Asiantuntijapalveluiden yleiset ehdot

Työterveyslaitoksen asiantuntijapalveluiden yleiset ehdot versio 2.08 18.2.2020

Työterveyslaitos on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö, jonka toiminta perustuu Lakiin Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta 24.2.1978/159 ja asetukseen työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta 29.6.1978/501, sekä niissä mainittuihin lakeihin ja viranomaismääräyksiin. 

1. Soveltamisala

Työterveyslaitos toimittaa asiantuntijapalvelut asiakkaalle näiden asiantuntijapalveluiden yleisten ehtojen mukaisesti, elleivät sopijapuolet ole toisin kirjallisesti sopineet.

2. Tarjous

Työterveyslaitoksen tarjous on voimassa kaksi kuukautta tarjouksen päiväyksestä, ellei toisin ole mainittu. Yhteyshenkilöiden ja asiantuntijoiden osalta Työterveyslaitoksella on oikeus tehdä muutoksia tarjoukseen sen voimassa ollessakin. Muutoksista ilmoitetaan  asiakkaan yhteyshenkilölle ilman aiheetonta viivytystä.

3. Sopimuksen syntyminen ja muuttaminen

Sopimus syntyy, kun Työterveyslaitos on vastaanottanut asiakkaan kirjallisen ilmoituksen tarjouksen hyväksymisestä, tai kun asiakkaan tilauksen saatuaan Työterveyslaitos on kirjallisesti vahvistanut tilauksen tai, kun sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sopimusasiakirjan. Näitä ehtoja noudatetaan myös suullisesti, puhelimitse tai sähköpostilla tehtyyn palvelun, esim. mittaus- tai muu vakiomuotoinen palvelu, tilaukseen.

Sopimuksen muutokset, mukaan lukien muutokset työsuunnitelmiin ja palvelusisältöön, tehdään aina kirjallisesti ja allekirjoitetaan molemmin puolin.

4. Hinnat ja maksut 

Työterveyslaitos hinnoittelee asiantuntijapalvelut markkinahintaan noudattaen kulloinkin voimassa olevia hinnoitteluperiaatteita, ellei palveluiden hinnoittelemiselle omakustannushintaan ole laissa erityistä perustetta.

Sopimuksessa tai tarjouksessa mainitut hinnat ovat arvonlisäverottomia ja niihin lisätään kulloinkin voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero siltä osin kuin myynti on arvonlisäveron alaista. Jos viranomaisten säätämät verot tai maksut muuttuvat, Työterveyslaitoksella on oikeus muuttaa hintoja vastaavasti. 

Hinnat eivät sisällä matka-, majoitus- eikä päivärahakuluja, ellei erikseen toisin ole sovittu. Matka-, majoitus- ja päivärahakulut veloitetaan valtion matkustussäännön mukaisesti. Matka-ajasta veloitetaan toteutuneen matka-ajan mukaisesti matkatyöaikatuntihintaan, ellei toisin ole sovittu. Mahdolliset muut kustannukset veloitetaan toteutuneen mukaan.

Mikäli palvelua ei ole sovittu toimitettavaksi kiinteähintaisena, sovelletaan hinnoittelussa aikaveloitusperustetta.

Työterveyslaitoksella on oikeus hintojen tarkistamiseen vuosittain yleistä kustannustasoa vastaavasti.

4.1. Laskuttaminen ja maksuehdot

Asiakas maksaa sopimuksen mukaisen hinnan ja muut maksut Työterveyslaitoksen laskua vastaan. Jos muuta ei ole sovittu, Työterveyslaitos laskuttaa kuukausittain sopimuksen mukaisia toteutuneita työsuorituksia vastaavasti.

Maksuaika on 30 päivää laskun päiväyksestä. Huomautukset laskusta on tehtävä 8 päivän sisällä laskun päivämäärästä. 

Viivästyskorko viivästyneille maksuille on korkolain mukainen. Perintäkulut veloitetaan asiakkaalta toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

5. Yhteistyön järjestäminen, käytettävät menetelmät ja toimitusaikataulu

Työterveyslaitos toteuttaa sopimuksessa tarkoitetun palvelun tarvittaessa asiakkaan myötävaikutuksella. Asiakas luovuttaa Työterveyslaitoksen käyttöön veloituksetta riittävät tiedot ja muut tarpeelliset resurssit (henkilö-, tila-, laite- yms.), joista on sovittu sopimuksessa. Asiakkaalla on velvollisuus myötävaikuttaa sopimuksen mukaisen palvelutehtävän toteuttamiseen kaikkien sellaisten tekijöiden osalta, jotka ovat asiakkaan hallittavissa. Tehtävän suorittamisen olosuhteita ei voida muuttaa niin, että siitä aiheutuisi toiselle sopijapuolelle kuluja tai muuta haittaa. Jos sopimuksen mukainen tehtävä jää kesken asiakkaan myötävaikutuksen puutteen vuoksi, Työterveyslaitoksella on oikeus purkaa sopimus, ja veloittaa jo tehdystä työstä suunnitteluosuuksineen.

