Hanke

Työn ja perheen yhteensovittamisen kehityspolut ja vaikutus kunta- ja sairaalatyöntekijöiden terveyden ja työkyvyn muutoksiin

Työ ja perhe ovat useille meistä keskeiset elämänalueet. Parhaimmillaan ne rikastuttavat toisiaan, mutta niihin liittyvät roolivaatimukset voivat kuitenkin olla osittain ristiriidassa keskenään. Tutkimme työn ja perheen yhteensovittamisen kehityspolkuja sekä työolojen ja perhetilanteen vaikutuksia niihin. Tarkastelemme myös yhteensovittamisen haasteiden vaikutusta terveydentilaan, työkykyyn ja sairauspoissaoloihin.
-

Aikataulu

8/2020–12/2022

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on selvittää:

  • Millaisia kehityspolkuja työn ja perheen yhteensovittamisessa on naisilla ja miehillä?
  • Millaiset työn kuormitus- ja resurssitekijät, perhetilanne ja hoivavastuut vaikuttavat eri ikävaiheissa työ–perhe-konflikteihin?
  • Ennustavatko työ–perhe-konfliktit terveydentilan ja koetun työkyvyn muutoksia tai sairauspoissaoloja seurannan aikana?

Aineistot ja menetelmät

Tutkimusaineistoina ovat Työterveyslaitoksen Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimus ja Helsingin yliopiston Helsingin kaupungin työntekijöiden terveystutkimus (HHS). Kummassakin aineistossa tarkastelemme noin 10 vuoden seurantajaksoa.

Tulokset ja vaikuttavuus

Ikääntyvän väestön Suomessa korostuu perhemyönteisten toimintatapojen tarve. Haluamme seuranta-aineistoissa selvittää, kuinka työn ja perheen yhteensovittaminen onnistuu kunta- ja sairaalatyössä ja millaiset tekijät siihen vaikuttavat. Tarkastelemme myös työn ja perheen konfliktien merkitystä mielenterveysoireiden, kipukokemusten ja työkyvyn muutosten sekä sairauspoissaolojen kannalta. Tulokset auttavat työpaikkoja löytämään keinoja parantaa työn ja perheen yhteensovittamista ja työntekijöiden hyvinvointia työuran eri vaiheissa.

Kysy hankkeesta

Yhteistyötahot

Helsingin yliopisto ja Tampereen yliopisto

Rahoittaja

Työsuojelurahasto