Genom att följa rekommendationer för skiftarbete minskade antalet arbetsolyckor inom social- och hälsovårdstjänsterna i städerna en femtedel

Arbetshälsoinstitutets så kallade trafikljus-rekommendationer har införlivats i schemaläggningen av arbetstider i många städer och sjukvårdsdistrikt runt om i Finland med goda resultat. En femårig uppföljningsstudie visar att då rekommendationerna följs blir arbetstiderna mindre belastande. Arbetsolyckorna bland personalen inom social- och hälsovården i städerna minskade med upp till en femtedel.
Lääkäri ja hoitaja katsovat tietokoneen ruutua.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 9.11.2022

Det är känt att tunga skiftscheman ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och bland annat bröstcancer inom social- och hälsovårdssektorn. Det är dock möjligt att minska belastningen av skiftarbete genom god skiftplanering.

Arbetshälsoinstitutets trafikljus-rekommendationer som stöder en god ergonomi för skiftarbete har utgjort en del av kontrollen av ergonomi för skiftarbeten i schemaläggningsprogrammet Titania® sedan 2015. I den senaste studien som publicerades idag undersöktes hur kontrollen av ergonomin för skiftarbete påverkade arbetsolyckor.

Antalet arbetsolyckor minskade till följd av rekommendationerna i städerna

I ett material med uppgifter om nästan 30 000 anställda inom social- och hälsovården fanns uppgifter om totalt 4 102 arbetsolyckor åren 2015-2018. Bland dem vars ergonomi för skiftarbete hade kontrollerats enligt trafikljus-rekommendationerna för arbetstider förekom färre ledbandsskador, stukningar och sträckningar i samband med fallolyckor.

I städerna, där mer än tre gånger så mycket tid ägnades åt att kontrollera ergonomin för skiftarbete än i jämförelse med sjukhusdistrikten, var antalet arbetsolyckor nästan en femtedel lägre bland dem som följde ergonomin för skiftarbete. Det förekom en fjärdedel färre arbetsolyckor orsakade av fall eller halkning än bland de anställda vars arbetsskift inte hade kontrollerats enligt trafikljus-rekommendationerna för arbetstider. Den multivariabla modellen tog hänsyn till skillnaderna mellan grupperna i fråga om ålder, kön, anställningsförhållanden, nattarbete och användning av olika typer av schemaläggningsprogram.

– Vi undersökte också de verkningsmekanismerna för att minska olycksrisken. De var främst kopplade till arbetstidsrelaterad återhämtning, såsom extra lediga dagar mellan arbetspassen och färre långa nattskift, säger ledande forskare Rahman Shiri vid Arbetshälsoinstitutet.

– Kopplingen mellan återhämtning och arbetssäkerhet kan ha samband med längre sömn. I en annan studie som publicerats i år har vi funnit att förkortad sömn ökar antalet fallolyckor i arbetet säger projektledaren Mikko Härmä, forskningsprofessor vid Arbetshälsoinstitutet.

Användningen av trafikljus-rekommendationerna för arbetstider har blivit vanligare inom social- och hälsovården

Arbetshälsoinstitutet undersökte också förekomsten av trafikljus-rekommendationerna för arbetstider och deras inverkan på arbetstider i Finland. Trafikljus-rekommendationerna för arbetstider har utgjort en del av kontrollen av ergonomin för skiftarbete i schemaläggningsprogrammet Titania® sedan 2015.

Enligt resultaten kontrollerade och korrigerade schemaläggarna ergonomin för skiftarbete regelbundet enligt Arbetshälsoinstitutets rekommendationer i en femtedel av datamängden (över 36 000 anställda) under åren 2015–2019, men åtminstone vad gäller ett arbetstidsschema var kontrollen nästan fullständig (96 %).

I jämförelse med icke-användare minskade den regelbundna korrigeringen av ergonomin för skiftarbete med hjälp av granskningsprogrammet antalet korta vilotider mellan arbetspassen och långa arbetspass och nattpass vilka särskilt orsakar hälsorisker i skiftarbete. Även antalet enskilda lediga dagar ökade allteftersom perioderna av arbetspass blev kortare.

I städer där man ägnade mer tid åt att kontrollera ergonomin för skiftarbete, i jämförelse med sjukvårdsdistrikten, minskade också antalet långa arbetspass och återhämtningsperioden efter nattpassen blev längre.

