Hanke

Työterveyshuollon kemikaaliosaaminen

Työterveyshuollolla on iso asiantuntijan rooli työpaikoilla tapahtuvan kemiallisen altistumisen arvioinnissa sekä kemiallisista tekijöistä johtuvien työperäisten sairauksien ehkäisemisessä ja tunnistamisessa. Hankkeessa selvitetään työterveyshuollon ammattilaisten kemikaaliosaamista ja koulutustarpeita. Hankkeen tuloksena syntyy muun muassa työterveyshuollon arkityössä hyödynnettävä miniopas ja tutkimuksen perusteella kehitetään kemikaaliosaamiseen liittyvää koulutusta Suomessa.
Työntekijä katselee erilaisia kemikaaleja täynnä olevassa varastossa kädessään olevaa maalipurkkia.

Aikataulu

1/2022–8/2023

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa työterveyshuoltojen kemikaaliosaamisesta ja koulutustarpeista sekä saada lisätietoa siitä, millaisia kokemuksia työterveyshuollon ammattihenkilöillä on kemiallisten altisteiden arvioinnista ja hallinnasta. Tarkkaa tietoa osaamisesta tai koulutustarpeista ei aiemmin ole ollut saatavilla. 

Aineistot ja menetelmät

Hanke muodostuu kolmesta toisiaan täydentävästä kokonaisuudesta ja niistä tehtävästä yhteenvedosta:

  • Selvitetään Webropol-kyselyllä työterveyshuoltoon erikoistuvien lääkäreiden, työterveyshuollon erikoislääkäreiden sekä työterveyshoitajien kemikaaliosaamista, kokemuksia kemiallisten tekijöiden terveydellisen merkityksen arvioinnista ja koulutustarpeita.
  • Kartoitetaan työpaikkojen kokemuksia työterveysyhteistyöstä koskien kemikaalialtistumisen arviointia ja hallintaa haastattelemalla yhdeksää paljon kemikaaleja käyttävää työpaikkaa.
  • Kartoitetaan työterveyshuollon palveluntuottajien itse järjestämää kemikaalikoulutusta haastattelemalla muutaman suuren työterveyshuollon toimijan johtavaa tai kemikaaliasioista vastaavaa työterveyslääkäriä.

Tulokset ja vaikuttavuus

Hankkeen tulosten avulla kehitetään kemikaaliosaamisen koulutusta Suomessa.

Hankkeen tuotoksena laaditaan miniopas kemiallisten tekijöiden arviointiin osana työpaikkaselvitystä. Tiedonsaannin helpottamiseksi tehdään kooste kemikaalitiedonlähteistä ja annetaan suosituksia ja vinkkejä erilaisiin koulutuskokonaisuuksiin. Hankkeen tuloksia esitellään erilaisissa työterveyshuollon koulutus- ja kehittämistilaisuuksissa, ja tuloksia voidaan hyödyntää myös työterveyshuollon palveluntuottajien sisäisissä koulutuksissa.

Työterveyshuollon ammattilaisten osaamisen lisääminen kemiallisiin altisteisiin liittyen parantaa työturvallisuutta ja siten hyödyttää suomalaisia työpaikkoja ja työntekijöitä.

Tutkimusryhmä

Pauliina Kangas, hankkeen projektipäällikkö, ylilääkäri

Satu Soini, ylilääkäri

Tarja Säily, työterveyshuollon erikoislääkäri

Katri Suuronen, vanhempi asiantuntija

Tiina Santonen, tutkimusprofessori

Maria Hirvonen, erityisasiantuntija

Rahoittajat

Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos

Työsuojelurahaston logo

Kysy hankkeesta

Henkilökuva Pauliina Kangas

Pauliina Kangas

ylilääkäri
Sähköpostiosoite
pauliina.kangas [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2514