Tutkimustiedote: Etätyöterveysneuvottelu-hankkeen tiedote tutkittavalle

Etätyöterveysneuvottelu – uusia toimintamalleja ja toimivaa vuorovaikutusta työkyvyn tueksi -hankkeen tiedote etätyöterveysneuvotteluun osallistuvalle työntekijälle, työterveyshuollon tai työpaikan edustajalle/edustajille, tai muille neuvotteluun osallistuville osapuolille

Hyvä vastaanottaja, 

Pyydämme sinua osallistumaan Etätyöterveysneuvottelu - uusia toimintamalleja ja toimivaa  vuorovaikutusta työkyvyn tueksi -tutkimukseen. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa  tietoa etätyöterveysneuvotteluiden toteutumisesta ja käytänteistä osana työterveyshuollon ja  työpaikan työkyvyn tuen prosesseja. Tavoitteena on myös kuvata vuorovaikutusprosesseja ja -käytäntöjä, joiden avulla voidaan osallistaa neuvottelun eri osapuolet yhteiseen päätöksentekoon  sekä edistää eri näkökulmien esiin tuomista. Tutkimuksen perusteena on tutkittavien suostumus. Tutkimuksen toteuttavat Työterveyslaitos ja Tampereen yliopisto. Tutkimus toteutetaan vuosien  2021–2023 aikana. Hankkeen rahoittavat Työsuojelurahasto (TSR), Työterveyslaitos ja Tampereen  yliopisto.

Tutkimuksen toteutus 

Tutkimuksen kohteena oleva etätyöterveysneuvottelu toteutuu työterveyshuollon tavanomaisen  käytännön mukaan. Työterveysneuvotteluun osallistuvat työntekijä, hänen työnantajansa ja  työterveyshuollon edustajat ja tarpeen mukaan neuvotteluun kuuluvia muita toimijoita.  Etätyöterveysneuvottelu -hankkeen tutkija ei osallistu neuvottelutilanteeseen.

Tutkimusaineistoa kerätään yhteensä kymmenestä etätyöterveysneuvottelusta.  Etätyöterveysneuvotteluksi katsotaan tutkimuksessa sellainen neuvottelutilanne, jota varten on luotu videoneuvottelulinkki ja sitä käytetään. Yhdestä etätyöterveysneuvottelusta kerätään  aineistoa kolmella eri tavalla: sähköinen ennakkokysely, etätyöterveysneuvotteluvideotallenne ja  yksilöhaastattelut etätyöterveysneuvottelun jälkeen. Etätyöterveysneuvotteluun osallistuvat  täyttävät ennen neuvottelua sähköisen ennakkokyselyn. Ennakkokyselyn täyttäminen kestää 5–10 minuuttia. Ennakkokyselyssä kartoitetaan neuvotteluun osallistujien taustatietoja, odotuksia ja  tavoitteita neuvottelulle. Jokainen etätyöterveysneuvottelu tallennetaan joko a) neuvottelussa käytettävän etäsovelluksen avulla, b) yhdestä fyysisestä neuvottelupaikasta käsin videokameroilla tai c) molemmilla em. tavoilla. Tämä mahdollistaa vuorovaikutuksen tutkimuksen.  Etätyöterveysneuvottelun jälkeen kaikki neuvotteluun osallistuneet haastatellaan. Haastattelut  toteutetaan yksilöhaastatteluina. Yksi haastattelu kestää noin 30 minuuttia ja se voidaan toteuttaa  joko kasvotusten tai puhelimella noin 2 viikon sisällä neuvottelutilanteen jälkeen. Haastatteluilla selvitetään osallistujien kokemuksia juuri toteutetusta neuvottelutilanteesta ja näkemyksiä  etäneuvottelun sujuvuudesta. Haastattelu äänitallennetaan analyysiä varten. Tutkimusaineiston  analyysivaiheessa edellä kuvatut aineistot kootaan yhdeksi tapauskuvaukseksi. Ennakkokyselyyn  ja yksilöhaastatteluun ei osallistujien tarvitse valmistautua etukäteen. Lisäksi tutkimuksessa  hyödynnetään aikaisemmin Työterveysneuvottelu työhön paluun tuessa -hankkeessa kerättyä  tutkimusaineistoa.

