Läkemedel som medför risk för cancersjukdom lades till i förteckningen över anmälningspliktiga arbetsmetoder i den nya förordningen

Lagstiftningen om ämnen och metoder som medför risk för cancersjukdom ändrades i april 2024. I fortsättningen ska arbetsgivare göra en anmälan till ASA-registret via det elektroniska systemet. Samtidigt uppdaterades förteckningen över anmälningspliktiga arbetsmetoder. Läkemedel som medför risk för cancersjukdom och allt arbete som innebär exponering för arsenik har inkluderats.
-
Piia Taxell
Piia Taxell
Sanni Uuksulainen
Sanni Uuksulainen

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 12.4.2024

ASA-registret är ett lagstadgat register över personer som i sitt yrke exponeras för ämnen och processer som medför risk för cancersjukdom. I början av april har gällande ASA-lag (452/2020) förtydligats avseende metoden för ASA-anmälan. Dessutom innebär den nya förordningen om agenser som medför risk för cancersjukdom, mutagena agenser och reproduktionstoxiska agenser i arbetet (113/2024) förändringar i de till ASA-registret anmälningspliktiga arbetsmetoder som medför risk för cancersjukdom.

Efter lagändringen ska arbetsgivaren årligen anmäla de uppgifter som ska registreras till ASA-registret med hjälp av det elektroniska anmälningssystem som förvaltas av Arbetshälsoinstitutet. En anmälan på papper eller per säker e-postrapport tas inte längre emot.

Anmälningarna ska som vanligt skickas senast den 31 mars påföljande år. En elektronisk anmälan kan göras efter att ASA-anmälaren har fått en Suomi.fi-fullmakt av sin arbetsgivare.

Ändringar i anmälningspliktiga arbetsmetoder

Arbetstagare som exponeras för läkemedel som medför risk för cancersjukdom och mutagena läkemedel ska rapporteras till ASA-registret. Anmälningsskyldigheten gäller läkemedel som uppfyller klassificeringskriterierna i CLP-förordningen för ämnen som medför risk för cancersjukdom eller mutagena ämnen Carc. 1A/1B (H350; H350i) eller Muta. 1A/1B(H340), dvs. sådana som man vet eller misstänker att är cancerframkallande eller skadar arvsmassan hos människan. Det finns flera olika grupper av sådana läkemedel.

För läkemedel som medför risk för cancersjukdom kan de som i sitt arbete hanterar dessa läkemedel exponeras, och likaså arbetstagare som i sitt arbete hanterar och kommer i kontakt med sekretioner som innehåller dessa, t.ex. arbetstagare inom läkemedelsindustrin och på sjukhusapotek, sjukskötare, närvårdare och lokalvårdare. Exponering kan i synnerhet förekomma vid hantering av pulver, lösningar och läkemedel som inhaleras.

I ASA-anmälan anges läkemedel som medför risk för cancersjukdom som en arbetsmetod med ASA-ämnesnummer 307. Denna arbetsmetod omfattar även cancerogena och mutagena cellgifter som redan tidigare omfattats av de arbetsmetoder som ska anmälas.

Mer detaljerade instruktioner om hur du anmäler arbetstagare som exponeras för läkemedel finns på Vanliga frågor på ASA-registrets webbplats.

En ny arbetsmetod som ska anmälas till ASA-registret är arbete som innebär exponering för arsenik och oorganiska arsenikföreningar. Arsenik är en gammal agens som är känd för att medföra risk för cancersjukdom. Tillägget har gjorts för att förtydliga anmälningsskyldigheten och på grund av att endast vissa arsenikföreningar i EU hittills har klassificerats enligt CLP-förordningen som ett ämne som medför risk för cancersjukdom.

För att förbättra begripligheten har ordet damm från hårda trädslag ersatts med ordet trädamm från lövträd i fråga om arbeten som exponerar för trädamm. Svetsning och skärbränning av rostfritt stål har ändrats till ”svetsning och termisk skärning av rostfritt stål”, som omfattar all skärning där det bildas ånga. För använda motoroljor betonas att exponering sker genom hudkontakt och därmed kallas den nya arbetsmetoden ”arbete som medför hudexponering för använd motorolja”.

Det hör till arbetsgivarens skyldigheter att bedöma och utreda

Ändringar i förteckningen över arbetsmetoder som medför risk för cancersjukdom innebär att arbetsgivaren måste ta hänsyn till de arbetsmetoder som lagts till i förteckningen.  Det ska fastställas om dessa agenser som medför risk för cancersjukdom eller som skadar arvsmassan förekommer på arbetsplatsen och om arbetstagare exponeras för dessa.

Om det förekommer exponeringar ska bedömningsinformationen läggas till i arbetsgivarens egen förteckning. ASA-anmälningar om exponerade arbetstagare ska endast göras för de arbetstagare vars exponeringskriterier uppfylls.

Alla som exponerats för läkemedel som medför risk för cancersjukdom och för arsenik i sitt arbete ska anmälas i ASA-anmälan för år 2024. Anmälan kan upprättas 1.1.2025–31.3.2025. Arbetsgivaren ansvarar för att utreda och bedöma exponeringen.

Arbetshälsoinstitutet för en aktuell och riktgivande förteckning över ASA-ämnen.

Läs mer

Gör en ASA-anmälan

Ytterligare information

  • Sanni Uuksulainen, äldre sakkunnig, Arbetshälsoinstitutet, Sanni.Uuksulainen [at] ttl.fi  
  • Piia Taxell, äldre sakkunnig, Arbetshälsoinstitutet, piia.taxell [at] ttl.fi +358 30 4742 234
     

Dela innehåll på sociala medier!