ASA-ilmoitettavien syöpävaarallisten aineiden määrittely muuttuu 1.1.2020 alkaen

Työnantajalla on Suomessa lakisääteinen velvollisuus pitää luetteloa sellaisista työpaikalla käytetyistä aineista, seoksista ja työmenetelmistä, jotka aiheuttavat syöpää tai vaurioittavat perimää. Samoin työnantajan on pidettävä luetteloa niistä työntekijöistä, jotka altistuvat näille tekijöille. Työnantajan tulee ilmoittaa nämä henkilöt Työterveyslaitoksen ylläpitämään ASA-rekisteriin. Kun aineiden määrittely vuoden alussa muuttuu, muuttuu myös ASA-ilmoitusvelvollisuus.

Tiedote 56/2019

ASA-rekisteriin ilmoitetaan jatkossa kaikki syöpää aiheuttavaksi (Carc. 1A/1B; H350 tai H350i) tai sukusolujen perimää vaurioittavaksi (Muta. 1A/1B; H340) luokitellut aineet. ASA-ilmoitusvelvollisuuden piiristä poistuu vuoden alussa joitakin aineita, mutta samalla mukaan tulee useita satoja uusia aineita. Uusia syöpävaaraa aiheuttavia työmenetelmiä tulee myös ilmoitusvelvollisuuden piiriin.

Merkittävimpiä uusia ASA-ilmoitettavia altisteita ovat mm. formaldehydi, kvartsipöly ja kaikki lehtipuupöly.

Uusia ilmoitettavia aineita ja työmenetelmiä

Formaldehydi

Formaldehydin käyttökohteita on hyvin paljon, ja sitä esiintyy useilla toimialoilla ja työtehtävissä. Formaldehydille altistutaan mm. kemianteollisuuden prosesseissa, liimahartsien käytössä ja laboratoriotyössä.

Työ, johon liittyy altistuminen kiteiselle piidioksidipölylle (kvartsipöly)

Kvartsipölyä esiintyy kaikissa töissä, joissa työstetään kiviperäisiä aineita. Kvartsipölylle voi altistua mm. rakennusalalla, sementin valmistuksessa, hiekkapuhallustyössä, kaivoksissa ja valimotyössä.

Työ, johon liittyy työntekijän altistuminen kovapuupölylle eli lehtipuupölylle

Aiemmin ASA-ilmoitettavien työmenetelmien listalla oli työ, johon liittyi altistuminen tammen ja pyökin pölylle. Nyt tätä kohtaa on laajennettu koskemaan kaikkea lehtipuupölyä, esim. koivua. Lehtipuupölylle voi altistua mm. levyteollisuudessa, puutuotteiden ja huonekalujen valmistuksessa sekä rakennusteollisuudessa.

Työ, johon liittyy altistuminen käytetyille moottoriöljyille

Ilmoitusvelvollisuus koskee jatkossa töitä, joissa käsitellään öljyjä, joita on käytetty polttomoottoreissa moottorin liikkuvien osien voiteluun ja jäähdyttämiseen. Yleisimmin kyse on autonasennus-, huolto- ja korjaustöistä. Myös muiden kulkuneuvojen ja työkoneiden huoltotyöt sekä teollisuuden kunnossapitoyöt, joissa käsitellään moottoriöljyjä, kuuluvat ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Myös jäteöljyjen kerääjät, jätehuollon kierrätyksen ammatit ja regenerointilaitosten työntekijät kuuluvat tähän ryhmään.

Altistuminen käytetyille moottoriöljyille tapahtuu pääasiassa ihon kautta.

Työ, johon liittyy altistuminen dieselmoottorien pakokaasuille

Dieselmoottorien pakokaasuille voidaan altistua merkittävästi mm. tunnelitöissä, kaivoksissa, varastoissa ja terminaaleissa.

Ruostumattoman teräksen hitsaus ja polttoleikkaus

Ruostumattomalla teräksellä tarkoitetaan tässä myös haponkestävää terästä ja kaikenlaista terästä, jossa on sekä kromia että nikkeliä. Ruostumattoman teräksen hitsauksessa altistutaan kuudenarvoiselle kromille ja nikkelille. Hitsauksessa suurin osa altistumisesta on peräisin täyteaineista, ja ne on myös huomioitava riskinarviota tehtäessä. Aiemmin ruostumattoman teräksen hitsaajat on ilmoitettu altistuneiksi sekä nikkelille että kromille. Jatkossa, kun ilmoittaja valitsee altisteeksi tämän työmenetelmän, ei hänen tarvitse erikseen ilmoittaa altistumista kromille ja nikkelille. Jos hitsataan jotain muuta kuin ruostumatonta tai haponkestävää terästä, ja tiedetään, että täyteaineissa on vain nikkeliä tai kromia, tehdään ilmoitus joko kromille tai nikkelille, eikä tälle työmenetelmälle.

