-
Tjänster

Radonmätningar på arbetsplatsen

Arbetsgivaren är skyldig att sörja för att skydda arbetstagarna mot alltför stor exponering för radon. Långvarig exponering för denna radioaktiva gas som förekommer i naturen ökar markant risken för lungcancer. Om man under mätningarna observerar halter som överskrider referensvärdet ska arbetsgivaren utföra närmare mätningar eller vidta åtgärder för att begränsa exponeringen för radon.

Vi hjälper dig reda ut radonhalterna på arbetsplatsen med anordningar och metoder som STUK godkänt.

Visste du detta?

Vi utför tillförlitliga radonmätningar även i underjordiska gruvor och dagbrott.

Vi betjänar hela Finland.

Fråga mer eller begär en offert

Måste radonhalten alltid utredas på din arbetsplats?

Radonmätningar måste alltid utföras på följande platser:

  • arbetsplatser som helt eller delvis finns under jord
  • arbetsplatser som finns på en ås eller på luftgenomtränglig grus- eller sandmark
  • arbetsplatser som finns i områden med hög risk (Strålsäkerhetscentralens förteckning över kommuner)
  • inrättningar som levererar hushållsvatten och vars vatten inte enbart kommer från ytvattenförekomster och kommer i kontakt med inomhusluften.

Skyldigheten att utföra mätningar gäller platser där man arbetar minst 20 timmar i dygnet.

Tillförlitlig radonmätning är ett arbete för experter

Halten av den luktfria, färglösa och smaklösa smaklösa radioaktiva radongasen kan endast utredas med hjälp av tillförlitliga mätinstrument.  Vår personals expertis och Strålsäkerhetscentralens godkända mätmetoder garanterar ett tillförlitligt resultat.

Arbetshälsoinstitutet är en erkänt oberoende och pålitlig samarbetspartner med de bästa experterna för att utveckla en trygg och hälsosam arbetsmiljö.

Den lagstadgade skyldigheten utförs på ett sakkunnigt och problemfritt sätt via Arbetshälsoinstitutet

Radonmätningstjänstens innehåll: 

  1. Vi fastställer radonhalten i luften på arbetsplatsen i huvudsak med en radonmätningsburk (integrerad mätning), och minst två av dessa burkar hålls på arbetsplatsen, helst i tre månader. Med hjälp av radonburkarna framgår medelvärdet för halten under en längre tid. Vi utför också mätningar av kortvariga halter i arbetsmiljöer där en integrerad mätning på två månader inte är möjlig (underjordiska gruvor, byggarbetsplatser där man utför brytning och tunnlar).
  2. Efter detta kan vi vid behov specificera undersökningen med kontinuerliga mätningar av radonhalten med vilka man kan reda ut haltens tidsmässiga variation.
  3. Vi skickar ett utlåtande om mätresultaten som uppfyller strålningslagstiftningens och STUK:s krav.

Radonmätningarna kan utföras som separata utredningar eller kombineras med utredningar om arbetshygien.

Det är skäl att eftersträva så små radonhalter på arbetsplatserna som det med praktiska åtgärder är möjligt. Minskad exponering för radon minskar risken för lungcancer.

Läs mer på Strålsäkerhetscentralens webbplats

Fråga om tjänsten!

Johanna Hätinen

E-post
johanna.hatinen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7550

Kari Salmi

E-post
Kari.Salmi [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2884