– Med hjälp av vårt trafikljuset är det möjligt att förbättra arbetstider avsevärt om rekommendationerna införlivas som del av schemaläggningen av arbetstider, konstaterar forskningsprofessor Mikko Härmä. – Organisationernas eget engagemang i schemaläggning som främjar arbetshälsan är fortfarande en pågående process.

En av målorganisationerna för projektet, Helsingfors stad, har redan i flera år främjat god ergonomi för skiftarbete och kontrollen av den är allmän inom social- och hälsovården i Helsingfors.

– Jag tycker att det är viktigt att stödja välbefinnandet och psykisk hälsa på arbetsplatserna med hjälp av bättre arbetstider. Ur säkerhetssynvinkel är vi tidvis även tvungna att gallra bland de tyngsta arbetspassen, bedömer Sari Kuoppamäki, chef för personal- och utvecklingstjänster i Helsingfors.

Skiftarbete ökar hälsoriskerna inom social- och hälsovårdssektorn

Periodarbete inom social- och hälsovårdssektorn (SOTE) är ofta skiftarbete som kännetecknas av kvälls- och nattarbete och oregelbundna arbetstider. Återhämtningstiderna mellan arbetspassen är ofta för korta. Arbetshälsoinstitutet har i stor omfattning studerat hälsorisker som är förknippade med skiftarbete. Till exempel enligt undersökningar som publicerats i år fördubblade skiftarbete risken för bröstcancer hos 50 år fyllda kvinnor som arbetar inom social- och hälsovården. Skiftarbete med mycket nattarbete ökade också risken för både kranskärlssjukdom och cerebrovaskulär sjukdom. Skiftarbete ökar också sjukfrånvaro och antalet arbetsolyckor.

Bekanta dig med materialet

Työaikojen liikennevalomallin suositukset työaikoihin liittyvän kuormituksen arvioimiseksi

Arbetstider inom social- och hälsovårdsbranschen | Arbetslivskunskap | www.tyoelamatieto.fi

Nya forskningsdata om skiftarbetets hälsopåverkningar – forskarna uppdaterade sina rekommendationer | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Personer som fyllt 50 år borde ges möjlighet till mindre nattarbete och mindre långa arbetstider | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Forskningsartiklar

Shiri R, Turunen J, Karhula K, Koskinen A, Sallinen M, Ropponen A, Ervasti J, Härmä M. The association between the use of shift schedule evaluation tool with ergonomics recommendations and occupational injuries: A 4-year prospective cohort study among healthcare workers. Scand J Work Environ Health, published online 2022: https://www.sjweh.fi/article/4068

 Alhainen M, Härmä M, Pentti J, Ervasti JM, Kivimäki M, Vahtera J, Stenholm S. Sleep duration and sleep difficulties as predictors of occupational injuries: a cohort study. J Occup Environ Med. 2022 apr;79(4):224-232: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34650000/

Bigert C, Kader M, Andersson T, Selander J, Bodin T, Gustavsson P, Härmä M, Ljungman P, Albin M. Night and shift work and incidence of cerebrovascular disease – a prospective cohort study of healthcare employees in Stockholm. Scand J Work Environ Health. 2022 Jan 1;48(1):31-40. doi: 10.5271/sj-one.3986: https://www.sjweh.fi/article/3986  

Härmä M, Shiri R, Ervasti J, Turunen J, Koskinen A, Ropponen A, Sallinen M. National recommendations for shift scheduling in healthcare: A 5-year prospective cohort study on working hour characteristics. International Journal of Nursing Studies 2022, 134, 104321: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35905662/ 

Härmä M,  Ojajärvi A, Koskinen. A,  Lie J-A, Hansen J. Shift work with and without night shifts and breast cancer risk in a cohort study from Finland. Occup Environ Med 2022 Aug 10;oemed-2022-108347: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35948413/  

Kader M, Selander J, Andersson T, Albin M, Bodin T, Härmä M, Ljungman P, Bigert C. Night and shift work characteristics and incident ischemic heart disease and atrial fibrillation among healthcare employees - a prospective cohort study. Scand J Work Environ Health. 2022 Sep 1;48(7):520-529. doi: 10.5271/sj-one.4045: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35723926/  

Ytterligare information

Mikko Härmä, forskningsprofessor, Arbetshälsoinstitutet, tfn 040 544 2750, mikko.harma [at] ttl.fi (mikko[dot]harma[at]ttl[dot]fi)

Rahman Shiri, ledande forskare, Arbetshälsoinstitutet, tfn 030 4742998, rahman.shiri [at] ttl.fi (rahman[dot]shiri[at]ttl[dot]fi)

Dela innehåll på sociala medier!