Työterveyshuollon ammattilaiset kaipaavat lisää kemikaalikoulutusta – miniopas auttaa arvioimaan työpaikan altisteita

Työterveyshuollon ammattilaisten on tiedetty kokevan työpaikan kemiallisten altisteiden terveydellisen arvioinnin haastavaksi. Tarkempaa tietoa osaamisesta ja koulutustarpeista on selvitetty puolitoistavuotisella tutkimushankkeella. Hankkeen pohjalta on laadittu erityinen miniopas työterveyshuoltojen avuksi. Löydösten pohjalta kehitetään myös koulutusta.
Henkilö työskentelee kemikaalialtisteisessä työpaikassa suojavarusteisiin sonnustautuneena.
Henkilökuva Pauliina Kangas
Pauliina Kangas
ylilääkäri

Työsuojelurahaston rahoittaman ja Työterveyslaitoksen toteuttaman Työterveyshuollon kemikaaliosaaminen -hankkeen (2022-2023) mukaan sekä miniopas että kemiallisiin altisteisiin liittyvä koulutus tulee tarpeeseen. 

– Toivomme, että niin työterveyslääkärit kuin työterveyshoitajatkin löytävät tämän uuden materiaalin ja saavat siitä apua työpaikan kemiallisia altisteita arvioidessaan, ylilääkäri Pauliina Kangas sanoo.  – Hanke on tuottanut hyödyllistä tietoa, jonka pohjalta Työterveyslaitos pyrkii kehittämään koulutusta. 

Valtaosa ammattilaisista toivoo lisäkoulutusta 

Tutkimuksen päälöydökset vahvistivat, että työterveyshuollon ammattilaisten koulutus ei nykyisellään vastaa tarvetta, kun muistetaan, miten tärkeä asiantuntijan rooli työterveyshuollolla on työpaikoilla tapahtuvan kemiallisen altistumisen arvioinnissa ja kemiallisista tekijöistä johtuvien työperäisten sairauksien ehkäisemisessä ja tunnistamisessa. 

Hankkeen tavoitteena oli saada luotettavaa ja ajantasaista tietoa työterveyshuollon ammattilaisten kokemuksista kemiallisten altisteiden arvioinnista työpaikoilla, osaamistasosta sekä koulutustarpeista. Hankkeessa tehtiin Webropol-kysely työterveyshuollon erikoislääkäreille, työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille sekä työterveyshoitajille. 

Lisäksi selvitettiin kokemuksia työterveysyhteistyöstä haastattelemalla ammattilaisia yhdeksässä paljon kemikaaleja käyttävässä työpaikassa. Haastattelut koskivat kemikaalialtistumisen arviointia ja hallintaa. 

Työterveyshuollon palveluntuottajien itse järjestämää kemikaalikoulutusta kartoitettiin haastattelemalla viiden työterveyshuollon johtavaa tai kemikaaliasioihin hyvin perehtynyttä työterveyslääkäriä.   

  • 71 prosenttia kyselyyn vastanneista työterveyslääkäreistä ja työterveyshoitajista kokee, ettei ole saanut riittävästi koulutusta kemikaalien terveydellisen merkityksen arviointiin.  

  • Erityisesti erikoistuvat lääkärit kokevat asiassa riittämättömyyttä ja kaipaavat lisäkoulutusta. Erikoistuvista lääkäreistä merkittävä osa kokee, että heillä ei ole riittävästi aikaa terveydellisen merkityksen arviointiin kemikaalialtistumiseen liittyen. 

  • Vaikeina asioina koetaan etenkin tilanteet, joissa kemikaaleja esiintyy työpaikalla paljon, ja kun on tarve arvioida kemikaalien yhteisvaikutuksia. 

  • Työpaikoilla on havaittu usein tilanteita, joissa käytetyistä kemikaaleista, altistuvista henkilöistä ja suojautumisesta ei saada tarpeeksi tietoa. Työpaikkaselvitystä tehdessään työterveyshuolto ei välttämättä saa käyttöönsä kemikaaliluetteloa, käyttöturvallisuustiedotteita ja työpaikan tekemää riskinarviota. 

Hankkeen aikana on noussut esiin kehityskohteita. Työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan yhteistyötä on lisättävä ja rooleja selkeytettävä. Työpaikat toivovat työterveyshuollon kanssa tiiviimpää yhteistyötä kemiallisten altisteiden arvioinnissa. Myös koulutusta, ja erityisesti käytännönläheisiä kursseja, kaivataan lisää.   

Miniopas tukee työterveyshuoltoja 

Hankkeen tuotoksena laadittiin työterveyshuoltojen avuksi miniopas kemiallisten tekijöiden arviointiin osana työpaikkaselvitystä. Opas sisältää tiiviissä muodossa muun muassa perusasioita altistumisen arviontiin liittyen, tarkistuslistan työpaikkaselvitystä varten sekä linkkejä kemikaalitiedonlähteisiin.  

Lisäksi Työterveyslaitoksen verkkosivuille on laadittu vinkkejä tähän aihepiiriin liittyvistä koulutuksista. Miniopas on ladattavissa maksutta Työterveyslaitoksen Työpaikkaselvitykset-verkkosivulta. 

Lisätietoja 

Pauliina Kangas, ylilääkäri, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2514, pauliina.kangas [at] ttl.fi (pauliina[dot]kangas[at]ttl[dot]fi) 

Lue lisää 

Kemiallisten tekijöiden terveydellisen merkityksen arviointi – ohjeita työterveyshuolloille | Työterveyslaitos (ttl.fi) 

Työterveyshuollon kemikaaliosaaminen | Työterveyslaitos (ttl.fi)  

Jaa sisältö somessa!