Stöd för arbetsförmågan ska ges även i problemsituationer med inomhusluften

Frågor om arbetsförmågan i problemsituationer med inomhusluften borde behandlas likadant som i andra situationer på arbetsplatsen. Frågan om arbetsförmågan borde tas upp till diskussion på ett objektivt och modigt sätt och i ett så tidigt skede som möjligt. Arbetshälsoinstitutets experter har i samråd med representanterna för arbetsplatserna utarbetat en handlingsmodell för stödjande av arbetsförmågan i problemsituationer med inomhusluften och anvisningar om hur modellen ska tillämpas på arbetsplatsen.
Toimistossa työskennellään rauahllisessa sopessa.
Aki Vuokko
Aki Vuokko
Hanna Keränen
Hanna Keränen
Pirjo Juvonen-Posti
Pirjo Juvonen-Posti

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 14.9.2023

Många arbetsplatser har färdiga förfaringssätt för hur arbetsförmågan ska stödjas när en anställds arbetsförmåga håller på att försämras. Många arbetsplatser har även en process för att utreda problem med inomhusluften. Sällan har dock dessa två processer kunnat kombineras, utan en person som har symtom av inomhusluften kan bli utan tidigt stöd för arbetsförmågan och situationen kan eskalera.

Handlingsmodellen infördes på prov i tre organisationer

Arbetshälsoinstitutets experter har utvecklat en modell för att stödja arbetsförmågan i problemsituationer med inomhusluften, och den infördes på prov i tre organisationer förra året.  Organisationerna representerade mycket olika branscher: social- och hälsovård, fostran och utbildning samt säkerhet. Respektive organisation fick välja ett i deras situation tillämpbart mål för förändring. Till exempel målet vid Helsingfors stads enhet för fostran och utbildning var att inkludera metoder för att i ett tidigt skede stödja arbetsförmågan i problemsituationer med inomhusluften.

Vi på Helsingfors stad har redan modeller för att stödja arbetsförmågan, men vi har inte alltid kunnat utnyttja dem i problemsituationer med inomhusluften. Det är dock i problemsituationer med inomhusluften som det är viktigt att ta upp frågan i ett tidigt skede, berättar Satu Wahlman, expert på arbetsmiljöfrågor vid fostrans- och utbildningssektorn vid Helsingfors stad.

Det är viktigt att cheferna är medvetna om och känner till inomhusluftprocesserna, och dessutom krävs det ofta stöd och övning för att ta upp frågan till diskussion. Vi fick många tips under vårt samarbetsprojekt, och i synnerhet betydelsen av öppenhet i frågan och behandlingen av den med låg tröskel underströks. Genom att tillämpa detta skapas förtroende mellan olika aktörer.

Stegvist ibruktagande av handlingsmodellen med hjälp av checklistor

Grundat på studier om genomförande av modeller och förfaringssätt och erfarenheter om pilotprojekt har en kortfattad anvisning om tillämpningen av modellen för stöd för arbetsförmågan på arbetsplatsen sammanställts på Arbetshälsoinstitutets webbplats.

De lönar sig att ta i bruk handlingsmodellen på försök på en plats eller en enhet, säger biträdande överläkare Aki Vuokkko som lett projektet på Arbetshälsoinstitutet.

I försöksskedet kan man börja med att endast tillämpa en del av handlingsmodellen, till exempel metoder för tidigt stöd, metoder för att modifiera arbetet eller metoder för att underlätta återvändning till arbetet.

I förändringsarbetet lönar det sig att dra nytta av interaktiva och lättanvändbara checklistor som den grupp som arbetar med modifieringarna kan fylla i tillsammans.

Verktygen grundar sig på resultaten från en studie om genomförande av modeller och praxis.  Det finns tre verktyg – planering av modifiering och interaktion och förankring av förändringen. Verktygen kan utnyttjas på arbetsplatserna i samband med att genomförandet av ändringar planeras, berättar Pirjo Juvonen-Posti, ledande expert på Arbetshälsoinstitutet.

Särdragen vid problemsituationer med inomhusluften ska beaktas

Det förekommer vissa särdrag i samband med problemsituationer med inomhusluften som det är bra för alla på arbetsplatsen att tänka på.

  • För förändringsarbetet behövs det ett team som består av experter i frågor om både stöd för arbetsförmågan och inomhusluft. Företagshälsovården är en viktig partner i frågor om stödjandet av arbetsförmågan. Huvudansvaret för stödjandet av arbetsförmågan hör dock till arbetsgivaren.
  • Stödjandet av arbetsförmågan i samband med problemsituationer med inomhusluften är ett mångdimensionellt fenomen och som för att fungera kräver ett nära samarbete mellan olika aktörer.
  • En fortgående interaktion och kommunikation i arbetsgemenskapen är viktig såväl i fråga om planeringen av förändringar som i fråga om förankringen av dem.
  • Problem med inomhusluften kan väcka oro och olika känslor på arbetsplatsen. Chefernas kompetens att bemöta oro om inomhusluften kan variera och därför lönar det sig att öva upp en beredskap på hur man till exempel bemöter svåra interaktionssituationer.

Läs mer på nätet om handlingsmodellen och tillämpningen av den

Työkyvyn tuki sisäilmatilanteissa | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

För att åskådliggöra hur handlingsmodellen kan tillämpas har en video gjorts tillsammans med Tussitaikurit. Se vad chefen Terhi gör för att dra nytta av handlingsmodellen på arbetsplatsen:

https://www.ttl.fi/teemat/tyohyvinvointi-ja-tyokyky/sisailma/tyokyvyn-t…

Aki Vuokko, biträdande överläkare, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 820 0578, aki.vuokko[at]ttl.fi
Hanna Keränen, specialistläkare, Arbetshälsoinstitutet, tfn 050 414 3395, hanna.keranen[at]ttl.fi
Pirjo Juvonen-Posti, ledande expert, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 824 3568, pirjo.juvonen-posti[at]ttl.fi

Satu Wahlman, expert på arbetsmiljöfrågor vid fostrans- och utbildningssektorn vid Helsingfors stad, tfn 09 310 37976, satu.wahlman [at] hel.fi (satu[dot]wahlman[at]hel[dot]fi)

 

Dela innehåll på sociala medier!