Strategisk ledning av arbetsförmåga

Studiematerialet hjälper social- och hälsovårdspersonal att granska och utveckla organisationens ledning av arbetsförmåga.
-
Logo

Hej du som arbetar inom social- och hälsovårdsbranschen, välkommen på studier!

Studiematerialet för strategisk ledning av arbetsförmåga hjälper dig och din organisation granska och utveckla praxis för ledning av arbetsförmåga i organisationen. Dessutom får du verktyg för att upprätthålla och främja din egen arbetsförmåga.

För vem?

Detta studiematerial riktas särskilt till ledarpersoner, representanter för personaladministrationen, chefer samt arbetstagare inom social- och hälsovårdsorganisationer. Utöver de tidigare nämnda lämpar sig innehållet även väl för andra personer som arbetar med ledning av arbetsförmåga eller som är intresserade av ämnet.

Vad lär du dig?

Studiematerialet ger dig en uppfattning om strategisk ledning av arbetsförmåga, olika aktörers uppgifter och ansvar, betydelsen av ledning genom information samt strategiska samarbetspartner. Studiematerialet innehåller aktuell forskning och idéer för gemensam diskussion för utveckling av ledning av arbetsförmåga.

Vad studerar du?

Studiematerialets olika avsnitt är öppna för alla. Du kan börja med de två första avsnitten, som är till för alla och sedan fördjupa dig närmare i ditt eget avsnitt till exempel som direktör eller chef. Du kan studera avsnitten enskilt eller gå igenom alla avsnitten.

Bakgrunden till studiematerialet

Studiematerialet baserar sig på forskning och expertkunskaper samt materialet som samlats in i projektet Strateginen työkykyjohtaminen sote-muutoksessa. I studiematerialet utnyttjas erfarenheterna hos de social- och hälsovårdsorganisationer som medverkat i projektet vad gäller utvecklingen av verksamhetsmodeller för ledning av arbetsförmåga och god praxis som anpassats till regionala omständigheter. Projektet är en del av konsortiumprojektet Onnistu yhdessä - Työhyvinvointi, johtaminen ja asiakasosallisuus sote-muutoksessa (2019-21), som finansierats av Europeiska socialfonden.

Arbetshälsoinstitutet svarar för studiematerialet

Julia Anttilainen, Eija Haukka, Irmeli Pehkonen, Ritva Horppu, Barbara Bergbom, Pirjo Juvonen-Posti, Nina Nevala, Terje Leivategija, Pekka Laine, Satu Lehtinen, Pirita Männikkö

Projektet Strateginen työkykyjohtaminen sote-muutoksessa

Projektets huvudsakliga genomförare är Arbetshälsoinstitutet. Samarbetspartner: Keva, Samkommunen för Päijät-Häme social- och hälsovård (PHHYKY), Samkommunen för Södra Savolax sjukvårdsdistrikt (Essote), Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun (Soite), Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Kymmenedalen (Kymsote), Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Norra Karelen (Siun sote).

Projektet är en del av strukturfondsprogrammet Program för hållbar tillväxt och jobb 2014–2020, som finansierats av Europeiska socialfonden och som administreras av social- och hälsovårdsministeriet.

Logo

Nyckelord

Arbetshälsa och arbetsförmåga