren-blanketten kan fyllas i på finska, svenska och lätt språk även på arabiska, engelska, persiska, holländska, japanska, somaliska, kurdiska (sorani) och ryska.

När du berättar om Förmågaren-enkäten för en kund kan du använda de färdiga texterna i meddelandet nedan. Texterna finns på alla de språk som kan användas i Förmågaren. 

Handbok för Förmågaren

Handbok för Förmågaren. Utnyttjande av självskattningsmetoden Förmågaren i kundarbetet och bedömningen av effekten av verksamheten (julkari.fi)

Kykyviisari-käsikirja. Kykyviisari-itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä ja toiminnan vaikutusten arvioinnissa (julkari.fi)

The Abilitator handbook. Utilisation of the Abilitator self-report method in client work and service impact assessment (julkari.fi)

Meddelande om Förmågaren till kunder

Förmågaren-blanketterna 

Undersökning om Förmågaren-enkäten

Förmågaren-enkäten har undersökts mycket. Läs om undersökningarna via länkarna nedan.

Havaintoja heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden tilanteesta korona-aikana – Kykyviisari-mittarin tulosten analyysia. Elina Ahola, Heidi Räsänen, Kalle Onnela och Katri Suhonen. Yhteiskuntapolitiikka (2023).

Intrarater reliability of the Abilitator – a self-report questionnaire on work ability and functioning aimed at the population in a weak labour market position: a test–retest study. Miia Wikström, Anne Kouvonen och Matti Joensuu. BMJ Open (2021).

“Ei mennyt turha työ hukkaan” – tutkimus työmenetelmän juurtumisesta palvelujärjestelmän asiakastyöhön. Kirsi Unkila och Minna Savinainen. Hallinnon Tutkimus (2020).

The concurrent validity of the Abilitator: a self-assessment questionnaire on functioning and work ability. Minna Savinainen, Olli Jauhiainen, Hannu Heikkilä & Matti Joensuu. Journal of Public Health (2020).

Development and content validity of the Abilitator: A self-report questionnaire on work ability and functioning aimed at the population in a weak labour market position. Miia Wikström, Heidi Anttila, Minna Savinainen, Anne Kouvonen och Matti Joensuu. BMC Public Health (2020).

The association between changes in functional capacity and work ability among unemployed individuals. Minna Savinainen, Jorma Seitsamo och Matti Joensuu. The International Archives of Occupational and Environmental Health (2019).

Factors associated with health and work ability among long-term unemployed individuals. Marja Hult och Kirsi Lappalainen. The International Journal of Occupational Health and Public Health Nursing (2018).

Våra experter

Miia Wikström

Miia Wikström

E-post
miia.wikstrom [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2164
Henkilökuva Mari Haverinen

Mari Haverinen

E-post
mari.haverinen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2064