Lainsäädäntö tukee osallisuustyötä

Tähän osioon on nostettu keskeisiä lakeja, joissa viitataan asiakasosallisuuteen. Osallisuudesta käytetään lakikielessä myös ilmaisua osallistuminen.

Tämän osion opiskeltuasi

  • tunnistat keskeiset asiakasosallisuuteen liittyvät lait
  • tiedät mistä etsiä lisätietoa.

Perustuslain mukaan yksilöllä on oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.

Eri väestöryhmien ja palvelun saajien osalta useista erillislaeista löytyy kirjauksia osallisuudesta ja vaikuttamismahdollisuuksista. Esimerkkeinä lastensuojelulaki, vammaispalvelulaki ja päihdehuoltolaki. Kuntien osallisuusohjelmissa ja osallisuussuunnitelmissa on viitattu moniin lakeihin. Katso tarkemmin THL:n sivuilta.

Perustuslain mukaan yksilöllä on oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon.

Kuntalain mukaan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. Kunta voi päättää, miten se tämän velvollisuutensa toteuttaa. Lakisääteisiä neuvostoja kuten vanhus-, vammais- ja nuorisovaltuustoja voi aktiivisesti hyödyntää myös asiakasosallisuustyössä.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista ja laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista korostavat palvelun käyttäjän osallisuutta omaan palveluunsa. Asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Asiakkaan toivomukset ja mielipide on otettava huomioon,  ja hänen itsemääräämisoikeuttaan on kunnioitettava.

Terveydenhuoltolaki ja sosiaalihuoltolaki painottavat asiakaskeskeisyyttä. Sosiaalihuoltolaissa edellytetään rakenteellista sosiaalityötä. Se tarkoittaa sosiaalihuollon asiakastyöhön perustuvan tiedon tuottamista asiakkaiden tarpeista ja niiden yhteiskunnallisista yhteyksistä sekä tarpeisiin vastaavien sosiaalipalvelujen ja muun sosiaalihuollon vaikutuksista.

Huom! Tarkista ajantasainen lainsäädäntö osoitteesta finlex.fi