Mot gemensamma lösningar

I detta avsnitt fokuserar vi på växelverkan, dvs. interaktionen, under nätverksmötet. Med interaktion avses här ord, tal, gester, miner och blickar, med vars hjälp människor kommunicerar med varandra. I det här avsnittet lär du dig interaktionsmetoder, som ökar smidigheten i nätverksmötet och samarbetet mellan deltagarna.
Innehållsförteckning

Ta del av ett nätverksmöte

Titta på videon och följ hur man inleder ett nätverksmöte, fattar beslut under mötet och avslutar mötet. Videon beskriver dramatiserade interaktionssituationer från vardagslivet. Fundera medan du tittar på videon på vad som lyckas bra och vilka utmaningar det finns under detta nätverksmöte. Videon stannar automatiskt upp mellan mötets olika delar och genom att trycka på play-knappen kan du fortsätta att titta på den. Videons längd är cirka 10 minuter

Genom att trycka på plustecknen med kursorn får du mer information om de olika deltagarnas roller vid nätverksmötet.

Utöver genom beskrivning av rollerna för ordförande och den som gör upp promemorian samt PM-mallen kan nätverksmötets struktur beskrivas i arbetsplatsens verksamhetsmodell för tidigt stöd av arbetsförmågan enligt vidstående tabell. Beskrivningen av praxisen är till hjälp för alla deltagare när de ska förbereda sig inför mötet.

Nätverksmötets fas Innehåll Observera med tanke på interaktionen
Inledning - Presentation av deltagarna på mötet.
- Ordförande öppnar mötet och öppnar diskussionen om dess syfte och mål, innehåll och tillvägagångssättet under mötet (bl a om mötets konfidentialitet).
- Ordföranden gör alla närvarande delaktiga i diskussionen. Det är viktigt att samtliga deltagares synpunkter noteras.
- Inledningsfrågan ger arbetstagaren en naturlig möjlighet att beskriva hur han eller hon uppfattar sin arbetsförmåga och klarar återgången i arbetet ur sin egen synpunkt och vid dags dato.
Söka lösningar och fatta beslut - När man söker lösningar och fattar beslut om möjligheter att stöda återgången i arbete är det viktigt att ordförande hör alla deltagares synpunkter.
- Utifrån dessa utformas lösningsförslag som man diskuterar tillsammans. Fördelar och nackdelar beaktas gällande samtliga parter för att nå en tillfredsställande kompromisslösning
- Alltid kan man inte göra beslut. Att gå själva diskussionen kan också vara ett bra resultat.
- När beslut fattas, ber man samtliga parter att tydligt framföra sin synpunkt i ärendet.
- Ordföranden kan ge ordet åt var och en i tur och ordning, så att alla tar ställning till förslagen. Genom sitt tillvägagångssätt och presentation av möjliga kompromissförslag kan ordföranden visa deltagarna, att själva beslutsfattandet vilar på samtliga deltagares medverkan och delaktighet. Det förutsätter diskussion.
Avslutning - Sammanfatta beslut som nåtts.
- Fråga om det finns övriga ärenden.
- Samtliga granskar promemorian och undertecknar den.
- Tacka för samarbetet.
- Det är naturligt att avslutningsvis på mötet gå igenom promemorian gemensamt och notera de beslut som fattats.
- Via genomgången kan man bekräfta att alla är införstådda med besluten och innebörden av dem och att alla viktiga aspekter för deltagarna behandlats.

I avsnittet Behöver du mer information? hittar du länkar som handlar om nätverksmöten, partiell arbetsförmåga och arbetsanpassning. Med hjälp av dessa kan du kan fördjupa dina kunskaper.