Johda muutosta aktiivisesti

Työympäristömuutoksessa on samaan aikaan käynnissä monta prosessia. Niitä kaikkia pitää johtaa. Organisaation johdolle voi tulla yllätyksenä, kuinka aktiivista johtamista työympäristömuutos edellyttää.

Kyse ei ole vain tilamuutoksesta, sillä tiloissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat ihmisten toimintaan, käyttäytymiseen ja yhteistyöhön. Lisäksi muutokset koskettavat ihmisiä myös syvemmällä tasolla. Ne vaikuttavat esimerkiksi työminään, työmotivaatioon, tunteisiin, asenteisiin ja arvoihin.

Siksi toimintaa ja tiloja on kehitettävä samanaikaisesti ja yhteistyössä eri alojen ammattilaisten ja tilojen käyttäjäryhmien kanssa. Tämä vaatii johdolta tavoitteellisuutta, sitoutumista ja ihmisten johtamista. Taitava muutosjohtaminen ja osallistava suunnittelu kulkevat käsi kädessä tavoitteiden asettamisesta aina seurantaan saakka. 

Ota henkilöstön huolet vakavasti

Henkilöstön keskuudessa muutos voi aiheuttaa huolta oman työn sujumisesta ja uuden oppimisesta. Työhyvinvoinnin kannalta on keskeistä, että muutoksesta tehdään mahdollisimman ymmärrettävä, hallittava ja merkityksellinen.

Ota huomioon tilan käyttäjien huolet ja vahvista työyhteisön muutosvalmiutta viestinnän, yhteisen keskustelun ja osallistamisen keinoin. Työntekijät kokevat muutoksen merkitykselliseksi, jos se edistää heidän omaa työtään. Muutoksen ymmärrettävyyttä lisää kokemus sen ennakoitavuudesta ja riittävä tieto sen sisällöstä. Hallinnan tunnetta lisää se, että muutokseen pystyy itse vaikuttamaan.

Johdon ja esihenkilöiden on tärkeää sitoutua näkyvästi, näyttää esimerkkiä ja vahvistaa myönteistä ilmapiiriä. Johtoon täytyy myös voida luottaa. Projektin reunaehdot on tuotava avoimesti esille: mihin henkilöstön on mahdollista vaikuttaa ja mihin ei?

Tarjoa tukea, järjestä perehdytystä

Mitä lähemmäs muuttoa edetään, sitä konkreettisempaa tukea henkilöstö tarvitsee. Tässä esihenkilöiden rooli on merkittävä. Yhdessä työntekijöiden kanssa on luotava uudet toimintatavat ja yhteiset pelisäännöt. On huolehdittava perehdytyksestä uuden työympäristön, tieto- ja viestintätekniikan ja työkulttuurin omaksumiseen.

Suhtautuminen muutokseen ja muutostuen tarve voivat vaihdella yksilöstä toiseen ja muutoksen eri vaiheissa. Mieti tuen oikeaa ajoittamista. Myös esihenkilöt tarvitsevat tukea ja mahdollisesti uutta osaamista, jotta he pystyvät viemään muutosta eteenpäin.

Myös meillä Työterveyslaitoksessa on käynnissä oma työympäristömuutos. Kuuntele, mitä pääjohtaja Antti Koivula ajattelee muutoksen johtamisesta. Videon kesto on 01:32.

Hyvinvoinnin näkökulma

Työntekijöiden hyvinvointia tukee se, että muutoksesta tehdään mahdollisimman ymmärrettävä, hallittava ja merkityksellinen.

Muista ainakin nämä:

  • Johda aktiivisesti edestäpäin ja osallista henkilöstöä.
  • Sitoudu itsekin muutokseen ja näytä myönteistä esimerkkiä.
  • Kuuntele työtilojen käyttäjien tarpeita ja toiveita, mutta kerro avoimesti muutoksen reunaehdoista.
  • Työstä muutosta yhdessä henkilöstön kanssa. Se edistää sopeutumista uuteen.
  • Huolehdi esihenkilöiden ja henkilöstön osaamisesta ja hyvinvoinnista muutoksen keskellä.

Yhdessä pohdittavaksi:

  • Mistä muutoksessa on kyse? Mitkä ovat sen tavoitteet, sisältö ja aikataulu?
  • Miten henkilöstö voi vaikuttaa muutokseen? Voiko henkilöstö vaikuttaa esimerkiksi muutoksen suunnitteluun ja toteutustapaan?
  • Mitkä ovat muutoksen vaikutukset organisaation eri tasoilla? Miten se vaikuttaa käytännön toimintaan, oman työn tekemiseen ja siitä suoriutumiseen, yhteistyöhön, työkuormitukseen ja hyvinvointiin?
  • Mitä onnistunut muutos edellyttää johdolta ja esihenkilöiltä? Mitä se vaatii työyhteisöltä?

Täytä vastauksesi oppaan pohdintatehtäviin

Voit tehdä muistiinpanot joko käsin tai sähköisesti. Lataa oppaan täytettävä osio alta.