Työ, johon liittyy altistuminen palamisprosesseissa syntyville tai syntyneille syöpävaarallisille aineille

Tämä työmenetelmä koskee mm. palomiehiä, nuohoojia, tulipalojen jälkivahinkojen saneeraajia, palotutkijoita ja palokouluttajia. Kun ilmoitetaan altistumisen syyksi tämä työmenetelmä, ei tarvitse tehdä ilmoitusta yksittäisistä palamistuotteista, kuten PAH-yhdisteistä tai bentseenistä.

Työ, johon liittyy altistuminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville anatomis-terapeuttis-kemiallisen (ATC)-luokituksen mukaisille solunsalpaajille

Aiemmin yksittäiset sytostaatit on ilmoitettu erikseen. Jatkossa ei tarvitse ilmoittaa, mikä yksittäinen sytostaatti on kyseessä, vaan ilmoittaja voi valita tämän työmenetelmän.

Ilmoitettavien aineiden ja seosten luokittelu perustuu EU:n CLP-asetukseen

Tulevassa ASA-lainsäädännössä luetteloitavat aineet määritellään aineiden luokituksesta, merkitsemisestä ja pakkaamisesta annetun ns. CLP-asetuksen (1272/2008/EY) mukaisesti. Työnantajan tulee luetteloida aineet ja seokset, jotka on CLP-asetuksen mukaisesti luokiteltu syöpää aiheuttavaksi (Carc. 1A tai Carc. 1B) tai sukusolujen perimää vaurioittavaksi (Muta. 1A tai Muta. 1B). Näitä vastaavat vaaralausekkeet ovat H350 tai H350i ja H340.

Osalle aineista on EU:ssa annettu ns. yhdenmukaistettu luokitus. Yhdenmukaistetun luokituksen voi tarkistaa Euroopan kemikaaliviraston tietokannasta: https://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals/cl-inventory-database. Työnantajan luettelon pitäminen ja ASA-rekisteriin ilmoittaminen koskee sekä yhdenmukaistetun luokituksen omaavia aineita että aineita, jotka kukin valmistaja on itse luokitellut (ns. itseluokitellut aineet). Itseluokitelluilla aineilla ei ole EU-tasolla yhdenmukaistettua luokitusta ja eri valmistajien luokituksissa saattaa siksi esiintyä vaihtelua. Ilmoitukset ASA-rekisteriin tehdään aina kyseisen työpaikalla käytössä olevan tuotteen luokituksen perusteella. Aineen tai tuotteen luokituksen voi tarkistaa käyttöturvallisuustiedotteesta.

Työterveyslaitos helpottaa ilmoittamista julkaisemalla alkuvuodesta 2020 ohjeellisen listan ASA-rekisteröintivelvoitteen piiriin kuuluvista aineista.

- Listalle tulevat ne ASA-rekisteröintivelvoitteen piiriin kuuluvat aineet, joilla on sillä hetkellä CLP-asetuksen mukainen yhdenmukaistettu luokitus. Lista on vain ohjeellinen, eikä pidä sisällään kaikkia ilmoitettavia aineita, koska ASA-rekisteriin pitää lisäksi ilmoittaa myös teollisuuden itse syöpävaaralliseksi luokittelemat aineet, vanhempi asiantuntija Sanni Uuksulainen Työterveyslaitoksesta kertoo.

Uusien ASA-ilmoitettavien aineiden mukaiset tiedot koskevat vasta vuotta 2020 ja ne ilmoitetaan ASA-rekisteriin vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä. Vuotta 2019 koskevat ilmoitukset tehdään vielä nyt voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja ne ilmoitetaan ASA-rekisteriin maaliskuun 2020 loppuun mennessä. Työterveyslaitos tulee laatimaan tarkempaa ohjeistusta ASA-ilmoituskäytännöistä.

Lisätietoja

Vanhempi asiantuntija Sanni Uuksulainen, Työterveyslaitos, sanni.uuksulainen[at]ttl.fi, puh. 030 474 2942

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä liitteenä

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 12.12.2019: Sitovat raja-arvot 22 uudelle syöpävaaralliselle tekijälle

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä HE 88/2019 vp

 

Jaa sisältö somessa!