Kokeile, kehitä, paranna

Jatkuvan parantamisen malli ja pyrkimys pienten omaa työtä hyödyttävien muutosten tekemiseen ovat esimerkiksi Lean-ajattelun myötä nykyään arkipäivää monilla suomalaisilla työpaikoilla.

Mieluummin evoluutio kuin revoluutio

Kehittämisessä on tällä hetkellä trendinä kokeilukulttuuri, joka myös korostaa pienten kokeilujen merkitystä. Aikaa vievän laajan uudistamisen sijaan voidaan organisaatiossa kokeilla uusia toimintatapoja pienimuotoisesti ja saada kokeilujen avulla arvokasta tietoa.

Monta päätä yhdessä on viisaampi kuin yksi

Muutosten läpivienti onnistuu harvoin yksin. Kehittämisprosessiin kannattaa ottaa mukaan monipuolinen joukko kollegoita ja asiakkaita hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi. Palvelujen uudistamisessa on suositeltavaa hyödyntää mahdollisuuksien mukaan yhteiskehittämisen käytäntöjä ja ottaa palvelun loppukäyttäjät mukaan uuden toimintatavan suunnitteluun, testaukseen ja toteutukseen.

Muista kerätä palautetta!

Kehittämiskohteeksi voidaan valita esimerkiksi uusien tietojen annon, neuvonnan ja ohjauksen materiaalien tuottaminen. Prosessin aikana sisältöjä ja rakennetta suunnitellaan ja tarkastellaan ensin työterveyshuollon moniammatillisessa tiimissä ja pyydetään jo varhaisessa vaiheessa kommentteja asiakkailta. Materiaaleista voi kerätä palautetta loppukäyttäjien testiryhmältä, jonka jälkeen niitä muokataan saadun palautteen perusteella. Sama pätee myös muiden digitaalisten toimintatapojen käyttöönotossa, jossa joudutaan tekemään valintoja, joiden vaikutuksia loppukäyttäjiin ei pystytä ennustamaan. Huolellisella suunnittelutyöllä ja käyttäjien tarpeiden kartoittamisella saadaan kuitenkin vahva pohja näille valinnoille.

Käyttöönottoprosessissa edettäessä voidaan lopullista tavoitetta tarkastaa ja muokata testauksesta saatujen kokemusten ja käyttäjäpalautteen perusteella. Onnistunut kokeilu voidaan myöhemmin laajentaa osaksi työterveyshuollon palvelutarjontaa.

Alkuvaiheen tiedotus on tärkeää

Hankkeessa toteutetussa interventiossa käyttäjät painottivat tarvetta tiedottaa ohjausprosessista ja motivoida osallistujia siihen heti ohjauksen alussa. Erityisesti ohjaukseen osallistumisen mahdolliset hyödyt on tärkeää olla alusta lähtien selvillä kaikille osallistujille. Jos ohjausprosessin kulku jää epäselväksi, tehtäviä koetaan olevan liikaa tai yhteisesti sovitut tavoitteet eivät sovi omaan työ- tai elämäntilanteeseen, voi seurauksena olla ohjauksen keskeyttäminen.

Vinkki kentältä:

Ohjauksen toteutumisessa riittävä viestintä ja tiedon jakaminen sekä käyttäjien osallistaminen prosessin alkuvaiheessa on tärkeää.

 

Siirry seuraavaksi oppaan viimeiseen osioon, joka on nimeltään Ota käyttöön ja juurruta. Viimeisessä osiossa muistutamme erityisesti viestinnän ja markkinoinnin tärkeydestä.