Tutkimukseen osallistuvien oikeudet ja tietojen luottamuksellisuus

Tutkimuksessa noudatetaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita (www.tenk.fi) ja se  toteutetaan Suomen lakien edellyttämää hyvää eettistä ja tieteellistä käytäntöä noudattaen.  Työterveyslaitoksen eettinen työryhmä on antanut puoltavan lausunnon tutkimussuunnitelmasta.  Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Suostumuksen tutkimukseen voi perua missä  vaiheessa tahansa. Esimerkiksi neuvottelun nauhoitus voidaan syytä ilmoittamatta keskeyttää  koska tahansa nauhoituksen aikana, kenen tahansa osallistujan toivomuksesta. Mikäli kuka tahansa neuvotteluun osallistujista haluaa keskeyttää neuvottelun tallentamisen, voidaan neuvottelutaltiointi ottaa tutkimusaineistona huomioon siltä osin kuin tutkittavat ovat antaneet suostumuksen, eivätkä he peru suostumustaan tutkimukseen. Mikäli neuvottelun tallentaminen keskeytetään, ei haastatteluja tehdä, koska niissä voi tulla ilmi ei tallennettuun neuvotteluosaan liittyviä yksityiskohtia. Mikäli perut antamasi suostumuksen antamasi tiedot poistetaan aineistosta, mutta siihen mennessä tapahtuneen käytön pohjalta tehtyjä analyysejä ei pystytä peruuttamaan. Sinulla on myös oikeus saada pääsy henkilötietoihisi, mahdollisuus oikaista niitä ja oikeus tietojen käytön rajoittamiseen. Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaiselle.

Kerätyn tutkimusaineiston omistusoikeus on Työterveyslaitoksella ja Tampereen yliopistolla.  Aineistoja pääsevät käsittelemään vain Työterveyslaitoksen ja Tampereen yliopiston tutkimusryhmän jäsenet ja meitä sitoo vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus. Aineistoa voidaan käyttää erillisellä suostumuksellasi Tampereen yliopiston opetuskäytössä siten, että aineistosta ei voi osallistujia tunnistaa. Neuvottelujen videotallenteita ja tekstinnettyä neuvotteluaineistoa voidaan tarkastella Tampereen yliopiston tutkijoiden aineistoseminaareissa. Tällöin pyydetään tutkimusryhmän ulkopuolisilta tutkijoilta vaitiolositoumukset. Aineistosta analysoidaan  osallistujien välisessä vuorovaikutuksessa toistuvia rakenteellisia piirteitä, kuten päätöksenteossa  tehtävien ehdotusten muotoiluja ja sitä, millaisia vastauksia erilaiset muotoilut saavat. Aineistoa, josta tunnistamiseen mahdollistavat tiedot on poistettu, voidaan käyttää opetustarkoitukseen vuoteen 2030 saakka. Aineiston käytöstä opetuskäytössä vastaa Tampereen yliopisto.

Kaikki tutkimuksen aikana kerättävä tieto käsitellään luottamuksellisesti. Video- ja äänitiedostot  tekstinnetään ja kaikista tekstiaineistoista poistetaan tunnistetiedot. Vuorovaikutuksen analyysissä  tarvitaan otoksia videotallenteista tekstiaineiston rinnalla. Muulloin aineistoa analysoidaan ilman tunnistetietoja. Tutkimuksessa kerättyä tietoa käytetään vain tässä tiedotteessa mainittuun  tarkoitukseen. Yksittäistä henkilöä koskevia tietoja ei luovuteta muille tahoille tai muihin tarkoituksiin. Työterveyslaitos tai Tampereen yliopisto voivat ottaa sinuun jatkossa yhteyttä samaan aiheeseen liittyvissä jatkotutkimuksissa vuoteen 2028 saakka, mikäli annat siihen luvan suostumuslomakkeessa. 