Työterveyslaitoksella on oikeus käyttää palvelun toimittamisessa alihankkijoita, ellei sopimuksessa ole nimenomaisesti toisin sovittu.

Asiakkaalla on oikeus seurata työn edistymistä. Työterveyslaitoksella on oikeus pitää asiakkaan tarkastamaa osuutta hyväksyttynä, ellei asiakas 30 päivän kuluessa kyseessä olevan osuuden toimituksesta Työterveyslaitokselle kirjallisesti toisin ilmoita.

6. Tietosuoja ja salassapito

Työterveyslaitos käsittelee asiakasta ja tehtävää koskevia tietoja julkisina tai salaisina lainsäädännön, muun normiston sekä näiden ehtojen mukaisesti, sekä sen perusteella, mitä asiakas ja Työterveyslaitos kirjallisesti sopivat. Työterveyslaitos noudattaa lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta, arkistolakia sekä niihin nojautuvia tietoaineistojen luokitus- ja käsittelyohjeita. Henkilötietoja tai henkilöiden terveydentilaan liittyviä tietoja käsitellessä ja/tai kerätessä noudatetaan voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä, kuten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja Suomen kansallista tietosuojalakia sekä muita tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyviä säännöksiä ja määräyksiä. Salaisina käsitellään mm. henkilötietoja, henkilön terveydentilaa koskevia tietoja, tai henkilön saamaa terveydenhuollon palvelua, sekä liike- ja ammattisalaisuuksia.

Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan liike- ja ammattisalaisuudet tulevat erotetuiksi liike- ja ammattitoimintaa koskevista julkisista tiedoista, ja että asiakkaan tulkinta salassapidettävyyden asteesta on saatettu Työterveyslaitoksen tietoon.

Salassapidettävä tietotaito, kuten patentoimattomat keksinnöt, ovat sopijapuolen liikesalaisuuksia, joita koskee tämän kohdan ja lainsäädännön mukainen salassapitovelvollisuus. Sopijapuoli saa luovuttaa toisen sopijapuolen luottamuksellista tietoa ainoastaan sellaisille sopijapuolen työntekijöille, alihankkijoille tai muulle vastaavassa suhteessa sopijapuoleen nähden olevalle taholle, jolla on tarve käsitellä luottamuksellista tietoa sopijapuolten välisen sopimuksen tarkoituksen toteuttamiseksi. Luovuttaessaan luottamuksellista tietoa sopijapuoli vastaa siitä, että se, jolle luottamuksellista tietoa luovutetaan, on sitoutunut vähintään saman tasoiseen salassapitoon sopijapuoleen nähden kuin näissä sopimusehdoissa ja asiakkaan ja Työterveyslaitoksen välisessä sopimuksessa on sovittu.

Käytettävät asiakirjat ja niiden salassapidettävyys eritellään sopimuksessa, jos jompikumpi sopijapuolista haluaa erittelyn.

Salassapitovelvollisuus ei estä luottamuksellisten tietojen luovuttamista lain, asetuksen tai hallinnollisen määräyksen perusteella viranomaisille tai Työterveyslaitosta arvioiville elimille. Henkilöitä, joille tietoja luovutetaan, sitoo sama salassapitovelvollisuus kuin Työterveyslaitosta.

Julkista tietoa Työterveyslaitos voi käyttää tutkimus-, palvelu-, koulutus- ja tiedonvälitystoiminnassaan tarkoituksenmukaisella tavalla hyvää liiketapaa noudattaen.

7. Oikeudet tausta- ja tutkimusaineistoon sekä tuloksiin

7.1 Määritelmät

Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan lain tarjoamia aineettomien oikeuksien suojamuotoja, eli teollis- ja tekijänoikeuksia, ja niitä koskevia hakemuksia.

Tausta-aineistolla tarkoitetaan ennen palvelun aloittamista tai palvelun ulkopuolella syntynyttä, ja/tai sopijapuolen omistamaa materiaalia, konetta, laitetta, ratkaisua, menetelmää, konseptia, keksintöä, tietokoneohjelmaa tai muuta vastaavaa aineistoa, jonka sopijapuoli antaa toisen sopijapuolen käyttöön palvelun suorittamista varten. Hankkeessa kerättyä tai syntynyttä tutkimusaineistoa/-dataa ei pidetä tausta-aineistona.

