kuvituskuva
Tjänster

Bekämpning av olägenheter orsakade av vibration på arbetsplatserna

Användning av vibrerande handverktyg och -maskiner orsakar domning, vita fingrar, ledproblem samt nervskador på händerna. En alltför stor mängd vibration som riktas mot arbetstagarens kropp kan orsaka sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.

Arbetsgivaren har förpliktelser när det gäller att förebygga olägenheter som orsakas av vibration. Vi hjälper till med att utvärdera riskerna och hitta fungerande lösningar för att minska på olägenheterna. Vår specialkompetens har gjort oss till en övertygande partner i vibrationsfrågor.

Visste du detta?

Varje år konstateras i Arbetshälsoinstitutets undersökningar tiotals yrkessjukdomar i händerna som orsakats av vibration. Det är viktigt att bekämpa hälsoolägenheter, att utreda den vibration som riktas mot händerna och begränsa vibration i god tid.

Fråga mer eller begära en offert

Du får hjälp med många olika slags vibrationsfrågor av våra experter – från utvärdering av exponeringen till omfattande bekämpningsprogram

Vi erbjuder högkvalitativa tjänster för att utreda arbetstagares exponering för vibration, kontroll av vibrationsexponering och utveckling av bekämpningen:

  • Vi gör arbetsplatsundersökningar samt vibrationsmätningar (utvärdering och mätning av hand- och kroppsvibrationsexponering). Vibrationsutredningen skapar konkret information, med hjälp av vilken arbetsplatsen kan ta till åtgärder för att minska på olägenheterna.
  • Vi ger mångsidig experthjälp som stöd för bedömningen av vibrationsexponeringen och riskbedömningen. 
  • Vi producerar konkret och tillämpbar information om vibrationsexponering för arbetsplatsen. 
  • Vi hjälper till med att kontrollera vibrationsexponeringen och med planering av bekämpningslösningar och bekämpningsprogram

Som en central aktör inom arbetslivet och arbetarskyddet baserar sig våra tjänster alltid på forskning och praktisk erfarenhet som skaffats i samarbete med arbetsplatser.

Enligt Statsrådets förordning ska arbetsgivaren utreda de anställdas möjliga exponering för vibration och identifiera faktorer som orsakar vibration (48/2005).

Målsättningen är en säker och hälsosam arbetsplats

Att utveckla arbetsmiljön är en viktig del av arbetarskyddets och företagshälsovårdens verksamhet. Genom att minska på vibrationsolägenheter på arbetsplatser:

  • minskar de hälsorelaterade riskerna bland de anställda
  • förbättras personalens trivsel i arbetet
  • förbättras organisationens leveranssäkerhet.

Med en riskbedömning av vibration och vid behov ett program för bekämpning av vibration kan man märkbart minska olägenheter som orsakas av vibration!

Fråga om tjänsten!

Erkko Airo

Erkko Airo

E-post
erkko.airo [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2933