Anmälningarna om exponeringar som medför risk för cancersjukdom har ökat

Till det lagstadgade ASA-registret anmäldes år 2022 cirka 51 700 arbetstagare som blivit utsatta för exponering. Ungefär 40 procent av dessa hade exponerats för kvartsdamm. Nästflest anmälningar mottogs om individer som blivit exponerade för dieselavgaser, svetsångor från rostfritt stål och damm från lövträd. Anmälan för 2023 ska lämnas in före utgången av mars månad.
Kvartsi ja dieselnoki
Sanni Uuksulainen
Sanni Uuksulainen

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 1.3.2024 

Arbetsgivarna har mer än tidigare gjort anmälningar om arbetstagare till ASA-registret som är ett register över personer som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som medför risk för cancersjukdom. 

År 2022 gjordes anmälningar om totalt cirka 51 700 arbetstagare som blivit exponerade, vilket är ungefär 3 600 fler än år 2021. 

Definitionen av faktorer som medför risk för cancersjukdom ändrades i och med uppdateringen av ASA-lagen (452/2020) år 2020. Uppdateringen ledde till att nya ämnen och arbetsprocesser ska anmälas. 

Nya ämnen som ska anmälas är bland annat formaldehyd och kobolt och dess föreningar. Nya arbetsprocesser som ska anmälas är till exempel arbeten där man exponeras för kiseloxiddamm, dvs. i huvudsak kvartsdamm, ämnen som uppkommer eller har uppkommit vid förbränningsprocesser, förbrukade motoroljor och dieselavgaser. 

Dessutom gäller arbetsprocesser som exponerar för trädamm i nuläget allt damm från hårda trädslag, dvs. damm från lövträd. De som svetsar rostfritt stål ska anmäla att de exponeras för nämnda arbetsprocess och inte för ett enskilt ämne. Även de som exponeras för cellgifter anmäls för att exponeras för en arbetsprocess som omfattar alla enskilda föreningar som används.

Av alla anmälningar om exponering gäller 40 procent kvartsdamm

En ASA-anmälan per avdelning upprättas. En arbetsgivare kan själv bestämma storleken och omfattningen av en arbetsavdelning, men den ska främst bestå av individer som exponeras på samma sätt i en likanande arbetsmiljö. År 2022 gjorde 2 500 arbetsavdelningar anmälningar till ASA-registret. Sedan 2020 har allt fler arbetsavdelningar gjort anmälningar, ungefär 200 fler per år.

År 2022 mottogs anmälningar om att cirka 20 700 arbetstagare hade exponerats för kristallin kiseldioxid, dvs. i huvudsak för kvartsdamm, vilket utgör ungefär 40 procent av alla som anmälts till ASA-registret. Närmare 800 arbetsavdelningar gjorde anmälningar om exponering för kvarts. 

Cirka 6 300 anmäldes för att ha blivit exponerade för svetsångor från rostfritt stål, nästan 6 200 för avgaser från dieselmotorer och närmare 6 100 för damm från lövträd. För att ha blivit exponerade för nickel anmäldes cirka 5 500 och för ämnen som uppkommer vid förbränningsprocesser cirka 4 900.  Ungefär 4 000 individer hade exponerats för asbest och lika många för formaldehyd. Cirka 3 600 individer anmäldes för ha blivit exponerade för förbrukad motorolja. 
 

Infograafi: ASA-aineille ja työmenetelmille altistuneiden henkilöiden määrät vuosina 2020–2022. Eniten altistumisia on ilmoitettu kvartsipölylle.
ASA-aineille ja työmenetelmille altistuneiden henkilöiden määrät vuosina 2020–2022.  

Gör en ASA-anmälan

  • ASA-anmälningar ska göras varje år via det elektroniska ASA-anmälningssystemet: Gör en ASA-anmälan på nätet. 
  • Gör ASA-anmälningarna som gäller föregående år innan den 31 mars påföljande år. 
  • Webbplatsen innehåller även anvisningar och en video om hur anmälan görs.
  • Om arbetsavdelningen inte längre är skyldig att göra en anmälan ska du informera om detta genom att skicka ett meddelande till asa [at] ttl.fi.  

Mer information

  • Sanni Uuksulainen, äldre sakkunnig, Arbetshälsoinstitutet, Sanni.Uuksulainen [at] ttl.fi, tfn +35846 850 5132

Dela innehåll på sociala medier!