Työterveyslaitos ja Tampereen yliopisto toimivat tässä tutkimuksessa yhteisrekisterinpitäjinä eli  käsittelevät samoja henkilötietoja ja määrittelevät yhdessä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Käsittelemme ja säilytämme aineistoa tietoturvallisesti Työterveyslaitoksen ja Tampereen yliopiston palvelimilla. Työterveyshuollon edustajat lähettävät etäneuvotteluohjelmistolla tehdyn neuvottelutallenteen heti neuvottelun jälkeen Työterveyslaitokselle tietotuvallisesti salatulla yhteydellä ShareFile -ohjelmistolla ja poistavat tallenteen omasta käytöstä heti aineiston siirtämisen jälkeen. Tutkimusaineistot (kyselyt, neuvottelun videotallenne, haastattelujen ääninauhat) siirretään Työterveyslaitoksen ja Tampereen yliopiston välillä tietoturvallisesti salatulla yhteydellä ShareFile -ohjelmistolla heti aineistojen keräämisen jälkeen. Työterveyslaitos ja Tampereen yliopisto vastaavat omalta osaltaan aineiston tietoturvallisesta käsittelystä ja säilyttämisestä. Tutkijat käsittelevät ja säilyttävät aineistoa tietoturvallisesti noudattaen tutkimusta koskevaa lainsäädäntöä ja Työterveyslaitoksen ja Tampereen yliopiston salassa pidettävien aineistojen käsittely- ja tietoturvaohjetta. Työterveyslaitoksen ja Tampereen yliopiston tietojärjestelmät ovat suojatut palomuureilla ja niiden käyttöoikeudet vaativat tietohallinnon myöntämän käyttäjätunnuksen ja salasanan. Säilytämme fyysistä tutkimusaineistoa (paperiset kyselylomakkeet, äänitallenteet) lukituissa tiloissa ja lukituissa kaapeissa. Rakennuksessa on myös kulunvalvonta. Video- ja  haastatteluäänitteet puretaan tekstitiedostoiksi. Työterveyslaitos ostaa palvelun ulkopuoliselta  palveluntuottajalta (Tutkimustie Oy). Palveluntuottajalle aineisto siirretään tietoturvallisesti salatulla  yhteydellä ja heitä sitoo vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus. Tulokset raportoidaan siten, että yksittäisiä henkilöitä ei ole mahdollista tunnistaa. Arkistoimme tiedon pysyvästi tunnistetiedoin Työterveyslaitoksen tutkimusarkistoon ja anonymisoidut litteraatiot Tietoarkistoon tutkimusprojektin päättymisen jälkeen ja tutkimusaineistosta kirjoitettavien julkaisujen hyväksymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 31.12.2027. Tietoarkistoon aineistot siirretään  tietoturvallisesti Tietoarkiston tietoturvakäytäntöjen mukaisesti. 

Tutkimuksen tuloksien hyödyntäminen

Tutkimuksen tuloksien pohjalta koostetaan toimivia käytäntöjä ja toimintamalleja työpaikkojen ja työterveyshuoltojen hyödynnettäväksi onnistuneiden etätyöterveysneuvottelujen toteuttamiseen. Toimintamallit tulevat kaikkien vapaasti saataville Työterveysneuvottelu - ratkaisuja työhön  -oppimisohjelmaan. Sinulla on mahdollisuus saada tietoa tutkimuksen tuloksista tutkimuksen päätyttyä. Tutkimuksen tulokset raportoidaan mm. Työterveyslaitoksen, Tampereen yliopiston ja tutkimuksen rahoittajan (TSR) internetsivuilla ja tuloksista laaditaan tieteellisiä ja yleistajuisia artikkeleita.

Toivomme, että voit osallistua tutkimukseemme. Kokonaisuudessaan tämä hanke tarjoaa  ainutlaatuisen tilaisuuden olla osallisena tutkimuksessa, jonka tuloksena tuotamme toimivia  vuorovaikutuskäytäntöjä kaikkien hyödynnettäväksi.

Lisätietoa tietosuojakäytännöstä:

Työterveyslaitos: www.ttl.fi/tietosuoja

Tampereen yliopisto: https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/vastuullinen-tiede/hyva-tieteellinenkaytanto#expander-trigger--a8b444bb-b670-4d78-b3d7-e1daaba72c30

Tutkittavat voivat tehdä kaikki tähän tutkimukseen liittyvät pyynnöt rekisteröidyn oikeuksien 

käyttämiseksi alla olevalle yhteyshenkilölle:

Työterveyslaitos

Sanna Pesonen, hankkeen vastuullinen tutkija

Puhelin: 043 8244502

Sähköposti: sanna.pesonen [at] ttl.fi

Yhteyshenkilö välittää tarvittaessa pyynnön myös muille yhteisrekisterinpitäjinä toimiville 

organisaatioille.

Rekisterinpitäjät

Työterveyslaitos

Topeliuksenkatu 41b 

00250 Helsinki

p. 030 4741 (vaihde)

Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Kalevantie 4

33014 Tampereen yliopisto

Puhelin 0294 5211

Rekisterin vastuuhenkilöt

Työterveyslaitos

Sanna Pesonen, tutkija

Puhelin: 043 8244502

Sähköposti: sanna.pesonen [at] ttl.fi

Tampereen yliopisto

Johanna Ruusuvuori, professori

Puhelin: 050318615

Sähköposti: johanna.ruusuvuori [at] tuni.fi 

Työterveyslaitoksen tietosuojavastaava

p. 030 474 2429

tsv [at] ttl.fi

 

Tampereen yliopiston tietosuojavastaava

Jukka Tuomela

Sähköposti: dpo [at] tuni.fi