Yhteistyö ja kumppanuudet

Resilientissä organisaatiossa on yhteistyö sujuvaa niin sisäisesti kuin kumppaneiden ja asiakkaidenkin kanssa. Hyvän tiedonkulun ja yhteistyön eteen tehdään tietoisesti töitä. Se vaatii aikaa ja yhteistä analysointia ja kehittämistä, asioista sopimista ja luottamuksen rakentamista. Tarvitaan yhteistä ymmärrystä siitä, mitä organisaatio tekee, mitä organisaatiossa osataan ja keiden kanssa yhteistyötä tehdään. Entä missä tärkeä tieto on tallessa ja miten se saadaan käyttöön yllättävissä tilanteissa, joissa asioita tavallisesti hoitavat eivät ole paikalla?

Jaettu tieto ja osaaminen

Jotta organisaatio säilyttää toimintakykynsä kaikissa tilanteissa, kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin tietoon ja osaamiseen liittyviin asioihin: 

  • Kriittinen eli organisaation toiminnan kannalta oleellinen tieto säilytetään useissa tallennusmuodoissa ja useissa paikoissa – kuitenkin tietoturvallisesti. 
  • Henkilöstöllä on tarvittaessa pääsy tähän kriittiseen tietoon, jotta toiminta voi jatkua poikkeavasta tilanteesta huolimatta. 
  • Mikään tieto ja osaaminen ei ole vain yhden henkilön takana, vaan tieto on jaettua, ja osaamista on useammalla henkilöllä. 
  • Useampi ihminen pystyy toimimaan keskeisissä rooleissa. 
  • Jokaisen osaamista arvostetaan, sillä kenellä vaan voi olla juuri niitä taitoja, joita seuraavaksi tarvitaan kaikkein eniten.  

Pohtikaa työyheisönne kanssa yhdessä, mitä tietoa ja osaamista on turvattava ja miten sen toteutatte. 

  1. Mieti, mikä on sellaista tietoa tai osaamista, joka on vain sinulla?
  2. Mitä voisitte tehdä sen varmistamiseksi, että tämä tieto tai osaaminen olisi jo(i)llakin muu/illakin? 

Ei siiloja

Tenniksen nelinpelissä helpoin tapa upottaa pallo ja saada piste on asettaa se sopivasti vastapuolen pelaajien väliin. Siilot organisaatioissa tarjoavat samanlaisia kohtia, joissa tehtävä ei kuulu kenellekään ja jälkikäteen analysoitaessa, jos ollaan vielä puheväleissä, todetaan, että olisi tarvittu parempaa viestintää.

Kumppanuudet

Hyvät ja luottamukselliset suhteet yhteistyökumppaneiden kanssa edistävät aina sujuvaa asiakaspalvelua ja toiminnan kehittämistä.

Tunnistakaa yhdessä työyhteisönne kanssa tärkeät ulkoiset yhteistyötahot ja vahvistakaa verkostonne resilienttiä toimintaa Yhteistyön työkalun avulla.

Sopimusperusteinen varautuminen

On tyypillistä, että yhteistyökumppanien kanssa on sovittu yhteistyöstä kirjallisin sopimuksin. Sopimuksen tekemistä saattaa edeltää hankintalain mukainen julkisen kilpailutuksen prosessi. Tärkeimmissä sopimuksissa on syytä huomioida toiminnan jatkuvuus myös häiriötilanteissa. Tästä käytetään termiä sopimusperusteinen varautuminen.

Kokeile esimerkkiä terveydenhuollon organisaatiosta

Raahaa ja pudota kumppanit sopiviin ryhmiin:

  • Kriittinen / ei korvattavissa: välitön uhka terveydelle ja hyvinvoinnille, suora uhka palveluntuotannon ydintoiminnoille, mahdollisuus vaihtoehtoisten ja tilapäisten järjestelyjen tekemiseen mahdotonta tai vie hyvin pitkän ajan
  • Tärkeä / vaikeasti korvattavissa: viiveellä syntyvä tai välillinen uhka terveydelle ja hyvinvoinnille, taloudellisia menetyksiä, vaihtoehtoisten järjestelyjen tekeminen mahdollista, mutta vie aikaa useita päiviä
  • Normaali / korvattavissa: pyritään häiriötilanteessa turvaamaan palvelu vähintään etukäteen määritellyllä minimitasolla, jolla asiakas/potilas selviytyy tilanteen aiheuttamista ongelmista, sopimuskumppani on helposti ja nopeasti korvattavissa esim. puitesopimusjärjestelmillä

Lue lisää sopimusperusteisesta varautumisesta