Arbetshälsoinstitutet: Nya coronaanvisningar för social- och hälsovården har publicerats

Arbetshälsoinstitutets nya coronaanvisningar för arbetsplatser inom social- och hälsovården(sote) ger arbetsgivarna instruktioner som stöd för riskbedömningen gällande COVID-19. Anvisningarna fokuserar på hur man förebygger att de anställda exponeras, instruktioner för hur man ska agera i exponerings- och smittsituationer samt när man misstänker en yrkessjukdom. Anvisningarna gäller även arbetsplatser inom hemvården.

Arbetsgivaren är skyldig att bedöma de anställdas risk för coronasmitta. Vid riskbedömningen ska man utöver de risker som hör samman med arbetet även beakta andra situationer på arbetsplatsen, till exempel pauser.  Man ska se till säkerhetsavstånden och bedöma om det är nödvändigt att använda munskydd även under pauserna, vid behov kan pauserna ordnas stegvis. 

I lokalerna för social- och hälsovården arbetar många olika yrkesgrupper 

I lokalerna för social- och hälsovården rör sig utöver vårdpersonalen även många andra arbetstagare. I arbetsgivarens coronaanvisningar ska man beakta alla personer som arbetar i lokalerna, såsom vikarier, studerande, städpersonal, ambulerande personal och fastighetsskötseln.   Man ska även sörja för anvisningar som hör samman med hur man bemöter klienter och besökare. Detta kräver att man planerar passagerna, har bra skyltning och anvisningar för klienter och besökare, bland annat om användningen av munskydd och om handhygien. Man kommer på förhand överens om besök i enheter som erbjuder långvård och långtidsomsorg och besökarna får information om de säkerhetsåtgärder som krävs.  

Viktigt med regelbunden kommunikation

Det är ytterst viktigt att man säkerställer fungerande intern kommunikation på arbetsplatsen samt kommer överens om tillvägagångssätten och en kommunikationskanal, där varje anställd kan ställa frågor om situationen eller ge förslag på tillvägagångssätt. Riskbedömningen och de åtgärder som vidtas utgående från den ska regelbundet behandlas tillsammans med personalen och då situationen förändras. 

Exponering på arbetsplatsen kan leda till karantän

Om det på arbetsplatsen väcks misstankar om exponering kan smittskyddsläkaren vid behov försätta alla som har exponerats för coronavirussmitta i karantän. I vissa situationer, till exempel när man väntar på resultatet av ett coronatest, rekommenderar myndigheterna frivillig karantän (Se THL:s anvisning Karantän och isolering). Arbetsgivaren och arbetstagarna kan komma överens om ifall arbetstagaren under karantänen eller den frivilliga karantänen till exempel arbetar på distans. När en arbetstagare av officiell smittskyddmyndighet har försatts i karantän är han eller hon berättigad till dagpenning vid smittsam sjukdom. Se Folkpensionsanstalten: Dagpenning vid smittsam sjukdom till arbetsgivare eller arbetstagare  I en situation med coronasmitta ska riskbedömningen på arbetsplatsen uppdateras och skyddsåtgärderna vid behov effektiviseras. Arbetsgivaren ska även anteckna de arbetstagare som har exponerats för coronavirus i sitt arbete i en förteckning över biologiska faktorer.  Se AVIs pressmeddelande. 

Covid-19 som yrkessjukdom 

Om man kan konstatera att en arbetstagare har exponerats för coronaviruset i samband med sitt arbete kan den sjukdom som coronaviruset orsakar ersättas som yrkessjukdom. En förutsättning för att ersättningen ska beviljas är att alla krav enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar har uppfyllts. Smittkällan ska kartläggas med hjälp av en smittutredning.  Läs mer på Olycksfallsförsäkringens webbplats Ersättning av sjukdom orsakad av coronavirus som yrkessjukdom 

Anvisningarna har utarbetats tillsammans med organisationer inom social- och hälsovården 

Arbetshälsoinstitutets experter har utarbetat anvisningarna tillsammans med följande organisationer inom social- och hälsovården: Finlands närvårdar och primärskötarförbund SuPer, Tehy ry, Välmåendebranschen HALI rf, Läkarförbundet, KT Kommunala arbetsmarknadsverket samt social- och hälsovårdsministeriet. Det ansågs nödvändigt att utarbeta anvisningarna, eftersom pandemin är långvarig och spridningen av virusmutationer som smittar lättare har ökat. När en riskbedömning utförs och de åtgärder som krävs utgående från den vidtas på alla arbetsplatser inom social- och hälsovården kan vi förebygga smitta bland såväl personal som klienter.   Även THL har deltagit genom att kommentera anvisningarna. På THL:s webbplats finns fortfarande anvisningar som gäller behandling av patienter och skydd av personalen inom social- och hälsovården.   Coronavirusinfektioner: anvisningar till social- och hälsovårdspersonal - THL  Arbetshälsoinstitutets anvisningar till arbetsplatser för utförande av riskbedömning gällande COVID-19   Arbetshälsoinstitutets råd som stöder det mentala välbefinnandet – metoder för att hantera psykosocial belastning 

Mer information:  

Pia Perttula, äldre forskare, tfn 043 820 0499, pia.perttula[at]ttl.fi Tommi Alanko, direktör, Arbetssäkerhet, tfn 040 719 2521, tommi.alanko[at]ttl.fi  

Dela innehåll på sociala medier!