Verkossa vai kasvokkain?

Opas työterveyshuoltojen digitaaliseen tietojen antoon, neuvontaan ja ohjaukseen.
-

Digitalisaatio muuttaa myös työterveyshuollon työtä

Tietoteknisen kehityksen myötä työnteon tavat uudistuvat. Yhä useammassa ammatissa työtä eivät enää rajaa seinät, eikä työaika rajoitu arkipäivien kahdeksan ja neljän väliin. Työn digitalisoitumisen myötä on syntynyt sekä uusia työn kuormitustekijöitä että uudenlaisia mahdollisuuksia lisätä hyvinvointia työssä. Voidakseen vastata asiakkaidensa työn ja toimintaympäristön muutokseen myös työterveyshuollon on uudistettava työtapojaan digitaalisiksi.

Tietojen anto, neuvonta ja ohjaus on työterveyshuollon keino vaikuttaa

Tietojen anto, neuvonta ja ohjaus on työterveyshuollon keskeinen keino vaikuttaa yksilöasiakkaisiin, asiakasryhmiin ja työpaikan olosuhteisiin yhteisesti asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. Tietojen annon, neuvonnan ja ohjauksen tavoitteena on lisätä työntekijöiden, työnantajien ja muiden työorganisaation toimijoiden työterveyttä koskevia tietoja ja taitoja sekä auttaa heitä omaksumaan työkykyä ja terveyttä tukevia asenteita ja toimintatapoja.

Vaikka tietojen annon, neuvonnan ja ohjauksen sisällöt ovat laissa ja asetuksessa määriteltyjä, sen menetelmät ovat valittavissa tarkoituksen ja tavoitteen perusteella. Työterveyshuollon ammattihenkilöt ja asiantuntijat arvioivat itse, sopiiko palvelu tuotettavaksi joko osittain tai kokonaan digitaalisena palveluna.

Mitä opit?

Tämä oppimateriaali ja sen pohjana oleva laajempi opas käsittelevät työterveyshuollon tietojen annon, neuvonnan ja ohjauksen palvelujen sähköistämistä, tuottamista, välittämistä ja vastaanottamista verkon kautta.

Digitaaliset palvelut edellyttävät uusia toimintatapoja työterveyshuolloilta. Työterveyshuollon digitaalisen tietojen annon, neuvonnan ja ohjauksen kehittämisessä ja käyttöönotossa on kyse oman työn ja tiimien työtapojen uudistamisesta.

Digitaalisten välineiden kautta tapahtuva vuorovaikutus muuttaa myös asiakaskokemusta. Osa asiakkaista haluaa käyttää helpointa ja nopeinta välinettä, osa toivoo edelleen pääsyä vastaanotolle. Toisaalta työpaikoilla on lisääntyvä määrä mobiilia ja monipaikkaista työtä tekeviä työntekijöitä, jotka tarvitsevat ja vaativatkin uusia digitaalisia palveluita työskennellessään vaihtuvissa työpisteissä eri vuorokauden aikoina.

Tässä oppimateriaalissa käsitellään sitä kokonaisuutta, miten digitaalisiin palveluihin siirtyminen työterveyshuollossa muuttaa työterveyshuollon prosesseja ja toimintaa. Esittelemme muutosprosessin viisivaiheisena. Vaiheet on kuvattu alla olevassa kuviossa. Vaiheiden rajapinnat ovat häilyviä ja osin päällekkäisiä. Esimerkiksi tiedottaminen jatkuu koko prosessin ajan, vaikka tässä materiaalissa siihen keskitytään lähinnä viimeisessä kappaleessa. Huomaa, että muutos vaatii aikaa!

Kenelle?

Tämä digitaalinen oppimateriaali on tarkoitettu avuksi digitaalisia työkäytäntöjä kehittäville työterveyshuolloille ja suunnattu terveysalan asiantuntijoille, erityisesti työterveyshuollon ammattihenkilöille ja asiantuntijoille. Materiaalissa on erityisesti huomioitu, mitä työterveyshuollon ammattilaisten tulee ottaa huomioon uudistaessaan työtapojaan ja muuttaessaan palveluja tai palvelujen osia digitaaliseksi.

Tekijät

Materiaali perustuu Verkossa vai kasvokkain? Opas työterveyshuoltojen digitaaliseen tietojen antoon, neuvontaan ja ohjaukseen -oppaaseen. Oppaan sisällön ovat tuottaneet Ursula Hyrkkänen, Marion Karppi, Johanna Koroma, Mira Lehti, Helena Palmgren, Kaisa Sivonen, Laura Työppänen, Ritva Laaksonen-Heikkilä ja Katja Heikkinen osana Työterveyshuoltojen digitaalisesti tuetut tietojen annon, neuvonnan ja ohjauksen käytännöt mobiilissa ja monipaikkaisessa työssä -tutkimushanketta (DigiTANO-hanke). Materiaalissa ei oteta kantaa työterveyshuollon digitaalisten palvelujen kustannusten korvaamiseen.

Hanketta on rahoittanut Työsuojelurahasto.

Avainsanat

Työterveys