Behöver du mer information?

På denna sida har vi samlat material och länkar som tangerar nätverksmöten och partiell arbetsförmåga. Med hjälp av dessa kan du fördjupa din kunskap.

Läs Hanna-Leena Ristimäki och arbetsgruppens engelskspråkiga vetenskapliga artikel i Journal of Pragmatics om gemensamt beslutsfattande i nätverksmöte.

Du kan fördjupa dig i utredningar och rapporter över stöd av arbetsförmågan och partiell arbetsförmåga (material på finska och engelska). Du hittar också en sammanställning av den viktigaste lagstiftningen relaterad till nätverksmöten.

Bli bekant med företagshälsovården

Undervisningsmaterialet ”Bli bekant med företagshälsovårdens verksamhetssätt” innehåller information om företagshälsovårdens verksamhet och förfaringssätt. Det visar också på ett lättåskådligt sätt hur företagshälsovården kan bistå den övriga hälso- och sjukvården.

Det webbaserade materialet innehåller korta animationer i form av fallstudier som beskriver olika typer av verksamhet och lösningar förutom annat material. Materialet är tillgängligt för alla och kan brukas fritt i olika sammanhang. Också här är nätversmötet som arbetsform central.

Här kan du ta del av svetsaren Kaspers historia (youtube)

Här kan du ta del av IT-experten Pias historia (youtube)

Utmaningar gällande syn och hörsel

Olika möjligheter till lösningar finns, för att underlätta arbetet eller skapa möjligheter att arbeta kvar. Bekanta dig med Svenska hörselförbundets webbsidor och förbundet Finlands svenska synskadade.

Vilka möjligheter finns det att anpassa arbetet när psykisk ohälsa inverkar på arbetsförmågan? Här finns information.

Projektet Lösningar för återgång till arbetet vid nätverksmöten om arbetsförmåga

Inlärningsprogrammet Nätverksmöten – arbetet och arbetsförmågan i fokus har genomförts i samarbete med två forsknings- och utvecklingsprojekt. I projektet Lösningar för återgång till arbetet vid nätverksmöten om arbetsförmåga (2015–2018) som genomfördes med finansiering av Arbetshälsoinstitutet och Tammerfors universitets Arbetarskyddsfond undersöktes interaktions- och beslutsprocesserna vid nätverksmöten. Även Arbetshälsoinstitutets, Tammerfors universitet och Pihlajalinnas projekt Företagshälsovårdsverksamhetens effektivitet och indikatorer (2015–2018) som finansierades av Europeiska socialfonden bidrog med kunskap till programmet.

Avsnittet Fungerande praxis för nätverksmöte på distans har genomförts inom projektet för Nätverksmöten på distans – nya verksamhetsmodeller och fungerande växelverkan som stöd för arbetsförmågan. Projektet har genomförts med finansiering från Arbetshälsoinstitutet, Tammerfors universitet och Arbetarskyddsfonden 2021–2023. 

I projektet Nätverksmöten på distans – nya verksamhetsmodeller och fungerande växelverkan som stöd för arbetsförmågan deltar:

Arbetshälsoinstitutet

Sanna Pesonen, Erja Sormunen, Elina Weiste, Inka Koskela, Soile Seppänen, Hanna Keränen, Pirjo Juvonen-Posti

Tammerfors universitet

Johanna Ruusuvuori, Aku Kallio

Deltagare i projektet Lösningar för återgång till arbetet vid nätverksmöten om arbetsförmåga

Arbetshälsoinstitutet

Pirjo Juvonen-Posti, Inka Koskela, Sanna Pesonen, Elina Weiste, Nina Nevala, Helena Nyman, Marita Riikonen, Mika Nyberg, Soile Seppänen, Ritva Horppu, Eero Nukari, Pirita Männikkö, Anne Aukee, Joonas Heikkinen, Aino Liinoja, Leena Yliluoma.

Tammerfors universitet

Johanna Ruusuvuori, Hanna-Leena Ristimäki

Tack!

Ett varmt tack till alla samarbetspartner. Ett särskilt tack riktas till Elina Mehtonen, Kirsi Unkila, projektledningsgruppen, skådespelarna och produktionsteamet vid Video Productions Oy!

Logotyper för Arbetshälsoinstitutet, Tampereen yliopisto, Arbetarskyddsfonde, Hävkraft från EU 2014-2020 och Europeiska unionen: Europeiska regionala utvecklingsfonden: Europeiska socialfonden.