Osallista henkilöstöä

Ota henkilöstö mukaan kehittämään omia toimintatapojaan ja suunnittelemaan työtiloja. Osallistava, käyttäjälähtöinen suunnittelu edistää henkilöstön muutosvalmiutta ja sitoutumista muutokseen. Samalla varmistetaan, että toiminta ja uudet tilat sopivat yhteen. Myös eri tahojen välinen luottamus vahvistuu.

Mahdolliset muutokseen liittyvät ”valuviat” voidaan välttää, kun henkilöstöä osallistamalla saadaan aidosti tarpeita vastaavat tilat. Henkilöstön mukanaolo voi myös nopeuttaa uudistusten käyttöönottoa.

Kuuntele tilan käyttäjiä, mutta määrittele selkeästi ja rehellisesti henkilöstön rooli ja vaikutusmahdollisuudet. Viesti myös rajoitteista ja reunaehdoista. Kerro konkreettisesti, miten osallistamisen tuloksia käytetään. Tee yhteenvetoja käyttäjiltä kootusta tiedosta ja heidän ehdotustensa huomioinnista ratkaisuissa. Käy säännöllisesti läpi näitä yhteenvetoja henkilöstön kanssa.

Käyttäjiä voidaan ottaa mukaan muutosprosessiin esimerkiksi näin:

Osallistamisen tarve/tavoite

Käyttäjiltä koottu tieto

Osallistamisen keinoja

Tiedon, näkemysten ja palautteen kerääminen käyttäjiltä

Esimerkiksi työn ja toiminnan vaatimukset, eri tavoin työskentelevien työntekijäryhmien tunnistaminen

Haastattelut, kyselyt, työpajat

Ratkaisujen kommentointi ja kehittäminen

Esimerkiksi tilaratkaisujen, uusien toimintatapojen ja yhteisten pelisääntöjen ideointi tai arviointi

Työpajat, ratkaisujen kokeilu tai pilotointi

Tilaratkaisujen esittely henkilöstölle

 

Infot, visualisoinnit tai mallinnukset tiloista, työmaavierailut, tutustumiskäynti muiden organisaatioiden jo toteutuneisiin tiloihin, mallitilat, materiaalinäytteiden esittely

Käyttäjien osallistuminen voi olla edustuksellista. Se tarkoittaa, että mukaan pyydetään edustajat kaikista henkilöstöryhmistä, organisaatioyksiköistä ja keskeisistä toiminnoista. Osallistujat voivat tarpeen mukaan olla tietystä yksiköstä tai tiimistä. Myös koko henkilöstö voi osallistua. Usein nämä osallistumistavat vaihtelevat prosessin eri vaiheissa.

Edustuksellisissa ryhmissä tavoitteellinen työskentely ja yksityiskohtaisen tiedon koonti on usein helpompaa, mutta prosessin aikana on tärkeää antaa myös koko henkilöstölle mahdollisuus keskustella, kysyä ja kommentoida. Silloin tavoitetaan myös ne, jotka suhtautuvat muutokseen kielteisesti.

Myös meillä Työterveyslaitoksessa on käynnissä oma työympäristömuutos. Kuuntele, mitä mieltä erityisasiantuntija Maija-Leena Merivirta on henkilöstön osallistamisesta. Videon kesto on 2:48.

Hyvinvoinnin näkökulma

Muutostilanteessa työhyvinvointia edistää se, että henkilöstö osallistuu muutoksen suunnitteluun. Jokainen tarvitsee kokemuksen kuulluksi tulemisesta ja arvostuksesta.

Muista ainakin nämä:

 • Kerro selkeästi ja perustele henkilöstölle vaikutusmahdollisuudet, reunaehdot ja linjaukset.
 • Tuo esille, mihin ratkaisuihin henkilöstö on vaikuttanut ja miten.
 • Perustele, miksi tietyt ratkaisut eivät vastaa henkilöstön esittämiä näkemyksiä.
 • Kerro selkeästi, mihin asioihin missäkin prosessin vaiheessa voi vaikuttaa ja milloin vaikuttaminen ei ole enää mahdollista ja miksi.
 • Muista, että ratkaisujen etsiminen yhdessä keskustellen on usein hedelmällisempää kuin se, että henkilöstö saa ratkaisut annettuina.
 • Rakentamisen prosessi: Selvitä ajoissa 1) mitä päätöksiä ja tietoja suunnittelijat tarvitsevat ja milloin 2) milloin muutoksia ei voi enää ennen tilojen valmistumista tehdä.

Pohdittavaksi:

 • Mihin asioihin muutoksessa tarvitaan henkilöstön näkemystä? Mistä asioista työntekijöiltä pitää kerätä tietoa?
 • Mihin henkilöstö voi vaikuttaa, mihin ei ja miksi?
 • Miten tilojen käyttäjiltä saatua tietoa hyödynnetään muutosprosessissa?
 • Milloin edustuksellinen osallistuminen on tarkoituksenmukaista? Milloin koko henkilöstö pääsee vaikuttamaan?
 • Miten kaikki saataisiin mukaan, myös muutokseen kielteisesti suhtautuvat?

Täytä vastauksesi oppaan pohdintatehtäviin

Voit tehdä muistiinpanot joko käsin tai sähköisesti. Lataa oppaan täytettävä osio alta.