Hanke

Monimuotoinen ansiotyö – haaste työkyvyn tuelle ja työturvallisuudelle

Tutkimuksessa selvitetään, millaista tukea monimuotoista ansiotyötä eli useampaa työtä samanaikaisesti tekevät saavat työkyvylleen ja miten heidän työturvallisuudestaan huolehditaan. Hankkeessa keskitytään kaupan alan sekä majoitus- ja ravitsemisalan työntekijöihin. Tutkimuksessa kuullaan myös näiden alojen työnantajia sekä työterveyshuollon ammattilaisia, viranomaisia ja päättäjiä.
Ravitsemusalan työntekijä käyttää monitoimikonetta.

Aikataulu

8/2022–3/2024

Tavoitteet

Monimuotoinen ansiotyö (englanniksi multiple job holding) tarkoittaa tulojen hankintaa samanaikaisesti joko a) palkattuna työntekijänä kahdella tai useammalla työnantajalla, b) palkattuna työntekijänä ja yrittäjänä tai c) tekemällä kahta tai useampaa yrittäjätyötä.

Useamman työn samanaikaisesta tekemisestä on vasta vähän kotimaista tutkimustietoa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa tällaista työtä tekevien kokemuksista sekä siitä, miten monimuotoinen ansiotyö on huomioitu työpaikoilla sekä työterveyshuollon ja muiden työkykyä tukevien palvelujen järjestämisessä ja saatavuudessa.Tavoitteena on tunnistaa hyviä käytäntöjä sekä kehittämistarpeita, ja sen perusteella tehdä ehdotuksia työkyvyn ja -turvallisuuden tukemiseksi yksilö-, yritys- ja järjestelmätasoilla.

Tutkimuskysymyksiä ovat muun muassa

  • Millaisista syistä tehdään useampaa työtä samanaikaisesti, ja millaisia voimavara- ja kuormitustekijöitä tällaiseen työhön liittyy?
  • Millaista työkyvyn ja työturvallisuuden tukea monimuotoista ansiotyötä tekevät odottavat ja ovat kokeneet saavansa?
  • Miten työpaikoilla huomioidaan samanaikaisesti useampaa työtä tekevät, kun suunnitellaan ja toteutetaan työkykyä ja -turvallisuutta tukevia käytäntöjä?
  • Miten työterveyshuolto ja muut työkykyä tukevat palvelut ovat useampaa työtä samanaikaisesti tekevien saatavilla
  • Millaisia ovat monimuotoista ansiotyötä tekevien työkyvystä ja työturvallisuudesta huolehtimisen hyvät käytännöt ja kehittämistarpeet?

Aineistot ja menetelmät

Tutkimusaineisto muodostuu kolmesta osakokonaisuudesta: kyselyaineisto, haastatteluaineisto sekä kehittämistyöpajan muodostama aineisto.

Tutkimuksessa tehdään kysely kaupan alalla sekä majoitus- ja ravitsemisalalla työskenteleville työntekijöille ja yrittäjille, ja heitä kutsutaan myös haastatteluun. Tutkimuksessa haastatellaan myös työterveydestä ja -turvallisuudesta vastaavia henkilöitä yrityksissä, joissa työskentelee monimuotoista ansiotyötä tekeviä. Lisäksi haastatellaan työterveyshuollossa toimivia ammattilaisia, työsuojelutarkastajia, sosiaali- ja terveysministeriön virkahenkilöitä sekä PAMin ja Suomen Yrittäjien edustajia.

Eri sidosryhmien edustajia kutsutaan osallistumaan vuoden 2023 loppupuolella pidettävään työpajaan, jossa tarkastellaan tutkimustuloksia ja laaditaan kehittämisehdotuksia monimuotoista ansiotyötä tekevien työkyvyn ja -turvallisuuden tukemiseksi eri tasoilla. Tutkimusaineistoja analysoidaan niiden kertyessä.

Tiedote kyselystä Suomen Yrittäjien jäsenille 

Tulokset ja vaikuttavuus

Hankkeen tuloksena saadaan uutta tietoa aihepiiristä, jota on toistaiseksi tutkittu Suomessa hyvin vähän. Tietoa levitetään työntekijöiden, yrittäjien, työnantajien ja muiden sidosryhmien keskuudessa.

Tutkimushanke auttaa kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan työntekijöitä ja työnantajia tunnistamaan monimuotoisen ansiotyön voimavaroja ja lisäämään niitä sekä tunnistamaan työterveys- ja työturvallisuusriskejä ja soveltamaan hyviä käytäntöjä niiden hallitsemiksi. Hankkeessa tuotetaan työpaikoille myös käytännöllisiä tietopaketteja tätä varten.  

Tuloksia voidaan hyödyntää työkykyä tukevien palvelujen kehittämisessä sekä työkykyä ja työturvallisuutta tukevien järjestelmien uudistamisessa. Hankkeen tulosten pohjalta tehdään kehittämisehdotuksia työkyvyn ja -turvallisuuden tukemiseksi yksilö-, yritys- ja järjestelmätasoilla.

Hankkeen loppuraportti julkaistaan Työterveyslaitoksen ja Työsuojelurahaston verkkosivuilla sekä Julkarissa (STM:n hallinnonalan yhteinen avoin julkaisuarkisto).

Tutkimusryhmä

Simo Kaleva, projektipäällikkö

Ritva Horppu, erityisasiantuntija 

Hanna Keränen, erikoislääkäri 

Anu Järvensivu, tutkimuspäällikkö 

Tuomo Alasoini, tutkimusprofessori 

Mika Nyberg, asiakkuuspäällikkö 

Kysy hankkeesta

Simo Kaleva

tutkija
Sähköpostiosoite
Simo.Kaleva [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2982

Yhteistyötahot

Palvelualojen ammattiliitto PAM, Suomen Yrittäjät SY

Rahoittajat

 Työsuojelurahasto ja Palvelualojen ammattiliitto tukevat hanketta.