Tuloksilla tarkoitetaan asiantuntijapalvelun toteuttamisessa syntynyttä materiaalia, konetta, laitetta, ratkaisua, menetelmää, konseptia, keksintöä, tietokoneohjelmaa tai muuta vastaavaa aineistoa. Tulosaineistoksi ei katsota tausta-aineistoa, jonka sopijapuoli antaa palvelun suorittamista varten toisen sopijapuolen käyttöön, eikä seuraavassa määriteltyä tutkimusaineistoa. 

Tutkimusaineistolla tarkoitetaan asiantuntijapalvelusopimuksessa määriteltyjä palvelun aikana kerättäviä tutkimus- tai muita aineistoja, esim. haastattelu- tai kyselytutkimuksin kerättäviä aineistoja.

7.2 Tutkimusaineiston omistus ja käyttö

Työterveyslaitoksen sopimuksessa tarkoitettua tehtävää varten keräämä tutkimusaineisto (kysely-, mittaus-, ym. data, tiedonhaun tulokset), mukaan lukien erilaiset tallenteet, jää tehtävän tultua suoritetuksi Työterveyslaitoksen hallintaan ja omistukseen, ellei siihen ole säädöksiin perustuvaa estettä, tai ellei erikseen toisin sovita. Työterveyslaitos säilyttää tai hävittää aineiston sen mukaisesti, mitä arkistoja ja rekistereitä koskevissa säädöksissä on säädetty.

7.3 Tausta-aineiston käyttö

Tausta-aineisto ja siihen kohdistuvat immateriaalioikeudet säilyvät luovuttavan sopijapuolen omistuksessa. Tausta-aineiston käytöstä tulosten osana tai tulosten kanssa sovitaan tarvittaessa asiantuntijapalvelusopimuksessa. 

7.4 Asiantuntijapalvelun tulokset

Palvelun toteuttamisessa syntyvät raportit ja muut tulokset ovat asiakkaan omaisuutta ja ne luovutetaan asiakkaalle, ellei asiantuntijapalvelusopimuksessa toisin sovita. Työterveyslaitoksella on oikeus jättää asiakkaalle luovutettavista tuloksista itselleen kaksoiskappaleet.

7.5 Työterveyslaitoksen oikeus hyödyntää aineistoja

Ellei asiantuntijapalvelusopimuksessa ole toisin sovittu, Työterveyslaitoksella on oikeus käyttää ja tallentaa asiantuntijapalvelun suorittamisessa syntynyttä tutkimusaineistoa ja tuloksia toiminta-ajatuksensa mukaisesti työelämän kehittämiseen kaikilla sellaisilla tavoilla ja sellaisissa yhteyksissä, jotka eivät vaaranna yksityisten tai yhteisöjen lakisääteistä oikeusturvaa, tietosuojaa, tai lakien tai sopimuksen mukaista salassapitovelvoitetta. Työterveyslaitoksella on aina oikeus myös luovuttaa tietoja ja tutkimusaineistoja edelleen muille työelämää kehittäville tahoille muodossa, jossa yksilö, yritys tai muu kohdeyksikkö eivät ole tunnistettavissa.

7.6 Asiakasreferenssit

Toimittajalla on oikeus käyttää asiakkaan nimeä hankinnan kohteena olevan tuotteen tai palvelun markkinointiin liittyvissä asiakasreferenssiluetteloissa, ellei tätä ole sopimuksessa kielletty. Kaikesta muusta referenssikäytöstä ja sen sisällöstä sovitaan sopijapuolten kesken kirjallisesti erikseen. Toimittaja toimittaa referenssimateriaalin asiakkaan hyväksyttäväksi. Asiakas voi joko hyväksyä, hylätä tai pyytää muutoksia materiaaliin.

8. Viivästyminen

Jos Työterveyslaitos ei pysty toteuttamaan sopimuksen mukaista tehtävää asiakkaan hallittavissa olevasta syystä, asiakkaan on selvitettävä Työterveyslaitokselle työn suorittamisen esteet ja pyrittävä viipymättä poistamaan ne. Jos työn aloitus viivästyy tai työ keskeytyy asiakkaan tuottamuksen vuoksi, Työterveyslaitoksella on oikeus veloittaa asiakasta niistä resursseista, jotka ovat olleet varattuna tehtävää varten. Jos Työterveyslaitos on asiakkaan viivästyksen vuoksi siirtänyt tehtävään varatut resurssit muihin tehtäviin, Työterveyslaitoksella on oikeus suorittaa nämä tehtävät loppuun ennen asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen täyttämistä ilman, että tästä johtuva aikataulun muutos katsottaisiin Työterveyslaitoksen viivästykseksi.

