Att komma ihåg på jobbet - det är inte alltid så lätt

Det går att underlätta belastningen av arbetsminnet.

Hjärnarbete

Smidigt hjärnarbete får allt större betydelse i många arbetsuppgifter. Arbetsförhållandena och -sätten stöder inte alltid på bästa sätt ett lyckat genomförande av arbetsuppgifterna. Onödiga störningar, avbrott och för stort informationsflöde sänker arbetseffektiviteten och -kvaliteten. Utveckling av hjärnarbetet är viktigt med tanke på både individens arbetshälsa och arbetsplatsens produktivitet.

Undersökningar har påvisat att informationsöverflöd och brister i kommunikationen har samband med belastning och stress. Tecken på informationsöverflöd kan vara observations- och minnesfel som ökar risken för misstag och arbetsolycksfall. Otydliga och motstridiga anvisningar och andra oklarheter i informationen skapar onödigt gnissel i arbetet när man måste kontrollera och korrigera olika faktorer.

Minnet i arbete

Ibland kan minnet och koncentrationssvårigheter i anknytning till arbetet ge upphov till oro. Är det bara för mycket på gång just nu – eller har jag problem med mitt minne?

Hjälpmedel i form av enkäten ”Minnet i arbete”, en längre och en kortare version för professionellt bruk kan här vara användbart, genom vilka företagshälsovården kan kartlägga situationen.

Den längre enkäten lämpar sig för att utföra en mer strukturerad intervju. Den ger möjlighet att mera noggrant beskriva upplevelserna av minnessvårigheterna och att få en helhetsbild. En intervju och diskussion som berör arbetets psykiska belastningsfaktorer och som också tar fasta på övriga förändringar och eventuella förluster i livet, kan redan i sig vara en fingervisning om hur de upplevda minnes- och koncentrationssvårigheterna knyter an till belastning både i arbetslivet och det egna vardagslivet.

Det går att underlätta belastningen

Ta del av det digitala läromedlet ”Smidigt hjärnarbete” – det bidrar med konkreta tips och idéer som kan anpassas för arbetsplatsens eget bruk.

Dela innehåll på sociala medier!