Hanke

MetsäTurva – Tehokkuutta turvallisuustiedon käyttöön metsäalan pk-yrityksissä

MetsäTurva-hankkeessa tutkitaan ja kehitetään yhteistyössä Metsäteho Oy:n ja puuhuoltoketjun toimijoiden kanssa työturvallisuuteen liittyvää havainnointia ja raportointia. Tutkimuskohteina hankkeessa ovat puunkorjuu- ja kuljetusalan yritykset sekä metsänhoito- ja metsäpalveluyritykset. Hanke toteutetaan tarkastelemalla yritysten keräämiä turvallisuustietoja, havainnoimalla työmaita ja haastattelemalla alalla toimivia yrittäjiä ja työntekijöitä.
Nosturi lastaa tukkeja kuorma-autoon talvisessa metsässä.

Aikataulu

9/2022–9/2024

Taustaa

Metsäteollisuus on yksi tärkeimmistä toimialoista Suomessa. Metsäalan puuhuoltoketjuun kuuluvissa organisaatioissa tarvitaan lisää tietoa ja ymmärrystä turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä yritysten eri toiminnoissa. Turvavarusteiden, henkilönsuojainten ja yhteydenpitomenetelmien kehittyminen on tehnyt metsätyöstä entistä turvallisempaa. Vaaratilanteita voi kuitenkin esiintyä ympäristössä, jossa olosuhteet esimerkiksi sään, valaistuksen, sähkölinjojen läheisyyden ja maaston osalta vaihtelevat.

Puunkorjuu- ja kuljetusalan yritykset sekä metsänhoito- ja metsäpalveluyritykset keräävät turvallisuuteen liittyvää tietoa tapaturmista, läheltä piti-, sekä vaaratilanteista. Kerätyn tiedon tulisi muodostaa perusta niiden jokapäiväiselle toiminnalle ja työturvallisuuden kehittämiselle.

Tutkimuksessa tarkastellaan yritysten keräämiä turvallisuustietoja sekä etsitään ratkaisuja työntekijöiden motivointiin turvallisuustekijöiden huomioimiseen jokapäiväisessä työssä. Kerättyä tietoa tulee voida muokata ja käyttää paremmin työntekijöiden opastukseen ja kouluttamiseen niin, että turvallisuusnäkökohdat sisältyvät kiinteästi ja luontevasti jokapäiväiseen toimintaan.

  Tavoitteet

  Hankkeen tavoitteena on:

  • lisätä ja vahvistaa ymmärrystä turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä metsäalan puuhuoltoketjun eri osa-alueilla (korjuuala, kuljetusala ja metsänhoitoala)

  • selvittää, mitkä puuhuoltoketjun eri osa-alueilla kerättävistä ja tallennettavista turvallisuustiedoista ovat kriittisiä ja mistä alalla toimivat urakoitsijat hyötyvät eniten

  • luoda perustaa turvallisuuteen liittyvän havainnoinnin ja raportoinnin kehittämiselle

  • selvittää, miten tallennettua ja raportoitua turvallisuustietoa voidaan tehokkaammin hyödyntää työntekijöiden ohjeistuksessa, työnopastuksessa ja kouluttamisessa sekä viestinnässä yleisesti.

  Aineistot ja menetelmät

  Tutkimushankkeeseen osallistuu kuusi metsäalan yritystä suuryrityksistä pk-sektorin yrityksiin sekä viisi järjestöä ja Metsäteho Oy.

  Työturvallisuutta lähestytään hankkeessa inhimillisten tekijöiden (HF, Human Factors) näkökulmasta, jolloin huomioidaan työssä onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä niin työn, yksilöiden, työryhmien kuin organisaatioidenkin tasolla.

  Tutkimusaineisto koostuu turvallisuuteen liittyvistä tiedoista puuhuoltoketjussa ja Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) tilastoaineistosta. Lisäksi hankkeessa tehdään työn havainnointia ja teemahaastatteluja sekä järjestetään aiheeseen liittyviä työpajoja kohdeyrityksissä.

  Tulokset ja vaikuttavuus

  Tulokset antavat mahdollisuuden hyödyntää inhimilliset tekijät (HF) -ajattelua työn ja organisaation kehittämiseen yrityksissä. Tulokset ovat myös hyödynnettävissä, kun kehitetään esimerkiksi sovelluksia turvallisuustiedon käsittelyyn, prosessointiin ja hyödyntämiseen metsäalalla.

  Kysy hankkeesta

  Tuula Räsänen

  vanhempi asiantuntija
  Sähköpostiosoite
  tuula.rasanen [at] ttl.fi
  Puhelin
  +358 30 474 2688

  Yhteistyötahot

  Metsäteho Oy, Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry, Teollisuusliitto ry, Koneyrittäjät ry, Yksityismetsätalouden Työnantajat ry, Tornator Oyj, Metsäliitto Osuuskunta – Metsä Group, UPM-Kymmene Oyj, Koskitukki Oy, Versowood Oy, Stora Enso Oyj, METO - Metsäalan Asiantuntijat ry, Metsähallitus Metsätalous Oy

  Rahoittajat

  Työsuojelurahasto, Metsäteho Oy, Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry, Teollisuusliitto ry, Koneyrittäjät ry, Yksityismetsätalouden Työnantajat ry, Tornator Oyj, Metsäliitto Osuuskunta – Metsä Group, UPM-Kymmene Oyj, Koskitukki Oy, Versowood Oy, Stora Enso Oyj, METO - Metsäalan Asiantuntijat ry, Metsähallitus Metsätalous Oy