Jos työn suorittaminen viivästyy tai keskeytyy Työterveyslaitoksen hallittavissa olevasta syystä, Työterveyslaitoksen on selvitettävä asiakkaalle työn suorittamisen esteet ja viipymättä pyrittävä poistamaan ne. Jos työn aloittaminen viivästyy tai työ keskeytyy Työterveyslaitoksen tuottamuksen vuoksi, asiakkaalla on oikeus saada hinnassa hyvitys niistä resursseista, jotka asiakkaalla ovat olleet varattuna tehtävää varten. Asiakkaalla on myös oikeus suorittaa loppuun ne tehtävät, joihin se on ryhtynyt Työterveyslaitoksen viivästyksen vuoksi, ilman että siitä johtuva aikataulun muutos katsottaisiin asiakkaan viivästykseksi.

Jos sopijapuolet yhdessä toteavat tai olosuhteista on pääteltävissä, että työn aloitus tai jatkaminen viivästyy oleellisesti toisesta sopijapuolesta johtuvasta syystä, toisella sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, ja saada korvaus sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutuneista vahingoista seuraavassa kappaleessa kuvatulla tavalla.

9. Vahinkojen korvaaminen

Jos Työterveyslaitos aiheuttaa sopimuksen mukaista tehtävää suorittaessaan toiselle sopijapuolelle vahinkoa, Työterveyslaitoksen vastuu rajoittuu välittömiin vahinkoihin. Työterveyslaitoksen vastuun enimmäismäärä on asiantuntijapalvelusopimuksen euromääräinen arvo.

Asiakas on vahingonkorvausvastuussa Työterveyslaitokselle, sen alihankkijalle tai näiden työntekijöille, mikäli asiakas aiheuttaa näille vahinkoa palvelun toteuttamisen yhteydessä. Asiakkaan korvausvastuu on enimmillään asiantuntijapalvelusopimuksen euromääräinen arvo.

Edellä kuvatut vastuunrajoitukset eivät sovellu, mikäli sopijapuoli on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti tai salassapitovelvoitetta rikkomalla.

10. Sopimusvelvoitteista vapautuminen

Kun sopimus on syntynyt, molemmilla sopijapuolilla on oikeus ja velvollisuus pysyä sopimuksessa. Toisella sopijapuolella ei ole kuitenkaan velvollisuutta täyttää sopimusta, jos sopimuksen solmimisen jälkeen on syntynyt ennalta arvaamaton, ylivoimainen este, jonka johdosta sopimuksen täyttäminen käy mahdottomaksi tai edellyttää kohtuuttomia uhrauksia. Alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este vapauttaa sopijapuolen, jos alihankkijan osuus ei ole kohtuudella hoidettavissa muulla tavoin.

Työterveyslaitoksella on oikeus kohtuullisessa määrin pidentää hankkeen aikataulua sikäli kuin Työterveyslaitoksesta riippumattomat, ennalta arvaamattomat seikat aiheuttavat viivästystä hankkeen suorittamisessa.

Mikäli Työterveyslaitoksen palvelun toimittamiseksi varaama henkilö tulee estyneeksi esimerkiksi sairastumisen, Työterveyslaitoksen palveluksesta eroamisen tai muun vastaavan syyn takia, Työterveyslaitoksella on oikeus osoittaa hänen tilalleen toinen sopiva henkilö.

11. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimuksen tulkinnassa ja riitojen ratkaisemisessa sovelletaan Suomessa voimassa olevaa oikeutta. Sopimuksesta johtuvat riitaisuudet, joita ei saada sopijapuolten kesken sovituiksi, jätetään Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Mikäli riitaisuudet koskevat immateriaalioikeuksia, oikeuspaikkana on Markkinaoikeus.

12. Sopimuskokonaisuus, muuttaminen ja siirtäminen

Sopimus liitteineen muodostaa sopijapuolten välisen sopimuksen käsillä olevasta asiasta ja korvaa mahdolliset muut samaa asiaa koskevat sopijaosapuolten väliset aikaisemmat sopimukset, kirjeenvaihdon, välipuheet ja keskustelut. 

Sopimuksen muutokset, mukaan lukien sopimuksen tai sen mukaisten oikeuksien ja/tai velvoitteiden siirtämi-nen, tehdään kirjallisesti sopijapuolten toimivaltaisten edustajien allekirjoituksin.