Hanke

Etäluettavat tekniikat työntekijöiden altistumisen arvioinnissa ja turvallisuuden varmistamisessa

Selvitämme uuden teknologian toimivuutta työntekijöiden kaasu- ja liuotinainealtistumisen arvioimiseen ja tapaturmien havaitsemiseen.
Kaksi henkilöä tarkastelevat tablettitietokonetta tehdasympäristössä.

Aikataulu

2021–4/2024

Tavoitteet

Etäluettavat kaasu- ja liuotinainepitoisuuksien mittarit ovat matkapuhelimen kokoisia laitteita, jotka kiinnitetään työntekijän hengitysvyöhykkeelle, vaikkapa rintataskuun.

Mittareiden uusia ominaisuuksia ovat muun muassa liikkumattomuuden ja putoamisen tunnistus, työntekijän paikannus sekä automaattihälytykset ongelmatilanteista esimerkiksi työpaikan valvomoon.

Tässä tutkimushankkeessa tarkastellaan näiden ominaisuuksien hyötyjä työntekijälle ja työpaikalle sekä sitä, antaako mittareiden käyttö aiempaa enemmän turvaa altisteita ja tapaturmia vastaan.

Hankkeen tavoitteena on tutkia uuden etäluettavan teknologian ja standardin SFS-EN 689:2018 + AC:2019 mukaisten työhygieenisten selvitysten avulla

  • sopivatko uudet etäluettavat laitteet työntekijöiden kaasu- ja liuotinainevaaran havaitsemiseen
  • onko niiden avulla mahdollista arvioida työntekijöiden lyhyt- ja pitkäaikaista altistumista
  • saadaanko työntekijöiden aiempaa pitempiaikaisella altistumisen seurannalla (1–2 viikkoa) merkittävästi enemmän lisätietoja yhden työpäivän aikana tehtäviin selvityksiin verrattuna.

Aineistot ja menetelmät

Tutkimuksen aikana tehdään käytännönläheinen ja yleistettävä toimintamalli tai hyvät käytännöt uuden teknologian käyttöönotosta suomalaisissa teollisuusyrityksissä.

Tulokset ja vaikuttavuus

Tutkimus antaa lisää tietoa siitä, noudatetaanko työpaikoilla lyhytaikaiselle altistumiselle (HTP15min) ja työpäivän aikaiselle altistumiselle (HTP8h) asetettuja raja-arvoja ja voidaanko työntekijöiden altistumistuloksia hyödyntää työpaikalla entistä paremmin torjuntatoimenpiteiden toteuttamiseen.

Yrityksille tutkimus tuottaa tietoa uuden teknologian mahdollisista haasteista, jotka tulee huomioida, jotta laitteiden käytöstä ei aiheudu tarpeetonta haittaa työntekijälle ja työyhteisölle. Haasteet voivat liittyä työntekijän yksityisyyden huomioimiseen, tiedonkeruun luottamuksellisuuteen sekä suuren tietomäärän käyttöön ja salaukseen.

Rahoittajat

Hankkeen päärahoittajia ovat Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto.

Kysy hankkeesta

Henkilökuva Mika Jumpponen

Mika Jumpponen

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
mika.jumpponen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7242