Chefens roll i nätverksmötet

Vid ett nätverksmöte fokuserar man på med vilka praktiska åtgärder man kan stöda arbetstagarens arbetsförmåga. Uppgifter om hälsotillståndet behandlas under mötet endast med arbetstagarens samtycke. Alla som deltar i nätverksmötet har tystnadsplikt gällande känsliga uppgifter, såsom uppgifter om arbetstagarens hälsotillstånd.

Visste du att...

Nätverksmöten ordnades på arbetsgivarens initiativ i ungefär en tredjedel av gångerna (Reho et al. 2018).

Genom att beakta följande när du förbereder dig för mötet, under själva mötet och efter mötet kan du bidra till ett smidigt möte och en god mötesatmosfär.

Arbetsanpassning

Vad gör du som chef om din arbetstagares arbets- och funktionsförmåga är nedsatt och han eller hon inte kan återgå till arbetet utan tillfälliga eller permanenta förändringar i arbetet och/eller arbetsförhållandena?

 • Kontrollera hur man på din arbetsplats ska gå tillväga i sådana situationer.
 • Diskutera med arbetstagaren om hans eller hennes mål gällande återgången till arbetet.
 • Begär mer information av din chef, personaladministrationen, företagshälsovården eller till exempel din företagarorganisation.

De lösningar som fungerar bäst uppkommer när du planerar lösningar som stöder arbetstagarens återgång till arbetet tillsammans med arbetstagaren och företagshälsovården.

Presentera under nätverksmötet de möjligheter till arbetsanpassning som för denna arbetstagare i hans eller hennes arbete är möjliga att förverkliga för arbetsgivaren i denna situation på den aktuella arbetsplatsen.

Diskutera hur ni kan anpassa följande faktorer så att återgången till arbetet ska vara möjlig och trygg för arbetstagaren med hänsyn till den nuvarande arbets- och funktionsförmågan:

 • arbetsuppgifter
 • att utföra arbetet, till exempel ensam, tillsammans eller som distansarbete
 • arbetstid
 • hjälpmedel i arbetet
 • arbetsmiljö, till exempel ergonomi och tillgänglighet.

Chefer och arbetsgivare får stöd i frågor gällande stöd av arbetsförmågan av:

 • företagshälsovården
 • arbetspensionsanstalter och olycksfallsförsäkrare
 • FPA
 • personaladministrationen, samordnaren för arbetsförmåga
 • producenter av rehabiliteringstjänster och olika aktörers rehabiliteringsexperter.
 • Arbetsgivaren kan få arbets- och näringsministeriets stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen för att sysselsätta partiellt arbetsföra eller fortsätta arbeta. Be om mer information: [länk] I frågor som gäller stödet ska du kontakta arbets- och näringsbyrån i din region.

Här hittar du exempel på arbetsarrangemang och anpassning av arbetsförhållandena:

 Testa möjligheterna till arbetsanpassning på din arbetsplats

 

Bekanta dig härnäst med avsnittet Mot gemensamma lösningar – så får du en inblick i nätverksmötet.