Arbetstagarens roll i nätverksmötet

Syftet med ett nätverksmöte är att hitta lösningar som stöder fortsatt arbete. I nätverksmötet deltar vanligen arbetstagaren samt företrädare för arbetsgivaren och företagshälsovården. Det finns dock inga lagbestämmelser om vilka personer som ska delta i ett nätverksmöte.

Nätverksmötet är en fördel där du kan få bearbeta ditt eget arbete. Om du vill har du möjlighet att be en stödperson, såsom arbetarskyddsfullmäktig, förtroendevald, familjemedlem eller till exempel en arbetskamrat, att delta i mötet. Om du inte upplever att du behöver ett nätverksmöte ska du förhandla om saken med en representant för företagshälsovården. 

Visste du att...

En förtroendevald fungerar som arbetstagarens stödperson vid cirka var tionde nätverksmöte (Reho et al. 2018)..

Nätverksmöten är konfidentiella. Du kan bidra till en smidig mötesatmosfär genom att beakta följande när du förbereder dig för mötet, under själva mötet och efter mötet:

Återgången i arbetet planeras individuellt – det finns ingen färdig modell. I praktiken kombineras yrkesinriktad rehabilitering och företagshälsovårdens stöd av arbetsförmågan på arbetsplatsen för anpassning av arbetet och arbetsmiljön. I tabellen nedan finns mer information om olika rehabiliteringsalternativ och utkomst under rehabiliteringstiden:

Arbetstagarens utkomst I vilken situation Ersättning
Lön Arbetstagaren återvänder till sitt arbete. Antingen till sitt eget eller till en anpassad arbetsuppgift. Motsvarar lönen
Sjukdagpenning Under sjukledigheten, när löneutbetalningen upphör.
Den första raten för 6 vardagar, därefter i rater om 25 dagar. Betalas för högst 300 dagar, inklusive lördagar.
ca 70 % av lönen. Inkomstbaserad, enligt den senaste färdigställda beskattningen. Minimibelopp 24,64/dag (2018), se FPA:s räknare.
Partiell sjukdagpenning + lön När arbetstiden minskar med 40–60 % jämfört med tidigare. Betalas för högst 150 vardagar, inklusive lördagar. Om arbetsgivaren under deltidsarbetet betalar full lön, betalas den partiella sjukdagpenningen till arbetsgivaren. Hälften av sjukdagpenningen. Inkomstbaserad, enligt den senaste färdigställda beskattningen, se FPA:s räknare.
Rehabiliteringsstöd (= tidsbestämd invalidpension) Sjukdagpenning har betalats för 300 dagar och arbetsoförmågan fortsätter, men det finns hopp om att arbetsförmågan ska återställas. Motsvarar full invalidpension. Inkomstbaserad. Bildas av intjänad arbetspension och den s.k. pensionen för den kommande tiden. Ska kontrolleras hos den egna pensionsförsäkraren.
Partiellt rehabiliteringsstöd + lön (= tidsbestämd delinvalidpension) Sjukdagpenning har betalats för 300 dagar och arbetsförmågan är delvis nedsatt, eller när man återgår till deltidsarbete efter rehabiliteringsstöd. Endast från pensionsförsäkrare, FPA har inte denna förmån. Hälften av full invalidpension. Ska kontrolleras hos pensionsförsäkraren.
Rehabiliteringspenning Arbetstagaren återvänder till arbetet med arbetspensionsförsäkrarens beslut om yrkesinriktad rehabilitering, till exempel genom arbetsprövning. Möjlighet till förhandsbeslut. ca 75 % av lönen. Full invalidpension + 33 %. Ska kontrolleras hos pensionsförsäkraren.
Invalidpension tillsvidare När arbetstagarens sjukledighet har varat 300 dagar och det inte finns hopp om att arbetsförmågan ska återkomma, utan arbetsoförmågan är permanent och det inte finns möjlighet till yrkesinriktad rehabilitering. Invalidpensionen fastställs enligt inkomsterna under hela arbetskarriären. Ska kontrolleras hos pensionsförsäkraren.
Delinvalidpension tillsvidare När arbetsförmågan är delvis nedsatt. Lön och delinvalidpension. se definition ovan. Inkomsten får vara 60 % av den stabiliserade genomsnittliga inkomsten för tiden innan arbetsoförmågan började.
Arbetslöshetsförmån När arbetsgivaren inte kan erbjuda arbetstagaren ett arbete som kan anpassas till hälsotillståndet och sjukdagpenning har betalats för 300 dagar, och det inte finns rätt till rehabiliteringsstöd. Anställningsförhållandet kan ändå fortsätta. Den inkomstrelaterade dagpenningen är ca 50–70 % av lönen. Förutsätter medlemskap i arbetslöshetskassa. FPA:s arbetslöshetsdagpenning är 32,40 €/dag (2018)

Varför kan det vara bra att ta hjälp av en expert inom det sociala området när du planerar att återgå till arbetet? Se på videon:

Arbetsanpassning

I egenskap av arbetstagare bör du fundera på olika alternativa lösningar för stöd av arbetsförmågan före mötet. Fungerande lösningar hittar du bäst genom att planera din återgång till arbetet tillsammans med din chef och företagshälsovården. Till dessa lösningar hör till exempel arbetstidsarrangemang, arbetsarrangemang och förändringar i arbetsmiljön.

Utöver de vanligaste lösningarna som presenteras ovan finns det också andra lösningar som du kan använda till stöd för din arbetsförmåga vid återgången till arbetet. Dessa är till exempel tekniska lösningar och assistans i arbetet.

 Hur bra känner du till verksamhetsmodellen för stöd av arbetsförmågan på din egen arbetsplats? Testa dina kunskaper!

 

Bekanta dig härnäst med avsnittet Mot gemensamma lösningar – så får du en inblick i nätverksmötet.